ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1403000093

วันที่ขอ : 12 Feb 2557

วันที่รับคำขอ : 12 Feb 2557

เลขที่ประกาศ : 9021

วันที่ประกาศ : 29 Jul 2557

เล่มที่ประกาศ : 7 / 15

เลขที่สิทธิบัตร : 9021

วันที่จดทะเบียน : 29 Jul 2557

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวแทน : นางสาวศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการผลิตโมโนแซคคาไรด์และโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวด้วยการ ไฮโดรไลซิสในน้ำกึ่งวิกฤต

สถานะสุดท้าย : แจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียน

วันที่ตามสถานะ : 16 Jan 2563

IPC/ID

C13K 13/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 กรรมวิธีการผลิตโมโนแซคคาไรด์และโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวด้วยการไฮโดรไลซิสในน้ำ กึ่งวิกฤตทำได้โดยการ นำกากมะพร้าวที่ได้จากกระบวนการคั้นกะทิมาทำแห้งเพื่อลดความชื้น นำกากมะพร้าว ไปไฮโดรไลซิสด้วยน้ำกึ่งวิกฤติในภาชนะปิดแบบกะ (batch-type reactor)โดยน้ำกึ่งวิกฤตช่วยเร่งปฏิกิริยาการ ไฮโดรไลซิสพอลิแซคคาไรด์ในกากมะพร้าว จากนั้นทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว กรองแยก ของเหลวด้วยกระดาษกรอง และปั่นเหวี่ยงเพื่อให้ได้ของเหลวที่มีโมโนแซคคาไรด์และโอลิโกแซคไรด์เป็น องค์ประกอบ การประดิษฐ์นี้เป็นการพัฒนากรรมวิธีการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวให้ได้เป็นโมโน แซคคาไรด์และโอลิโกแซคคาไรด์ที่มีความยาวสาย (Degree of polymerization ,DP) ต่าง ๆ กัน โดยใช้ระยะเวลา การทำปฏิกิริยาสั้นและได้ร้อยละผลผลิตสูงเหมาะสำหรับการนำไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้      กรรมวิธีการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวด้วยการไฮโดรไลซิสในน้ำกึ่งวิกฤตทำได้โดยการ  นำากมะพร้าวที่ได้จากกระบวนการคั้นกระทิมาทำแห้งเพื่อลดความชื้น นำกากมะพร้าวไปไฮโดรไลซิสด้วยน้ำ กึ่งวิกฤติในภาชนะปิดแบบกะ (batch-tpe reactor)โดยน้ำกึ่งวิกฤตช่วยเร่งปฏิกิริยาการไฮโดรไลซิสพอลิแซคคา ไรด์ในกากมะพร้าว จากนั้นทำให้เย็นลงขนถึงอุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว กรองแยกของเหลวด้วกวระดาษกรอง และปั่นเหวี่ยงเพื่อให้ได้ของเหลวที่มีโมโนแซคคาไรด์และโอลิโกแซคไรด์เป็นองค์ประกอบ การประดิษฐ์นี้เป็น การพัฒนากรรมวิธีการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวให้ได้เป็นโมโนแซคคาไรด์และโอลิโกแซคคา ไรด์ที่มีความยาวสาย (Degree of polymerization ,DP) ต่าง ๆ กัน โดยใช้ระยะเวลาการทำปฏิกิริยาสั้นและได้ร้อย ละผลผลิตสูงเหมาะสำหรับการนำไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้  แก้ไข               กรรมวิธีการผลิตโมโนแซคคาไรด์และโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวด้วยการไฮโดรไลซิสในน้ำ กึ่งวิกฤตทำได้โดยการ นำากมะพร้าวที่ได้จากกระบวนการคั้นกระทิมาทำแห้งเพื่อลดความชื้น นำกากมะพร้าว ไปไฮโดรไลซิสด้วยน้ำกึ่งวิกฤติในภาชนะปิดแบบกะ (batch-tpe reactor)โดยน้ำกึ่งวิกฤตช่วยเร่งปฏิกิริยาการ ไฮโดรไลซิสพอลิแซคคาไรด์ในกากมะพร้าว จากนั้นทำให้เย็นลงขนถึงอุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว กรองแยก ของเหลวด้วกวระดาษกรอง และปั่นเหวี่ยงเพื่อให้ได้ของเหลวที่มีโมโนแซคคาไรด์และโอลิโกแซคไรด์เป็น องค์ประกอบ การประดิษฐ์นี้เป็นการพัฒนากรรมวิธีการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวให้ได้เป็นโมโน แซคคาไรด์และโอลิโกแซคคาไรด์ที่มีความยาวสาย (Degree of polymerization ,DP) ต่าง ๆ กัน โดยใช้ระยะเวลา การทำปฏิกิริยาสั้นและได้ร้อยละผลผลิตสูงเหมาะสำหรับการนำไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ 

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. กรรมวิธีการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวด้วยการไฮโดรไลซิสในน้ำกึ่งวิกฤต มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1.1 การนำกากมะพร้าวที่ได้จากกระบวนการคั้นกระทิมาทำแห้งเพื่อลดความชื้นให้เหลือร้อยละ 5- 15 1.2 การนำกากมะพร้าวปริมาณร้อยละ 1-20 โดยน้ำหนักของน้ำไปไฮโดรไลซิสด้วยน้ำกึ่งวิกฤตใน ภาชนะปิดแบบกะ (batch-tpe reactor)ที่อุณหภูมิอยู่ในช่วง 100-300 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 8.5-16 นาที จากนั้นทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว กรองแยกของเหลวด้วย กระดาษกรอง 1.3 นำมาปั่นเหวี่ยงเพื่อให้ได้ของเหลวที่มี

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. กรรมวิธีการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวด้วยการไฮโดรไลซิสในน้ำกึ่งวิกฤต มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1.1 การนำกากมะพร้าวที่ได้จากกระบวนการคั้นกระทิมาทำแห้งเพื่อลดความชื้นให้เหลือร้อยละ 5- 15 1.2 การนำกากมะพร้าวปริมาณร้อยละ 1-20 โดยน้ำหนักของน้ำไปไฮโดรไลซิสด้วยน้ำกึ่งวิกฤตใน ภาชนะปิดแบบกะ (batch-tpe reactor)ที่อุณหภูมิอยู่ในช่วง 100-300 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 8.5-16 นาที จากนั้นทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว กรองแยกของเหลวด้วย กระดาษกรอง 1.3 นำมาปั่นเหวี่ยงเพื่อให้ได้ของเหลวที่มีโมโนแซคคาไรด์และโอลิโกแซคไรด์เป็นองค์ประกอบ แก้ไขเข้ามา 1.กรรมวิธีการผลิตโมโนแซคคาไรต์และโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวด้วยการไฮโดรไลซิสใน น้ำกึ่งวิกฤต มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.1 การนำกากมะพร้าวที่ได้จากกระบวนการคั้นกระทิมาทำแห้งเพื่อลดความชื้นให้เหลือร้อยละ 5- 15 1.2 การนำกากมะพร้าวปริมาณร้อยละ 1-20 โดยน้ำหนักของน้ำไปไฮโดรไลซิสด้วยน้ำกึ่งวิกฤตใน ภาชนะปิดแบบกะ (batch-tpe reactor)ที่อุณหภูมิอยู่ในช่วง 100-300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8.5-16 นาที จากนั้นทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว กรองแยกของเหลวด้วย กระดาษกรอง 1.3 นำมาปั่นเหวี่ยงเพื่อให้ได้ของเหลวที่มีโมโนแซคคาไรด์และโอลิโกแซคไรด์เป็นองค์ประกอบ ที่มีขนาดความยาวสายตั้งแต่ 2 ถึง 6 หรือยาวกว่า