ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1403001691

วันที่ขอ : 12 Dec 2557

วันที่รับคำขอ : 12 Dec 2557

เลขที่ประกาศ : 11563

วันที่ประกาศ : 03 Jun 2559

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 11563

วันที่จดทะเบียน : 03 Jun 2559

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวแทน : นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล, นายชาญชัย นรพัฒสกุล, นางสาวนัฎพร ชัยศักดิชาตรี

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชัยศักดิ์ จันศรีนิยม, นางสาวเนตรนภิส ธีระวัลย์ชัย, นางรัตนา ลือซาพุฒิพร, นางกาญจนา เข่งคุ้ม, นางสาววลีวัลย์ เอกนัยน์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : "สูตรสารสกัดผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมัน"

สถานะสุดท้าย : ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 15 Sep 2559

IPC/ID

A61K 36/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : แก้ไขบทสรุปการประดิษฐ์ 4/02/2559 การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสูตรผสมของสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและมี ฤทธิ์ลดไขมัน ได้แก่ สารสกัดมะขามป้อมสารสกัดข่า ที่ผสมกันในอัตราส่วนซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มการ ต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดไขมันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่ใช้สูตรผสมสมุนไพร ดังกล่าว สูตรผสมของสมุนไพรตามการประดิษฐ์นี้สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เครื่องดื่ม ขนม ยา หรือ อาหาร ได้ --------------------------------------------------------           การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสูตรผสมของสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและมี ฤทธิ์ลดไขมัน ได้แก่ สารสกัดมะขามป้อมต่อสาสกัดข่า ที่สผมกันในอัตราส่วนซึ่งสงผลต่อการเพิ่มการ ต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดไขมันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่ใช้สูตรผสมสมุนไพร ดังกล่าว สูตรผสมของสมุนไพรตามการประดิษฐ์นี้ สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เครื่องดื่ม ขนม ยา หรือ อาหารได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข 4/02/2559 1.  สูตรสารสกัดผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมัน ที่ประกอบด้วย สารสกัด      มะขามป้อมต่อสารสกัดข่า ในอัตราส่วน 1-99 : 1-99 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก 2.  สูตรสารสกัดผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมัน ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง      อัตราส่วนที่เหมาะสมของ สารสกัดมะขามป้อม ต่อ สารสกัดข่า คือ 30-70 : 30-70 เปอร์เซ็นต์โดย      น้ำหนัก 3.  สูตรสารสกัดผสมของสมุ

แท็ก : สิทธิบัตรยา

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แก้ไข 4/02/2559 1.  สูตรสารสกัดผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมัน ที่ประกอบด้วย สารสกัด      มะขามป้อมต่อสารสกัดข่า ในอัตราส่วน 1-99 : 1-99 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก 2.  สูตรสารสกัดผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมัน ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง      อัตราส่วนที่เหมาะสมของ สารสกัดมะขามป้อม ต่อ สารสกัดข่า คือ 30-70 : 30-70 เปอร์เซ็นต์โดย      น้ำหนัก 3.  สูตรสารสกัดผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมัน ตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่      ซึ่ง อัตราส่วนที่ดีที่สุดของ สารสกัดมะขามป้อม ต่อ สารสกัดข่า คือ 70 : 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก 4.  สูตรสารสกัดผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมัน ตามข้อถือสิทธิที่ 1-3 ข้อใด      ข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง สารสกัดมะขามป้อมและสารสกัดข่าที่ใช้ในสูตร ได้มาจากการใช้ตัวทำละลายคือ      เอทานอล 5.  สูตรสารสกัดผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมัน ตามข้อถือสิทธิที่ 1-4 ข้อใด      ข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง สารสกัดมะขามป้อมจะได้มาจากส่วนต่างๆ ของมะขามป้อม 6.  สูตรสารสกัดผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมัน ตามข้อถือสิทธิที่ 1-4 ข้อใด      ข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง สารสกัดข่าได้มาจากส่วนของเหง้า 7.  สูตรสารสกัดผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมัน ตามข้อถือสิทธิที่ 1-6 ข้อใด      ข้อหนึ่ง สามารถนำไปพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องดื่ม ยา หรือ อาหาร -------------------------------------------------------- 1.สูตรสารสกัดผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมัน ที่ประกอบด้วย สารสกัด มะขามป้อมต่อสาสกัดข่า ในอัตราส่วน 1-100:1-100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก