ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1403000039

วันที่ขอ : 10 Jan 2557

วันที่รับคำขอ : 10 Jan 2557

เลขที่ประกาศ : 9687

วันที่ประกาศ : 25 Mar 2558

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 9687

วันที่จดทะเบียน : 25 Mar 2558

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายแพทย์ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์, ศ.คลินิก พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก, นางสาวจารุณี ลี้ธีระกุล, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมศักดิ์ ไหลเวชพิทยา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : แผ่นรองใต้ก้นพร้อมถุงวัดปริมาตรเลือดภายหลังการคลอดปกติ

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 10 Nov 2560

IPC/ID

A61F 13/15

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :           แผ่นรองใต้ก้นพร้อมถุงวัดปริมาตรเลือดภายหลังการคลอดปกติ   ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีน  (Polyethylene)ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีคือ (CH2-CH2)n) ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ แผ่นรองใต้ก้นผู้ป่วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีช่องสำหรับสอดมืออยู่ทางด้านบน ถุงวัด ปริมาตรเลือดรูปสามเหลี่ยมปลายตัดที่ยอดสามเหลี่ยมชี้ลงด้านล่าง ติดอยู่ที่กึ่งกลางทางด้านล่าง  ของแผ่นรองใต้ก้นผู้ป่วย พร้อมกับมีมาตรวัดปริมาตรซึ่งทำจากสติกเกอร์ใสติดอยู่ทางด้านหน้า ชิดกับของล่างด้านยอดปลายตัด ทำให้สามารถมองเห็นระดับปริมาตรของเลือดที่ออกมา ภายหลังคลอดได้จากภายนอก ช่วยในการวินิจฉัยภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันได้อย่าง รวดเร็ว และถุงทิ้งสำลีซับเลือดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดอยู่ทางด้านใดด้านหนึ่งของถุงวัดปริมาตร เลือด เพื่อแยกส่วนเลือกและสำลีซับเลือดออกจากกัน เพื่อใช้สำหรับรองใต้ก้นผู้ป่วยเพื่อวัด ปริมาตรเลือดที่เสียไปภายหลักการคลอดปกติ ทำให้สามารถประเมินการเสียเลือดของผู้ป่วยได้ อย่างรวดเร็วและใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดในทางปฏิบัติ นำไปสู่การวินิจฉัยภาวะตกเลือด หลังคลอดเฉียบพลัน ( การเสียเลือดมากกว่า 500 มิลลิลิตรภายหลังคลอด ) ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดอัตราทุพพลภาพและการ เสียชีวิตจากภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันของสตรีตั้งครรภ์ในระยะหลังคลอด แก้ไข 3/12/255            แผ่นรองใต้ก้นพร้อมถุงวัดปริมาตรเลือดภายหลังการคลอดปกติ   ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีน  (Polyethylene) ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีคือ (CH2-CH2)n) ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน  ได้แก่ แผ่นรองใต้ก้นผู้ป่วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีช่องสำหรับสอดมืออยู่ทางด้านบน ถุงวัดปริมาตร เลือดรูปสามเหลี่ยมปลายตัดที่ยอดสามเหลี่ยมชี้ลงด้านล่าง ติดอยู่ที่กึ่งกลางทางด้านล่าง ของแผ่นรองใต้ ก้นผู้ป่วย พร้อมกับมีมาตรวัดปริมาตรซึ่งทำจากสติกเกอร์ใสติดอยู่ทางด้านหน้าชิดกับของล่างด้าน ยอดปลายตัด ทำให้สามารถมองเห็นระดับปริมาตรของเลือดที่ออกมาภายหลังคลอดได้จากภายนอก  ช่วยในการวินิจฉัยภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันได้อย่างรวดเร็ว และถุงทิ้งสำลีซับเลือดรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดอยู่ทางด้านใดด้านหนึ่งของถุงวัดปริมาตรเลือด เพื่อแยกส่วนเลือกและสำลีซับ เลือดออกจากกัน เพื่อใช้สำหรับรองใต้ก้นผู้ป่วยเพื่อวัดปริมาตรเลือดที่เสียไปภายหลักการคลอดปกติ  ทำให้สามารถประเมินการเสียเลือดของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ในทางปฏิบัติ นำไปสู่การวินิจฉัยภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน ( การเสียเลือดมากกว่า 500 มิลลิลิตรภายหลังคลอด ) ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดอัตราพุทพลภาพและการเสียชีวิตจากภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันของสตรีตั้งครรภ์ใน ระยะหลังคลอด

