ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1401000756

วันที่ขอ : 12 Feb 2557

วันที่รับคำขอ : 12 Feb 2557

เลขที่ประกาศ :

วันที่ประกาศ :

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง, นางสาวฉวีวรรณ จินดาธรรม, นางสาวฐิฏิรัชต์ สังข์ทอง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา, นายรุ่งเรือง ยอดชีวัน

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : -

IPC/ID

C07K 16/28

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ยังไม่ประกาศโฆษณา

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ยังไม่ประกาศโฆษณา

แท็ก :