ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1401000755

วันที่ขอ : 12 Feb 2557

วันที่รับคำขอ : 12 Feb 2557

เลขที่ประกาศ : 175733

วันที่ประกาศ : 10 May 2561

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง, นางสาวฉวีวรรณ จินดาธรรม, นางสาวฐิฏิรัชต์ สังข์ทอง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา, นางสาวทิพวรรณ พิศวง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : แอนติบอดีสายเดี่ยวชนิดโมโนโคลนาลของมนุษย์ที่จับจำเพาะ และลบล้างกิจกรรมชีวภาพ ของโปรตีนเอ็มสองของไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก และยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

วันที่ตามสถานะ : 06 Jun 2561

IPC/ID

C07K 16/28

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      แอนติบอดีสายเดี่ยว (HuScFv)ที่เป็นโปรตีนของมนุษย์โดยสมบูรณ์ที่จับจำเพาะต่อโปรตีน รีคอมบีแนนท์และเนทีฟเอ็มสองของไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไวรัสไข้หวัดนก  ซัปทัยป์เอสห้าเอ็นหนึ่ง  ด้วยการใช้ฟาจดิสเพลย์เทคโนโลยีจากคลังฟาจที่สร้างขึ้นเองก่อนหน้านี้ โดยได้ทำการคัดเลือก ฟาจจากคลังฟาจแอนติบอดีสายเดียว ด้วยการใช้โปรตีนเอ็มสองชนิดรีคอมบีแนนท์ของไวรัส ไข้หวัดใหญ่/ไวรัสไข้หวัดนก  ซัปทัยปืเอสห้าเอ็นหนึ่งเคลดหนึ่งเป้นแอนติเจนสำหรับการคัดเลือก ด้วยกระบวนการฟาจไบโอแพนนิงรอบเดียว แอนติบอดีสายเดี่ยวที่ผลิตได้นั้นถูกนำไปทดสอบ ความสามารถในการยับยั้งกระบวนการเพิ่มอนุภาคใหม่ของไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไวรัสไข้หวัดนก   ชนิดเอสห้าเอ็นหนึ่งทั้งที่เป็นเคลดเดียวกันและต่าเคลดกัน นอกจากนี้ยังได้ใช้วิธีการหาฟาจมิโม โทปและโฮโมโลโมเดลลิงและโมเลคูลาด็อกกิงเพื่อตรวจหาโมเมนหรือบริเวณและกรดอะมิโน ของโปรตีนเอ็มสองที่แอนติบอดีสายเดี่ยวไปจับ โดยแอนติบอดีสายเดียวที่ได้จากโคไลโคลนที่ บรรจุหาจมิตที่มียีนของแอนติบอดีสายเดี่ยวสอดแทรกอยู่ จำนวนสี่โคลน (โคลนเลขที่ 2 19 23 และ 29) แสดงลำดับกรดอะมิโนที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะบริเวณคอมพลีเมนทาริทีดีเทอร์มินิงริเจียน หรือ ซีดีอาร์ (CDRs) ซึ่งในเซลล์ที่ติดเชื่อไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไวรัสไข้หวัดนก  ซัปทัยป์เอชห้าเอ็น หนึ่งทั้งสายพันธุ์ที่ดื้อและไม่ดื้อยาอะดาแมนเทนที่ได้รับแอนติบอดีสายเดี่ยวสามารถลดจำนวน ไวรัสได้ทั้งในเซลล์ที่ติดเชื้อและปริมาณไวรัสที่ถูกปลดปล่อยออกมาในอาหารเลี้ยงเชื้อได้ จากการ ทำฟาจมิโมโทปและทำการเปรียบเทียบลำดับกรดอะมิโนกับโปรตีนเอ็มสองชนิดไมโนเมอร์เผยให้ เห็นว่าเอพิโทปที่อนติบอดีสายเดี่ยวโคลนเลขที่ 2 จับที่บริเวณสำคัญต่อหน้าที่การเป็นอิออน แชนแนล บริเวณที่ต่อต้านกระบวนการออโตฟาจี และบริเวณที่โปรตีนเอ้ฒสองจับกับโปรตีนเอ็ม หนึ่งเพื่อให้เกิดการประกอบตัวอนุภาคไวรัสใหม่ ส่วนเอพิโทปที่แอนติบอดีสายเดียวโคลนเลขที่ 19 ไปจับคือบริเวณแอมฟิพาธิกแฮลิกซ์และไซโตพลาสมิกโดเมนของโปรตีนเอ็มสองซึ่บจำเป็นต่อ กระบวนการต่อด้านออโตฟาจี และการประกอบอนุภาคใหม่เพื่อปลดปล่อยไวรัสของเซลล์ที่ติดเชื้อ เอพิโทปที่แอนติบอดีสายเดียวโคลนเลขที่ 23 ไปจับเกี่ยวข้องกับบริเวณที่คล้ายคลึงกับแอนติบอดี สายเดี่ยวโคลนที่ 2 และยังสามารถจับส่วนแอมฟิฟาธิกเฮลิกซ์ที่จำเป็นสำหรับการปลดปล่อยไวรัส อีกด้วย ในขณะที่แอนติบอดีสายเดียวโคลนที่ 29 มีเอพิโทปอยู่ตรงบริเวณที่เป็นปลายเอ็นของ โปรตีนเอ็มสองซึ่งเป็นบริเวณที่ทำหน้าที่เป็นอิออนแซนแนล และต่อต้านออโตฟาจี โดยผลจาก การศึกษาด้วยการทำโฮโมจีโมเดลลิงและโมเลคูลารืด๊อกกิงให้ผลที่ยืนยันของการหาเอพิโทป โดยวิฟาจมิโมโทป ซและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส ในส่วนของ แอนติบอดีสายเดียวที่เป็นโปรตีนของมนุษย์โดยสมบูรณ์และที่มีลำดับกรดมอะมิโนทั้งสาย และในส่วน อิมมูโนกลอลูลินเฟรมเวิร์ค (immunoglobulin frameworks) และคอมพลีเมนทาริดีทีเทอมินิงรีเจียน (complementarity determining regions; CDRs )ลำดับกรดอะมิโนของแอนติบอดีสายเดี่ยวแต่ละโคลน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันด้วยวิธีมัลติเพิลอะไลน์เมนท์ (Multiple alignments) พบว่ามีความแตกต่างกัน ของส่วนซีดีอาร์  1 2 และ 3 (CDR 1-3) ทั้งในส่วนวีเอช (VH) และวีแอล (VL) โดเมนของแอนติบอดี สายเดียว ซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้จับกับโปรตีนเป้าหมายเอ็มสอง 

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. แอนติบอดีสายเดี่ยวชนิดโมโนโคลนาลของมนุษย์ที่จับจำเพาะและลบล้างกิจกรรมชีวภาพ ของ โปรตีนเอ็มสองของไวรัสไข้หวัด ใหญ่/ไข้หวัดนกและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส ในส่วนของ แอนติบอดีสายเดียวที่เป็นโปรตีนของมนุษย์โดยสมบูรณ์และที่มีลำดับกรดมอะมิโนทั้งสาย และในส่วน อิมมูโนกลอลูลินเฟรมเวิร์ค (immunoglobulin frameworks) และคอมพลีเมนทาริดีทีเทอมินิงรีเจียน (complementarity determining regions; CDRs )ลำดับกรดอะมิโนของแอนติบอดีสายเดี่ยวแต่ละโคลน

แท็ก :