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. แผ่นรองใต้ก้นพร้อมถุงวัดปริมาตรเลือดภายหลังการคลอดปกติตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งผลิตสามารถเลือกได้จากสารประกอบโพลีเอทิลีน (Polyethylene: (CH2-CH2)n) ที่มีควมทนทานและยืดหยุ่นสูง อากาศสามารถผ่านเข้าออกได้ ทำให้สามารถผ่าน กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการอบแก๊สเพื่อใช้ทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ แผ่นรองใต้กันผู้ป่วย (1) ถูกวัดปริมาตรเลือด (2) และถุงทิ้งสำลีซับเลือด(3)     โดยมีลักษณะพิเศษคือ      

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. แผ่นรองใต้ก้นพร้อมถุงวัดปริมาตรเลือดภายหลังการคลอดปกติตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งผลิตสามารถเลือกได้จากสารประกอบโพลีเอทิลีน (Polyethylene: (CH2-CH2)n) ที่มีควมทนทานและยืดหยุ่นสูง อากาศสามารถผ่านเข้าออกได้ ทำให้สามารถผ่าน กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการอบแก๊สเพื่อใช้ทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ แผ่นรองใต้กันผู้ป่วย (1) ถูกวัดปริมาตรเลือด (2) และถุงทิ้งสำลีซับเลือด(3)     โดยมีลักษณะพิเศษคือ       ส่วนของแผ่นรองใต้ก้นผู้ป่วย (1) บริเวณด้านบนของแผ่นรองใต้ก้นผู้ป่วย (1)  มีการพับ ซ้อนของแผ่นโพลีเอทิลีน (Polyethylene) อีกชั้นหนึ่ง และทำการรีดให้เกิดเป็นช่อง (4) สำหรับ สอดมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนขณะรองใต้ก้นผู้ป่วย         ถุงวัดปริมาตรเลือด (2) อยู่บริเวณพื้นที่ด้านล่างของแผ่นรองใต้ก้นผู้ป่วย (1) มีลักษณะ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วปลายตัด โดยมียอดของสามเหลี่ยมชี้ลงด้านล่าง โดยถุงวัดปริมาตร เลือด (2) นี้วางตัวอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของแผ่นรองใต้ก้น (1)ที่ขอบบนของแผ่นด้านหน้าของถุง วัดปริมาตรเลือดมีแถบพลาสติก (5) ติดอยู่ที่ผนังด้านใน สำหรับตัดปากถุงให้เปิดออกคาไว้ได้ และมีแถบกาวสองหน้าติดอยู่ที่ผนังด้านใน โดยแผ่นหน้าของถุงวัดปริมาตรเลือด (2) มีแถบวัด ปริมาตรเลือด (6) ทำจากสติกเกอร์ ชนิดใส ทำให้สามารถมองเห็นระดับปริมาตรของเลือดที่ ออกมาภายหลังคลอดได้จากภายนอก ซึ่งวางตัวอยู่กึ่งกลางทางด้านนอกของแผ่นด้านหน้าของ ถุงวัดปริมาตรเลือด (2) ชิดกับส่วนยอดปลายตัวของถุงวัดปริมาตรเลือด (2) ทางด้านล่างและมี มาตรวัดปริมาตรตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร จนถึง 1,500 มิลลิเมตร โดยระหว่างมาตรวัดปริมาตร 100 ถึง 800 มิลลิลิตรจะมีมาตรวัดปริมาตรย่อย ระดับละ 50 มิลลิเมตร ระหว่างมาตรวัด ปริมาตร 800 ถึง 1,000 มิลลิเมตรจะมีมาตรวัดรปริมาตรย่อย ระดับละ 100 มิลลิเมตร และ ระหว่างมาตรวัดปริมาตร 1,000 ถึง 1,500 มิลลิเมตรจะมีมาตรวัดปริมาณย่อย ระดับ 250 มิลลิเมตร           ถุงทิ้งสำลีซับเลือด (3) ซึ่งมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ถุงทิ้งสำลีซับเลือด (3)  นี้วางตัวอยู่ห่างจาก ถุงวัดปริมาตรเลือด (2) มาทางด้านใดด้านหนึ่ง แก้ไข 3/12/2557 1.