ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1403001514

วันที่ขอ : 18 Nov 2557

วันที่รับคำขอ : 18 Nov 2557

เลขที่ประกาศ : 9686

วันที่ประกาศ : 25 Mar 2558

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 9686

วันที่จดทะเบียน : 25 Mar 2558

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผศ.พญ.ปัญจมา ปาจารย์, ศ.พญ. ฉวีวรรณ บุนนาค, อ.ดร.วิษุวัต สงนวล, อ.ดร.นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา, ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้จากเรณูของหญ้า

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 09 Sep 2558

IPC/ID

A61K 35/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :          กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้จากเรณูของหญ้า เพื่อใช้เตรียมสารก่อ ภูมิแพ้มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสภาวะภูมิแพ้และใช้เป็นส่วนประกอบของ วัคซีนโรคภูมิแพ้เรณูองหญ้าที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่แพ้แรณูของหญ้า ประกอบด้วยขั้นตอน ของต่อไปนี้ คือ ใช้เรณูของหญ้า และกกต่อตัวทำละลาย (Phosphate buffer saline,PBS) ในอัตราส่วนที่ เหมาะสม แล้วนำไปผ่านคลื่นเสียงความถี่สูง (Sonicate )เพื่อให้มีการแตกตัวแล้วนำไปปั่นเหวี่ยง เพื่อแยก ตะกอนเรณูของหญ้าและกก จากนั้นสกัดนำชั้นไขมันออกด้วยอีเทอร์  จะได้สารสกัดก่อภูมิแพ้จาก เรณูของหญ้าและกก นำสารสกัดที่ได้ไปวัดปริมาณโปรตีนด้วยวิธีเคลดาฮ์ล (Kjeldahl method) เพื่อหาค่าปริมาณโปรตีนในหน่วย PNU/ml แล้วตรวจความปลอดเชื้อ (Sterility test) จากนั้นจึงบรรจุใน ขวดสีขาเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เมื่อนำไปใช้จะมีการเติมสารสะลายบัฟเฟอร์พีบีเอส (PBS)ที่ผสมหรือมไม่ผสมฟีนอล (Phenol)

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้จากเรณูของหญ้า เพื่อใช้เตรียมสารก่อภูมิแพ้ มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสภาวะภูมิแพ้และใช้เป็นส่วนประกอบของวัคซีนโรค ภูมิแพ้เรณูองหญ้าที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่แพ้แรณูของหญ้า ประกอบด้วยขั้นตอนของ         การสกัดสารก่อภูมิแพ้จากเรณูของหญ้า  จากนั้นจึงวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนที่มีอยู่ ในสารสกัดหยาบที่สกัดได้นี้ แล้วจึงนำไปเก็บ หรือเตรียมเป็นสารก่อภูมิแพ้มาตรฐานที่ใช้ในการ ทดสอบและประเมินสภาวะภูมิแพ้ และ/

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1.กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้จากเรณูของหญ้า เพื่อใช้เตรียมสารก่อภูมิแพ้ มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสภาวะภูมิแพ้และใช้เป็นส่วนประกอบของวัคซีนโรค ภูมิแพ้เรณูองหญ้าที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่แพ้แรณูของหญ้า ประกอบด้วยขั้นตอนของ         การสกัดสารก่อภูมิแพ้จากเรณูของหญ้า  จากนั้นจึงวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนที่มีอยู่ ในสารสกัดหยาบที่สกัดได้นี้ แล้วจึงนำไปเก็บ หรือเตรียมเป็นสารก่อภูมิแพ้มาตรฐานที่ใช้ในการ ทดสอบและประเมินสภาวะภูมิแพ้ และ/หรือใช้เป็นส่วนประกอบของวัคซีนโรคภูมิแพ้เรณู ของหญ้าที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่แพ้เรณูของหญ้า  อย่างเหมาะสม         มีลักษณะพิเศษคือ ใช้เรณูของหญ้าและกกต่อตัวทำละลาย (Phosphate buffer saline, PBS) ในอัตรส่วนที่เหมาะสม แล้วนำไปผ่านคลื่นเสียงความถี่สูง (Sonicate ) 130  watt Ultrasonic Processor with Timer and Pulse 20 KHz  เป็นเวลา 30 นาที โดยใช้ Amplitude 40-45๔ Pulse-ON เป็นเวลา 30 วินาที สลับกัน Pulse -OFF เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่น เหวี่ยงแบบอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic centrifuge)ที่ความเร็ว 9,000 รอบต่อนาที (rpm) นาน 30 นาที เพื่อแยกตะกอนเรณูของหญ้าและกกจากนั้นจึงสกัดนำชั้นไขมันออกด้วยอีเทอร์ (Ether) ใน อัตรส่วน 1:1 จะได้สารสกัดก่อภูมิแพ้จากเรณูของหญ้าและกก