ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1203001174

วันที่ขอ : 08 Oct 2555

วันที่รับคำขอ : 08 Oct 2555

เลขที่ประกาศ :

วันที่ประกาศ :

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 7914

วันที่จดทะเบียน : 13 Mar 2556

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวแทน : นางนวกมล จีราคม, นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผศ.ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต อินณวงศ์, นางสาวปัจฉิมาภรณ์ อุดมคุณ, นายบุญอนันต์ ศักดิ์บุญญารัตน์, นายคงวุฒิ นิรันตสุข

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการล้างเนื้อปลา

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 18 Jul 2561

IPC/ID

A23L 3/34

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการล้างเนื้อปลา โดยใช้สารละลายกรดอ่อน สารละลาย เกลือคลอไรด์และน้ำโอโซน ที่สามารถลดกลิ่นคาวปลา ลดปริมาณไขมันและลดปริมาณจุลินทรีย์ ในเนื้อปลาได้ และยังช่วยให้เนื้อปลามีค่าความคงทนต่อการแยกตัวของเนื้อ(Gumminess) ค่าความแข็ง(Hardness)ค่าความคงทนต่อการเคี้ยว(Chewiness)ค่าความฉ่ำน้ำ(Juicness)และ ค่าความแน่นเนื้อ(Firmness)สูงกว่าเนื้อปลาที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีการล้างเนื้อปลา ซึ่งจะช่วยให้ เนื้อปลาในผลิตภัณฑ์เนื้อปลาสดแช่เย็นหรือแช่แข็งมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเพิ่มโอกาสการแข่งขัน ในตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้อย่างแท้จริง         กรดอ่อน  :  แอสคอร์บิก ซิตริก  อะซิติก         เกลือ  : โซเดียมคลอไรด์  แมกนีเซียมคลอไรด์  แคลเซียมคลอไรด์

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. กรรมวิธีการล้างเนื้อปลา ประกอบด้วย       ก.แช่เนื้อปลาในสารละลายกรดอ่อน(Weak acids)       ความเข้มข้นร้อยละ 0.05-0.5 น้ำหนักโดยปริมาตร            ที่อุณหภูมิ 4-15 องศาเซลเซียส             ระยะเวลา 2-30 นาที         ข.แช่เนื้อปลาที่ไ

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. กรรมวิธีการล้างเนื้อปลา ประกอบด้วย       ก.แช่เนื้อปลาในสารละลายกรดอ่อน(Weak acids)       ความเข้มข้นร้อยละ 0.05-0.5 น้ำหนักโดยปริมาตร            ที่อุณหภูมิ 4-15 องศาเซลเซียส             ระยะเวลา 2-30 นาที         ข.แช่เนื้อปลาที่ได้จาก ก.ในสารละลายเกลือคลอไรด์(Chloride salts solutions)       ความเข้มข้นร้อยละ 5-10 น้ำหนักโดยปริมาตร             ที่อุณหภูมิ 4-15 องศาเซลเซียส             ระยะเวลา 2-30 นาที          ค.แช่เนื้อปลาที่ได้จาก ข.ในสารละลายน้ำโอโซน(Ozone water)        ความเข้มข้น 3-10 ส่วนในล้านส่วน(ppm)        ที่อุณหภูมิ5-10 องศาเซลเซียส              ระยะเวลา 0.5-5 นาที