แผ่นรองใต้ก้นพร้อมถุงวัดปริมาตรเลือดภายหลังการคลอดปกติ วัสดุที่ใช้คือสารประกอบโพลีเอ ทิลีน  (Polyethylene: (CH2-CH2)n)  เพื่อให้มีความทนทาน,ยืดหยุ่นสูง และอากาศผ่านเข้าออกได้ ทำ ให้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการอบแก๊สเพื่อใช้ทางการแทพย์ได้ ประกอบด้วย แผ่นรองใต้ก้น ผู้ป่วย (1) มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณด้านบนมีการพับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง และทำการรีดให้ เกิดเป็นช่อง (4) สำหรับสอดเมื่อเพื่อป้องกันการปนเปื้อนขณะรองใต้ก้นผู้ป่วย ถุงวัดปริมาณเลือด (2) มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วปลายตัด โดยมียอดของสามเหลี่ยมชี้ลงด้านล่าง วางตัวอยู่ที่ ตำแหน่งกึ่งกลางของแผ่นรองใต้ก้น (1) ที่ขอบบนของแผ่นด้านหน้าของถุงวัดปริมาตรเลือดมีแถบ พลาสติก (5) ติดอยู่ที่แผงด้านใน สำหรับตัดปากถุงให้เปิดออกคาไว้ได้ และมีแถบการสองหน้าติดอยู่ ที่ผนังด้านใน โดยแผ่นหน้าของถุงวัดปริมาตรเลือด (2) มีแถบวัดปริมาตรเลือด (6) ทำจากสติกเกอร์ ชนิดใส ทำให้มองเห็นระดับปริมาตรของเลือดที่ออกมาภายหลังคลอดได้จากภายนอก และถุงทิ้งสำลี ซับเลือด (3) มีลักษณะเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า วางตัวอยู่ห่างจากถุงวัดปริมาตรเลือด (2) มาทางด้านใด ด้านหนึ่ง สำหรับรองรับสำลีหลังจากการใช้ซับเลือดแล้ว     ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ       แผ่นรองใต้ก้นผู้ป่วย (1)  วัสดุที่ใช้คือสารประกอบโพลีเอทิลีน (Polyethylene) :(CH2-CH2)n) เพื่อให้มีความทนทาน ยืดหยุ่นสูงและอากาศผ่านเข้าออกได้ ทำให้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการอบ แก๊สเพื่อให้ทางการแพทย์ได้ และบริเวณด้านบนของแผ่นรองใต้ก้นผู้ป่วย (1) นี้ มีการพับซ้อนของ แผ่นโพลีเอทิลีน  (Polyethylene)  อีกชั้นหนึ่ง และทำการรีดให้เกิดเป็นช่อง (4) สำหรับสอดพมือเพื่อ ป้องกันการปนเปื้อนขณะรองใต้ก้นผู้ป่วย         ถุงวัดปริมาตรเลือด (2) วัสดุที่ใช้คือสารประกอบโพลีเอทิลีน (Polyethylene) :(CH2-CH2)n) เพื่อให้มีความทนทาน ยืดหยุ่นสูงและอากาศผ่านเข้าออกได้ ทำให้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการอบ แก๊สเพื่อให้ทางการแพทย์ได้ อยู่บริเวณพื้นที่นล่างของแผ่นรองใต้ก้นผู้ป่วย (1)  มีลักษณะเป็นรูป สามเหลี่ยมหน้าจั่วปลายตัด โดยมียอดของสามเหลี่ยมชี้ลงด้านล่าง โดยถุงวัดปริมาตรเลือด (2) นี้ วางตัวอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของแผ่นรองใต้ก้น (1) ที่ขอบบนของแผ่นด้านหน้าของถุงวัดปริมาตร เลือดมีแถบพลาสติก (5) ติดอยู่ที่ผนังด้านใน สำหรับตัดปากถึงให้เปิดออกคาไว้ได้ และมีแถบกาวสอง หน้าติดอยู่ที่ผนังด้านใน โดยแผ่นหน้าของถุงวัดปริมาตรเลือด (2) มีแถบวัดปริมาตรเลือด (6) ทำจาก สติกเกอร์ ชนิดใส ทำให้มองเห็นระดับปริมาตรของเลือดที่ออกมาจากภายหลังคลอดได้จากภายนอก        ถุงทิ้งสำลีซับเลือด (3) วัสดุที่ใช้คือสารประกอบโพลีเอทิลีน (Polyethylene) :(CH2-CH2)n) เพื่อให้มีความทนทาน ยืดหยุ่นสูงและอากาศผ่านเข้าออกได้ ทำให้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการอบ แก๊สเพื่อให้ทางการแพทย์ได้  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตัวอยู่ห่างจากถุงวัดปริมาตรเลือด (2) มาทางด้านใดด้านหนึ่ง อยางน้อย 1 ถุง