ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1103000299

วันที่ขอ : 25 Mar 2554

วันที่รับคำขอ : 25 Mar 2554

เลขที่ประกาศ : 7081

วันที่ประกาศ : 05 Apr 2555

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 7081

วันที่จดทะเบียน : 05 Apr 2555

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางจรีพร อัตโสภณวัฒนา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ยึดเตียงสำหรับวางเครื่องวัดสัญญาณชีพ

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 10 Feb 2560

IPC/ID

A47C 17/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์ยึดเตียงสำหรับวางเครื่องวัดสัญญาณชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น อุปกรณ์ ยึดเตียงสำหรับวางเครื่องวัดสัญญาณชีพ เพื่อยึดไว้กับเตียงผู้ป่วยวิกฤตที่มีความจำเป็นต้องใช้ เครื่องวัดสัญญาณชีพเพื่อเฝ้าระวังติดตามอาการของผู้ป่วยในขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปพร้อมกับ เตียง เพื่อปกป้องเครื่องวัดสัญญาณชีพไม่ให้เกิดการตกหล่น และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานนั้นสามารถมองเห็นสัญญาณชีพของผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างชัดเจน

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์ยึดเตียงสำหรับวางเครื่องวัดสัญญาณชีพ ทำมาจากวัสดุโลหะ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ก้านรองรับ(1), ส่วนยึดเตียงผู้ป่วย (2) และ ส่วนรองรับเครื่องวัดสัญญาณชีพ (3) ที่ซึ่ง ทั้ง 3 โดยก้านรองรับ(1)มีลักษณะเป้นท่อกลมกลวง ทำมาจากวัสดุที่เป็นโลหะ นำมาดัดให้โค้ง งอทำมุม 90 องศา ไปมาในลักษณะคล้ายตะขอ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ ซึ่งก้านรองรับ (1)แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนบน(1.1) และส่วนล่าง(1.2) ซึ่งก้านรองรับ(1) ถอดออกจากกันเป็น 2 ชิ้น โดยบริเวณกึ่งกลางของของก้านรองรับ (1) จะมีข้อต่อ (1.3)

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์ยึดเตียงสำหรับวางเครื่องวัดสัญญาณชีพ ทำมาจากวัสดุโลหะ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ก้านรองรับ(1), ส่วนยึดเตียงผู้ป่วย (2) และ ส่วนรองรับเครื่องวัดสัญญาณชีพ (3) ที่ซึ่ง ทั้ง 3 โดยก้านรองรับ(1)มีลักษณะเป้นท่อกลมกลวง ทำมาจากวัสดุที่เป็นโลหะ นำมาดัดให้โค้ง งอทำมุม 90 องศา ไปมาในลักษณะคล้ายตะขอ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ ซึ่งก้านรองรับ (1)แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนบน(1.1) และส่วนล่าง(1.2) ซึ่งก้านรองรับ(1) ถอดออกจากกันเป็น 2 ชิ้น โดยบริเวณกึ่งกลางของของก้านรองรับ (1) จะมีข้อต่อ (1.3) ติดอยู่เพื่อ ทำหน้าที่เป็นตัวยึดระหว่างส่วนบน (1.1) และส่วนล่าง (1.2) ให้ติดเป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งการมีข้อต่อ (1.3) นั้นมีผลทำให้ก้านรองรับ (1) สามารถปรับองศาสามารถหมุนของส่วนบน (1.1) ได้ถึง 360 องศา และส่วนบน (1.1) ของก้านรองรับ (1) จะมีการเจาะรู(1.4)อย่างน้อย 2 รู เพื่อรองรับน๊อต (1.5) เพื่อนำส่วนรองรับเครื่องวัดสัญญาณชีพ (3) มายึดติดไว้ และส่วนล่าง (1.2) ของก้านรองรับ (1) จะเป็นส่วนที่ยึดอุปกรณ์ยึดเตียงสำหรับวางเครื่องวัดสัญญาณชีพให้ติดกับขาของเตียงผู้ป่วย โดยจะมีส่วนยึดเตียงผู้ป่วย (2) ประกบติดอยู่อย่างน้อย 2 จุด ที่บริเวณขาของเตียงคนไข้โดยส่วน ยึดเตียงผู้ป่วย (2) จะมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความหนา แยกออกจากกันเป็น 2 ชิ้น เพื่อที่จะปรับให้เข้ากับขนาดของเสาของเตียงให้ทุกขนาดขณะประกอบ และประกบติดกันด้วยการ ไขน๊อต (2.3) เข้าที่ทางด้านหน้าของส่วนยึดเตียงผู้ป่วย(2)ภายในมีช่องวงกลม 2 ช่อง แบ่งเป็น ช่องวงกลมใหญ่ (2.1) และช่องวงกลมเล็ก(2.2)โดยช่องวงกลมใหญ่(2.1)เป็นช่องที่ใช้สำหรับยึด ประกบกับขาของเตียงคนไข้ โดยการไขน๊อต(2.3)ส่วนของวงกลมเล็ก(2.2) จะเป็นช่องที่ใช้สำหรับ เสียบก้านรองรับ(1) โดยจะมีน๊อต(2.4)ยึดเข้าทางด้านหลังของส่วนยึดเตียงผู้ป่วย(2)ส่วนต่อมาคือส่วน รองรับเครื่องวัดสัญญาณชีพ(3)จะอยู่บริเวณส่วนบน(1.1)ของก้านรองรับ(1)โดยจะมีลักษณะ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขอบยกสูงในระดับหนึ่งเพื่อทำหน้าที่กั้นไม่ให้สัญญาณชีพที่วางบนตก หล่น บริเวณพื้นของส่วนรองรับเครื่องวัดสัญญาณชีพ(3)จะมีการเจาะรูอย่างน้อย 2 รู เพื่อเป็นส่วน ที่ไขน็อต (1.5)เข้าเพื่อทำหน้าที่เป็นชุดยึดติดระหว่างส่วนรองรับเครื่องวัดสัญญาณชีพ(3)และ บริเวณส่วนบน(1.1)ของก้านรองรับ(1)