ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1201002932

วันที่ขอ : 18 Jun 2555

วันที่รับคำขอ : 18 Jun 2555

เลขที่ประกาศ : 137052

วันที่ประกาศ : 02 Oct 2557

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล, นายชาญชัย นีรพัฒนกุล

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาววีรกัญญา มณีประกรณ์, แพทย์หญิงธารารัชต์ ธารากุล, นางสาว นิศาชล อภิวาท, นางสาวสาธิตา ตปนียากร, นายจรินทร์ เทพชัย

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : "ชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีชนิดการไหลด้านข้างสำหรับหาโมเลกุลเป้าหมาย"

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

วันที่ตามสถานะ : 12 Mar 2558

IPC/ID

G01N 33/53

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การประดิษฐ์นี้ได้พัฒนาชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีชนิดการไหลด้านข้าง สำหรับหาโมเลกุลเป้าหมายที่มีการขยายสัญญาณและมีความไวในการตรวจวัดสูง คือสามารถเห็น ผลการเกิดปฏิกิริยาได้อย่างชัดเจนด้วยตาเปล่า และวัดตัวอย่างที่มีความเข้มข้นต่ำได้ ซึ่งวิธีการ เพิ่มความไว (Sensitivity) และการขยายสัญญาณ (Signal enhancement) ของการประดิษฐ์นี้เป็น ผลมาจากปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน-แอนติบอดี ที่เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคนาโนทองมากกว่า 2 ชนิด บนแผ่นเมมเบรนในชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตรกราฟีแบบการไหลด้านข้าง อาศัยการใช้ อนุภาคนาโนของทองหลายชนิด โดยอนุภาคนาโนทองชนิดที่หนึ่งติดกับแอนติบอดีชนิดที่หนึ่งที่มี ความจำเพาะต่อแอนติเจนเป้าหมาย และอนุภาคนาโนทองชนิดที่สองติดกับโมเลกุลที่จำเพาะต่อ โมเลกุลตัวเชื่อมที่ติดฉลากอยู่บนโปรตีนตัวพาที่อยู่บนอนุภาคนาโนทองชนิดที่หนึ่ง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการตรวจหาแอนติเจน และ/หรือ แอนติบอดีเป้าหมาย โดยชุดตรวจดังกล่าวมีความ ไวมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟีแบบการไหลด้านข้างที่ใช้อนุภาคนาโน ของทองชนิดที่หนึ่งเพียงชนิดเดียว ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. ชุดตรวจหาแบบอิมมูโนโครมาโดกราฟีชนิดการไหลด้านข้างสำหรับหาโมเลกุลเป้าหมาย ประกอบด้วย ก) แผ่นคอนจูเกต ซึ่งมีอนุภาคนาโนทองชนิดที่หนึ่งที่ติดฉลากด้วยแอนติบอดีชนิดที่ หนึ่งที่มีความจำเพาะต่อโมเลกุลเป้าหมาย และโปรตีนที่เป็นตัวพา ซึ่งติดฉลากด้วย โมเลกุลตัวเชื่อม ข) แผ่นสำหรับใส่ตัวอย่าง ซึ่งมีอนุภาคนาโนทองชนิดที่สองที่ติดฉลากด้วยโมเลกุลที่มี ความจำเพาะต่อโมเลกุลตัวเชื่อม ค) วัสดุยึดเกาะซึ่งมีบริเวณดักจับที่มีแอนติบอ

แท็ก :