ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1103000439

วันที่ขอ : 03 May 2554

วันที่รับคำขอ : 03 May 2554

เลขที่ประกาศ : 8109

วันที่ประกาศ : 21 Jun 2556

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 8109

วันที่จดทะเบียน : 21 Jun 2556

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนิชานันท์ ทับทิมเทพย์, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสมคิด มุ่งอุดม, นางเอื้องพร พิทักษ์สังข์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการผลิตแผ่นสีสำหรับย้อมตา

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 24 Feb 2560

IPC/ID

A61F 2/14

B65D 5/06

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : กรรมวิธีการผลิตแผ่นสีสำหรับย้อมตา เป็นกระบวนการสำหรับใช้ผชิตแผ่นสีสำหรับใช้ ในการตรวจวินิจฉัยโรคจักษุในการวัดความดันลูตาและการตรวจดูแผลที่กระจกตา วึ่งแผ่นสีนี้ ทำมาจากแผ่นกระดาษที่มีคุณสมบัติเหนียว เนื้อกระกาษละเอียดมีช่องเล็กๆ จำนวนมาก ทำให้มี ประสิทธิภาพในการติดสีดี เมื่อนำมาวางที่กระจกตาเมื่อนำมาใช้งานจะช่วยลดขั้นตอนการย้อมสีตา และทำให้การทำงานง่ายขึ้น ให้การบริการที่รวดเร็ว โดยแผ่ยสีสำหรับย้อมตา ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ถูกย้อมสี (1) และ ส่วนสำหรับจับ (2)

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. กรรมวิธีการผลิตแผ่นสีสำหรับย้อมสายตา มีกรรมวิธีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมกระดาษที่มีคุณสมบัติเหนียว เนื้อกระดาษมีความละเอียด และมีช่องเล็กๆ จำนวนมาก ที่มีลักษณะ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ถูกย้อมสี (1) และส่วนสำหรับจับ (2) ขั้นตอนที่ 2 นำแผ่นกระดาษตรงส่วนที่ถูกย้อมสี (1) ไปจุ่มน้ำยาฟลูออเรสซีน ตำแหน่ง ที่จุ่มห่างจากด้านปลาย ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร จากนั้นทำให้แห้งที่อุรหภูมิห้อง แล้วไปผ่าน การอบแก๊ซสำหรับฆ่าเชื้อโรค โดยมีลักาณะเฉพาะ คือ น้ำยาฟลูออเรสซีน ดังกล่าวมีความเข้ามข้น

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. กรรมวิธีการผลิตแผ่นสีสำหรับย้อมสายตา มีกรรมวิธีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมกระดาษที่มีคุณสมบัติเหนียว เนื้อกระดาษมีความละเอียด และมีช่องเล็กๆ จำนวนมาก ที่มีลักษณะ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ถูกย้อมสี (1) และส่วนสำหรับจับ (2) ขั้นตอนที่ 2 นำแผ่นกระดาษตรงส่วนที่ถูกย้อมสี (1) ไปจุ่มน้ำยาฟลูออเรสซีน ตำแหน่ง ที่จุ่มห่างจากด้านปลาย ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร จากนั้นทำให้แห้งที่อุรหภูมิห้อง แล้วไปผ่าน การอบแก๊ซสำหรับฆ่าเชื้อโรค โดยมีลักาณะเฉพาะ คือ น้ำยาฟลูออเรสซีน ดังกล่าวมีความเข้ามข้น 10-12 เปอเซ็นต์ 2. กรรมวิธีการผลิตแผ่นสีสำหรับตา ตามข้อสิทธิที่ 1 ที่วึ่ง ลักาณะแผ้นสีสำหรับ ย้อมตา มีรายละเอียดดังนี้ - ส่วนที่ถูกย้อมสี (1) เป็นส่วนที่อยู่ตรงปลายด้านใดของกรรมวิธีการผลิต แผ่นสีสำหรับย้อมตา - ส่วนสำหรับจับ (2) มีลักษณะเป็นแผ่นยาวเป็นส่วนที่เชือมต่อกับส่วนที่ถูกย้อม (1)