ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1301006266

วันที่ขอ : 01 Nov 2556

วันที่รับคำขอ : 01 Nov 2556

เลขที่ประกาศ : 147708

วันที่ประกาศ : 04 Mar 2559

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันประสาทวิทยา

ตัวแทน : นางสาวฐิฎิรัชต์ สังข์ทอง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผศ.ดร.พพ.ปณภัฏ เอื้อวิทยา, รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์, นางสาวกุลยา แก่นจันทร์, พญ.สสิธร ศิริโท, นพ. เมธา อภิวัฒนากุล

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการเตรียมชุดตรวจวินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยนิวโรมัยอิลัยติสออพติกา และกรรมวิธีการตรวจจากชุดทดสอบดังกล่าว

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

วันที่ตามสถานะ : 23 Dec 2559

IPC/ID

G01N 33/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      กรรมวิธีการเตรียมชุดตรวจวินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยนิวโรมัยอิลัยดิสออพติกา และกรรมวิธี การตรวจจากชุดทดสอบดังกล่าว เป็นชุดทดสอบสำหรับตรวจหากเกิดโรคในผู้ป่วยนิวโรมัยอิ ลัยดิสออพติกา ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้คือ  1. การสร้างพลาสมิดดีเอ็นเอที่มีจีน AQP4 และ GFP,2 การเตรียมดีเอ็นเอของ AQP4-GFP, 3. วิธีการเพิ่มจำนวน AQP4 และGFO โดย PCR,4. การเชื่อมต่อยีน AQP4-GFP เข้ากับพลาสมิด PRSET-B, 5. การสังเคราะห์โปรตีน AQP4 และ GFP ในแบคทีเรีย ,6. การแยกโปรตีน AQP4 และ GFP จากแบคทีเรีย และ 7. การตรวจหา แอนติบอดีต่อโปรตีน AQP4 ในซีรั่มผู้ป่วยโดยวิธี อิไลซา โดยอาศัยหลักการทำโคลนนิ่งยีน AQP4 และสอดใส่ในเวคเตอร์อีโคไลให้ผลิตโปรตีน AQP4 ของมนุษย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตชุด ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยนิวโรมัยอิลัยติสออพติกา โดยวิธีการ อิไลซา ที่มีความจำเพาะและความไวสูง 

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.กรรมวิธีการเตรียมชุดตรวจวินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยนิวโรมัยอิลัยดิสออพติชุดตรวจ วินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยนิวโรมัยอิลัยดิสออพติกา และกรรมวิธีการตรวจจากชุดทดสอบดังกล่าว เป็นชุดทดสอบสำหรับตรวจหากการเกิดโรคในผู้ผู้ป่วยนิวโรมัยอิลัยดิสออพติกา  ซึ่งประกอบไป ด้วยขั้นตอนการเตรียมพลาสมิดและชุดทดสอบดังนี้คือ 1. การสร้างพลาสมิดดีเอ็นเอที่มียีน AQP4 และ GFP,2 การเตรียมดีเอ็นเอของ AQP4-GFP, 3. วิธีการเพิ่มจำนวน AQP4 และGFO โดย PCR,4. การ

แท็ก : สิทธิบัตรยา