ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1401007402

วันที่ขอ : 11 Dec 2557

วันที่รับคำขอ : 11 Dec 2557

เลขที่ประกาศ :

วันที่ประกาศ :

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา, นางสาวกัญญารัตน์ ถึงอินทร์, นายจีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศ์กุล

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา

สถานะสุดท้าย : ละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรก่อนประกาศโฆษณา

วันที่ตามสถานะ : -

IPC/ID

C12N 15/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ยังไม่ประกาศโฆษณา

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ยังไม่ประกาศโฆษณา

แท็ก :