ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1303000110

วันที่ขอ : 01 Feb 2556

วันที่รับคำขอ : 01 Feb 2556

เลขที่ประกาศ : 13286

วันที่ประกาศ : 23 Nov 2560

เล่มที่ประกาศ : 11 / 2560

เลขที่สิทธิบัตร : 13286

วันที่จดทะเบียน : 23 Nov 2560

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยศิลปากร , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตัวแทน : นายชัยรัตน์ จิตตสินนวา

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, นางสาวจันจิรา จินโนรส

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นด้วยกรดและด่าง

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 13 Nov 2561

IPC/ID

A23L 1/16

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (13/7/60) และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นให้มีคุณภาพที่ดีตรงตามที่ผู้บริโภค ต้องการในทุกๆ ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งคือ การใช้สารละลายด่างใน กระบวนการแช่ธัญพืชที่เป็นวัตถุดิบ และส่วนที่สองคือการใช้กรดในการปรับค่าความเป็นกรดด่าง ของน้ำแป้งก่อนกระบวนการหนึ่ง ซึ่งทั้งสองส่วนจะมีการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้น ด้วยหลักการประเมิณทางประสาทสัมผัสร่วมกับเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ จนได้ผลิตภัณฑ์เส้น ที่มีคุณสมบัติ ได้แก่ ความเหนียว ความนุ่ม ความยืดหยุ่น ความขาว ความใส รวมถึงคุณลักษณะ ทางด้านการหุงต้ม ที่ดีตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการในทุกๆ ด้านและความสามารถไปประยุกต์ใช้ใน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เส้นในระดับอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี   กรรมวิธีปรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นมีขั้นตอนโดยเเช่ธัญพืชที่เป้นวัตถุดิบ ด้วยน้ำหรือสารละลายด่างที่ระดับความเข้มข้น ร้อยละ 0.01-5.00%(w/v)เป็นระยะเวลา 1-15 ชั่วโมง เเล้วกำจัดน้ำออก เพื่อไปเข้ากระบวนการโม่ ผสม เเละพักน้ำเเป้งเป้นเวลา 1-10 ชั่วโมง เเล้วปรับค่าความเป็นกรดด่างสารละลายกรด ให้มีค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 3-5 นำน้ำเเป้ง ที่ได้ไปผลิตภัณฑ์เส้น เเล้วนไปอบเเห้งที่อุณหภูมิ 45-70 องศาเซลเซียส จนได้ผลิตภัณฑ์ เส้นที่มีคุณสมบัติ ได้เเก่ ควาเมหนียว ความนุ่ม ความยืดหยุ่น  ความขาว ความใส รวมถึง คุณลักษณะทางด้านการหุงต้ม ที่ดีตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการในทุกๆ ด้านเเละสามารถไป ประยุกต์ใช้ไปกระบวนการผลิตภัรฑืเส้นในระดับอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข 19 ต.ค. 2560           1.  กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นด้วยกรดและด่างมีขั้นตอนดังนี้                   ก.  การใช้สารละลายด่างแช่ธัญพืชที่เป็นวัตถุดิบ ดำเนินการโดยนำธัญพืชที่เป็น วัตถุดิบ มาแยกสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน ชั่งน้ำหนักและแช่ในสารละลายด่างด้วยอัตราส่วนโดยน้ำหนัก ของธัญพืชต่อสารละลายด่าง เท่ากับ 1:2.5 ตามลำดับ โด

