ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1203000087

วันที่ขอ : 01 Feb 2555

วันที่รับคำขอ : 01 Feb 2555

เลขที่ประกาศ : 7448

วันที่ประกาศ : 07 Sep 2555

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 7448

วันที่จดทะเบียน : 07 Sep 2555

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง, นางสาวฐิฎิรัชต์ สังข์ทอง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : รศ.นพ.สมศักดิ์ ไหลเวชพิทยา, อ.พญ.สุจีรา ไหลเวชพิทยา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์กล้องส่องสำหรับตรวจหาความผิดปกติของปากมดลูกชนิดพกพา

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 07 Dec 2560

IPC/ID

A61G 13/04

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      อุปกรณ์กล้องส่องสำหรับตรวจหาความผิดปรกติของปากมดลูชนิดพกพา เป็นอุปกรณ์ใช้ สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยมีกล้องขยายที่มีกำลังขยาย 7 เท่า และมีแหล่งกำเนิดแสง เพื่อให้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนขณะทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ส่งผลทำให้การตรวจ วินิจฉัยสำหรับตรวจประเมินหาตำแหน่งและประเมินความรุนแรงของโรคที่บริเวณปากมดลูกมี ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :   1. อุปกรณ์กล้องส่องสำหรับตรวจหาความผิดปรกติของปากมดลูกชนิดพกพา ตามการ ประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย กล้องขยาย (1) และ อุปกรณ์กำเนิดแสง (2) และก้านยึดติด (3) ที่ซึ่งกล้อง ขยาย (1) ที่มีกำลังขยาย 7 เท่า มียาวประมาณ 8.4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางด้านของกล้องขยาย  (1) เท่ากับ 3.4 เซนติเมตร ทางยาวโฟกัสของกล้อง 32 เซนติเมตร โดยกล้องขยาย (1) จะประกอบไป ด้

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

  1. อุปกรณ์กล้องส่องสำหรับตรวจหาความผิดปรกติของปากมดลูกชนิดพกพา ตามการ ประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย กล้องขยาย (1) และ อุปกรณ์กำเนิดแสง (2) และก้านยึดติด (3) ที่ซึ่งกล้อง ขยาย (1) ที่มีกำลังขยาย 7 เท่า มียาวประมาณ 8.4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางด้านของกล้องขยาย  (1) เท่ากับ 3.4 เซนติเมตร ทางยาวโฟกัสของกล้อง 32 เซนติเมตร โดยกล้องขยาย (1) จะประกอบไป ด้วยส่วนด้ามจับ (1.1) ที๋ซึ่งบริเวณด้านหลังปลายด้ามจับ (1.1) จะเป็นบริเวณของส่วนเลนส์ใกล้ตา  (Eye piece)(1.2) และบริเวณด้านหน้าของกล้องขยายจะมีส่วนของเลนส์ใกล้วัตถุ(Objective lens)(1.3)       โดยมีลักษณะพิเศษคือ บริเวณด้านล่างของกล้องขยาย (1) จะมีอุปกรณ์กำเนิดแสง (2) ยึดติด อยู่ โดยจะมีก้านยึดติด(3)ทำหน้าที่ยึดกล้องขยาย (1) ตรงบริเวณด้านล่าง (1.4) ของกล้องขยาย (1)  ด้วย สกรู (3.1) หรือใช้กาวยึดติด ซึ่งจะยึดตรงบริเวณด้านบน (2.1) ของอุปกรณ์กำเนิดแสง (2) ด้วย สกรู (3.2) หรือใช้กาวยึดติด       2. อุปกรณ์กล้องส่องสำหรับตรวจหาความผิดปรกติของปากมดลูกชนิดพกพา ตามข้อถือ สิทธิที่ 1 ที่ซึ่งอุปกรณ์กำเนิดแสง (2) สามารถเลือกได้จากหลอดแอลอีดี, หลอดไฟอัดแก๊ส,  หลอดไฟอัดแก๊สแบบผง, หลอดไฟซีนอน หรือ หลอดไฟฮาโลเจน ซึ่งจะมีสวิตเปิด-ปิด (2.2) อยู่ บริเวณด้านหลังของอุปกรณ์กำเนิดแสง(2)