ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1201006662

วันที่ขอ : 21 Dec 2555

วันที่รับคำขอ : 21 Dec 2555

เลขที่ประกาศ : 149053

วันที่ประกาศ : 26 Apr 2559

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง, นางสาวฐิฎิรัชต์ สังข์ทอง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา, นางสาวอนิลธิตา ผลาผล, ดร. กัญญารัตน์ ถึงอินทร์, ดร. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล, ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง, ผศ.ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : การผลิตแอนติบอดีจิ๋วที่ลบล้างกิจกรรมชีวภาพของเอนไซม์เฮลิเคสของไวรัสตับอักเสบชนิดซี

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

วันที่ตามสถานะ : 23 Dec 2559

IPC/ID

A61K 39/395

C07K 16/18

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      การผลิตแอนติบอดีจิ๋วที่ลบล้างกิจกรรมชีวภาพของเอนไซม์เฮลิเคสของไวรัสตับอักเสบ ชนิดซีมีขั้นตอนการประดิษฐ์ทั้งหมด 7 ขั้นตอนคือ 1.การเตรียมโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นเอส-3  ด้านปลายซี หรือเรียกว่าเอ็นเอส-3ซี 2.การทดสอบความเป็นเอนไซม์เฮลิเคสของโปรตีนรีคอม บิแนนท์เอ็นเอส-3ซี 3.การคัดเลือกและการผลิตแอนติบอดีเอซ/วีเอชเอชที่จับกับโปรตีนเอ็น เอส-3ซีชนิดรีคอมบิแนนท์(เฮลิเคสของเอสซีวี) 4.การตรวจการจับจำเพาะของแอนติบอดีวีเอช/วี เอชเอชกับโปรตีนเอ็นเอส-3ซี 5.การศึกษาลักษณะและสมบัติของแอนติบอดีวีเอช/วีเอชเอชจากอี โคไลทั้ง 6 โคลน 6.การทำให้แอนติบอดีวีเอช/วีเอชจากอีโคไลโคลน วีเอช-6 วีเอชเอช-9 วี เอช-25 และวีเอช-59 เป็นแอนติบอดีที่เข้าเซลล์ได้ และ 7.การยับยั้งกิจกรรมเฮลิเคสของโปรตีน เอ็นเอส-3ซี ด้วย แอนติบอดี-วีเอช-6 เพน-วีเอชเอช-9 เพน-วีเอช-25 และเพน-วีเอช-59  ที่ซึ่งแอนติบอดีจิ๋ว หรือแอนติบอดีโดเมนเดียว หรือวีเอช/วีเอชเอชที่จับจำเพาะกับโปรตีนเอ็นเอส- 3ซีและยับยั้งเอนไซม์เฮลิเคสของไวรัสตับอักเสบชนิดซีได้สำเร็จ โดยสามารถผลิตแอนติบอดีจิ๋ว ดังกล่าวได้ในหลอดทดลองโดยไม่ต้องมีการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย และแอนติบอดีจิ๋วฯ ดังกล่าวมีสายกรดอะมิโนที่เหมือนของคนมากจึงน่าจะมีความปลอดภัยต่อคน รวมทั้งมีคุณภาพ ในการจับกับโปรตีนเอ็นเอส-3ซีเฮลิเคสของไวรัสตับอักเสบชนิดซีได้อย่างจำเพาะ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.การผลิตแอนติบอดีจิ๋วที่ลบล้างกิจกรรมชีวภาพของเอนไซม์เฮลิเคสของไวรัสตับอักเสบชนิดซี ที่ซึ่งมีขั้นตอนการประดิษฐ์ทั้งหมด 7 ขั้นตอนคือ 1.การเตรียมโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นเอส- 3 ด้านปลายซี หรือเรียกว่าเอ็นเอส-3ซี 2.การทดสอบความเป็นเอนไซม์เฮลิเคสของโปรตีนรี คอมบิแนนท์เอ็นเอส-3ซี 3.การคัดเลือกและการผลิตแอนติบอดีเอซ/วีเอชเอชที่จับกับ โปรตีนเอ็นเอส-3ซีชนิดรีคอมบิแนนท์(เฮลิเคสของเอสซีวี) 4.การตรวจการจับจำเพาะของ แอนติบอดีวีเอช/วีเอชเอชกับโปรตีนเอ็นเอส-3ซี 

แท็ก :