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แก้ไข 19 ต.ค. 2560           1.  กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นด้วยกรดและด่างมีขั้นตอนดังนี้                   ก.  การใช้สารละลายด่างแช่ธัญพืชที่เป็นวัตถุดิบ ดำเนินการโดยนำธัญพืชที่เป็น วัตถุดิบ มาแยกสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน ชั่งน้ำหนักและแช่ในสารละลายด่างด้วยอัตราส่วนโดยน้ำหนัก ของธัญพืชต่อสารละลายด่าง เท่ากับ 1:2.5 ตามลำดับ โดยใช้สารละลายด่างที่ระดับความเข้มข้น ร้อย ละ 0.01-5.00% (w/v) ทำการแช่เป็นระยะเวลา 1-15 ชั่วโมง                   ข.  นำธัญพืชที่เป็นวัตถุดิบจากข้อ ก กำจัดน้ำออก แล้วนำไปเข้ากระบวนการโม่ ผสม และพักน้ำแป้งเป็นเวลา 1-10 ชั่วโมง จากนั้นทำการปรับค่าความเป็นกรดด่างด้วยสารละลาย กรดก่อนกระบวนการทำให้เป็นแผ่นหรือเส้น ด้วยสารละลายกรด ที่มีความเข้มข้นของกรด เท่ากับ 0.01-1.0 นอมัลลิติ ให้มีค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 3-5                   ค.  จากนั้นนำน้ำแป้งที่ได้ ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เส้น ปรับระดับความเข้มข้นของ น้ำแป้งโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์วัดความถ่วงจำเพาะของน้ำแป้ง นำน้ำแป้งที่ได้ไปผ่านกระบวนการทำ ให้เป็นแผ่นหรือเส้น สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นที่เป็นเส้นหมาดหรือแห้งให้นำไปอบแห้งที่ อุณหภูมิ 45-70 องศาเซลเซียส           2.  กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งสารละลาย กรด เลือกได้จากสารละลายของกรดในกลุ่มของ กรดแลคติก, กรดฟอสฟอริก หรือ กลูโคโนเดลต้า แลคโตน อย่างใดอย่างหนึ่ง           3.  กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ข้อใดข้อ หนึ่งที่ซึ่ง ค่าความเป็นกรดด่างของน้ำแป้งก่อนการทำเป็นผลิตภัณฑ์เส้นมีค่าเท่ากับ 4            ----------------------------------------------------------------------------------------- แก้ไข 13 ก.ค. 2560           1.  กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นด้วยกรดและด่างมีขั้นตอนดังนี้                   ก.  การใช้สารละลายด่างแช่ธัญพืชที่เป็นวัตถุดิบ ดำเนินการโดยนำธัญพืชที่เป็น วัตถุดิบ มาแยกสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน ชั่งน้ำหนักและแช่ในสารละลายด่างด้วยอัตราส่วนโดยน้ำหนัก ของธัญพืชต่อสารละลายด่าง เท่ากับ 1:2.5 ตามลำดับ โดยใช้สารละลายด่างที่ระดับความเข้มข้น ร้อย ละ 0.01-5.00% (w/v) ทำการแช่เป็นระยะเวลา 1-15 ชั่วโมง                   ข.  นำธัญพืชที่เป็นวัตถุดิบจากข้อ ก กำจัดน้ำออก แล้วนำไปเข้ากระบวนการโม่ ผสม และพักน้ำแป้งเป็นเวลา 1-10 ชั่วโมง จากนั้นทำการปรับค่าความเป็นกรดด่างด้วยสารละลาย กรดก่อนกระบวนการทำให้เป็นแผ่นหรือเส้น ด้วยสารละลายกรด ที่มีความเข้มข้นของกรด เท่ากับ 0.01-1.0 นอมัลลิติ ให้มีค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 3-5                   ค.  จากนั้นทำการพักแป้งเป็นระยะเวลา 1-180 นาที นำน้ำแป้งที่ได้ไปผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์เส้น ปรับระดับความเข้มข้นของน้ำแป้งโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์วัดความถ่วงจำเพาะของน้ำ แป้ง นำน้ำแป้งที่ได้ไปผ่านกระบวนการทำให้เป็นแผ่นหรือเส้น สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นที่ เป็นเส้นหมาดหรือแห้งให้นำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 45-70 องศาเซลเซียส           2.  กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งสารละลาย กรด เลือกได้จากสารละลายของกรดในกลุ่มของ กรดแลคติก, กรดฟอสฟอริก หรือ กลูโคโนเดลต้า แลคโตน อย่างใดอย่างหนึ่ง           3.  กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ข้อใดข้อ หนึ่งที่ซึ่ง ค่าความเป็นกรดด่างของน้ำแป้งก่อนการทำเป็นผลิตภัณฑ์เส้นมีค่าเท่ากับ 4            ----------------------------------------------------------------------------------------- แก้ไข 5 พ.ค. 2560           1.  กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิภัณฑ์ประเภทเส้นด้วยกรดและด่างมีขั้นตอนดังนี้                   ก.  การใช้สารละลายด่างแช่ธัญพืชที่เป็นวัตถุดิบ ดำเนินการโดยนำธัญพืชที่เป็น วัตถุดิบ มาแยกสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน ชั่งน้ำหนักและแช่ในสารละลายด่างด้วยอัตราส่วนโดยน้ำหนัก ของธัญพืชต่อสารละลายด่าง เท่ากับ 1:2.5 ตามลำดับ โดยใช้สารละลายด่างที่ระดับความเข้มข้น ร้อย ละ 0.01-5.00% (w/v) ทำการแช่เป็นระยะเวลา 1-15 ชั่วโมง                   ข.  นำธัญพืชที่เป็นวัตถุดิบจากข้อ ก กำจัดน้ำออก แล้วนำไปเข้ากระบวนการโม่ ผสม และพักน้ำแป้งเป็นเวลา 1-10 ชั่วโมง จากนั้นทำการปรับค่าความเป็นกรดด่างด้วยสารละลาย กรดก่อนกระบวนการทำให้เป็นแผ่นหรือเส้น ด้วยสารละลายกรด ที่มีความเข้มข้นของกรด เท่ากับ 0.01-1.0 นอมัลลิติ ให้มีค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 3-5                   ค.  จากนั้นทำการพักแป้งเป็นระยะเวลา 1-180 นาที นำน้ำแป้งที่ได้ไปผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์เส้น ปรับระดับความเข้มข้นของน้ำแป้งโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์วัดความถ่วงจำเพาะของน้ำ แป้ง นำน้ำแป้งที่ได้ไปผ่านกระบวนการทำให้เป็นแผ่นหรือเส้น สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นที่ เป็นเส้นหมาดหรือแห้งให้นำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 45-70 องศาเซลเซียส           2.  กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งสารละลาย กรด เลือกได้จากสารละลายของกรดในกลุ่มของ กรดแลคติก, กรดฟอสฟอริก หรือ กลูโคโนเดลต้า แลคโตน อย่างใดอย่างหนึ่ง           3.  กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ข้อใดข้อ หนึ่งที่ซึ่ง ค่าความเป็นกรดด่างของน้ำแป้งก่อนการทำเป็นผลิตภัณฑ์เส้นมีค่าเท่ากับ 4   1.กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นมีขั้นตอนคือ นำธัญพืชที่เป็น วัตถุดิบ มาเเยกสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน ชั่งน้ำหนักเเละเเช่ในสารสะลายด่างด้วยอัตราส่วนโดย น้ำหนักของธัญพืชต่อสารละลายด่าง เท่ากับ 1.25 ตามลำดับ โดยใช้สารละลายด่างที่ระดับความ เข้มข้น ร้อยละ 0.01-5.00%(w/v)ทำการเเช่เป็นระยะเวลา 1-15 ชั่วโมง จากนั้นกำจัดน้ำออก นำ ธัญพืชที่เป็นวัตถุดิบ ไปเข้ากระบวนการโม่ ผสม เเละพักน้ำเเป้งเป็นเวลา 1-10 ชั่วโมง จากนั้นทำ การปรับค่าความเป็นกรดด่งด้วยสารละลายกรด ที่มีความเข้มข้นของกรด เท่ากับ 0.01-1.0 นอมัลลิติ ให้มีค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 3-5 นำเเป้งที่ได้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เส้น ปรับระดับความ เข้มข้นของนย้ำเเป้งโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์วัดความถ่วงจำเพาะของน้ำเเป้ง นำน้ำเเป้งที่ได้ไปผ่าน กระบวนการทำให้เป็นเเผ่นหรือเส้น สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นที่เป็นเส้นหมาดหรือเเห้งให้ นำไปอบเเห้งที่อุณหภูมิ 45-70 องศาเซลเซียส