ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1503000807

วันที่ขอ : 29 May 2558

วันที่รับคำขอ : 29 May 2558

เลขที่ประกาศ : 11079

วันที่ประกาศ : 26 Jan 2559

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 11079

วันที่จดทะเบียน : 26 Jan 2559

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง, นางสาวมณีรัตน์ เอกพงศ์ไพสิฐ, นางสาวฉวีวรรณ จินดาธรรม

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวลลิตา มัฏฐาพันธ์, นางสาวกมลพรรณ เลิศรุจิวณิช, แพทย์หญิงจรัสศรี ฬิยาพรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุมนัส บุณยะรัตเวช

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็ก

สถานะสุดท้าย : ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 04 May 2559

IPC/ID

F24F 3/16

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : คำขอใหม่ปรับปรุง  6/09/2559        ตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็ก มีลักษณะโครงสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสอง ชั้นซ้อนกัน (10) ทำจากวัสดุโปร่งใส เนื้อแข็ง คือ คะคริลิค ประกอบด้วยโครงสร้างชั้นนอก (1) โครงสร้างชั้นใน (2) ระหว่างโครงสร้างชั้นนอกและโครงสร้างชั้นใน มีช่องว่าง (3) สำหรับเป็น ช่องให้ลมเคลื่อนที่ผ่านได้ โครงสร้างชั้นนอก (1) มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม โครงสร้างชั้นใน (2) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มีลักษณะโครงสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยม ที่มีฐานลักษณะเป็น กระบะที่มุมมีช่อง (24)ให้ลมเคลื่อนที่ผ่านได้ , มีส่วนสำหรับติดแผ่นกรองอากาศ (25) สำหรับการ กรองครั้งที่หนึ่ง และมีแผ่นด้านบนของฐานที่เจาะรูวงกลม (26) สำหรับเป็นช่องให้ลมเคลื่อนที่ ผ่านภายในได้ และส่วนที่ 2 ที่ซึ่งด้านบนมีช่องวงกลม (28) สำหรับติดตั้งพัดลมที่ใช้เป็นแหล่งกำ เนินลมที่เคลื่อนที่ภายในตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็ก ด้านข้างทั้งสองด้านที่อยู่ตรง ข้ามกันมีส่วนติดตั้งแผ่นกรอง (30) สำหรับการกรองอากาศครั้งที่สอง และแผ่นกรองอากาศ (29) สำหรับการกรองครั้งที่สาม ------------------------------------------------------------------------------------

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : คำขอใหม่ปรับปรุง  6/09/2559 1. ตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็ก มีลักษณะโครงสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสอง ชั้นซ้อนกัน (10) ประกอบด้วยโครงสร้างชั้นนอก (1) และ โครงสร้างชั้นใน (2) ระหว่างโครงสร้าง ชั้นนอกและชั้นในมีช่องว่าง (3) ที่ซึ่งตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็กมีลักษณะพิเศษ คือ     - โครงสร้างชั้นนอก (1) ประกอบด้วย ด้านทั้งหกด้าน ที่ซึ่งแผ่นด้านบนไม่เชื่อมติดกับแผ่น    ด้านข้างอีกสี่ข้างนั้น ทำให้แผ่นด้านบนนี้สามารถยกถอดออกได้ และแผ่นด้

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

คำขอใหม่ปรับปรุง  6/09/2559 1. ตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็ก มีลักษณะโครงสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสอง ชั้นซ้อนกัน (10) ประกอบด้วยโครงสร้างชั้นนอก (1) และ โครงสร้างชั้นใน (2) ระหว่างโครงสร้าง ชั้นนอกและชั้นในมีช่องว่าง (3) ที่ซึ่งตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็กมีลักษณะพิเศษ คือ     - โครงสร้างชั้นนอก (1) ประกอบด้วย ด้านทั้งหกด้าน ที่ซึ่งแผ่นด้านบนไม่เชื่อมติดกับแผ่น    ด้านข้างอีกสี่ข้างนั้น ทำให้แผ่นด้านบนนี้สามารถยกถอดออกได้ และแผ่นด้านข้างด้านที่กว้าง   มากกว่าสองด้านที่อยู่ตรงข้ามกันเจาะเป็นช่อง (11)    - โครงสร้างชั้นใน (2) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ที่อยู่ด้านล่างมีลักษณะเป็นรูปทรง     สี่เหลี่ยม และเชื่อมติดกับส่วนที่ 2 ที่อยู่ด้านบน                     ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยส่วนฐาน (21) เชื่อมติดกับแผ่นด้านข้าง (22) ที่ซึ่งเชื่อมติดกัน     หมดทั้งสี่ด้าน และเชื่อมติดกับแผ่นด้านบน (23) ส่วนฐาน (21) นี้มีลักษณะเป็นกระบะที่ซึ่งมุม     ด้านล่างทั้งสี่ด้านของฐานจะทำเป็นช่อง (24) และด้านข้างของฐานด้านที่กว้างน้อยกว่าสองด้าน     ที่อยู่ตรงข้ามกันมีส่วนสำหรับติดแผ่นกรองอากาศ (25) ด้านบนฐานนี้มีแผ่นวางอยู่จำนวนสาม     แผ่นเรียงกัน ที่ซึ่งแผ่นตรงกลางเจาะรูวงกลม (26) ระยะห่างเท่ากันและเรียงเป็นแนวตรง     เดียวกัน อีกสองแผ่นที่อยู่ด้านซ้ายและขวาของแผ่นตรงกลางแต่ละแผ่นจะเจาะรูวงกลม (26)     ระยะห่างเท่ากันและเรียงเป็นแนวตรงเดียวกัน ; แผ่นผนังด้านข้าง (22) ที่ซึ่งด้านที่กว้างกว่าสอง     ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันเจาะเป็นช่อง (27) และอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับช่อง (11) บนแผ่นด้านข้าง     ของโครงสร้างชั้นนอก (1) ; แผ่นด้านด้านบน (23) เจาะรูวงกลม(26) ทั่วทั้งแผ่น                    ส่วนที่ 2 ที่ซึ่งด้านบนบริเวณตรงกลางเจาะช่องวงกลม (28) ด้านข้างทั้งสองด้านที่อยู่     ตรงข้ามกันมีส่วนติดตั้งแผ่นกรองอากาศ(29) และแผ่นกรองอากาศ (30)     2. ตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็ก ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง โครงสร้างทุกส่วนทำ         จากวัสดุโปร่งใส เนื้อแข็ง ที่ได้จากวัสดุพอลิเมอร์     3. ตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็ก ตามข้อถือสิทธิ 1 และข้อถือสิทธิที่ 2 ที่ซึ่ง        วัสดุที่ใช้ประกอบเป็นโครงสร้างที่เลือกใช้ตามการประดิษฐ์นี้ คือ แผ่นอะคริลิค    4. ตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็ก ตามข้อถือสิทธิ 1 และข้อถือสิทธิที่ 2 ที่ซึ่ง       โครงสร้างชั้นใน (2) ส่วนของฐาน (21) มีลักษณะเป็นกระบะที่ซึ่งด้านข้างของฐานด้านที่       กว้างน้อยกว่าสองด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน แต่ละข้างมีส่วนที่ติดแผ่นกรองอากาศ (25) ที่      เลือกใช้ตามการประดิษฐ์นี้ คือ แผ่นกรองคาร์บอน (Carbon Filter) ขนาด 0.5 ไมครอน และ       ส่วนที่ติดแผ่นกรองอากาศนี้มีตำแหน่งอยู่ในช่องว่าง (3) ระหว่างโครงสร้างชั้นนอก (1) และ       โครงสร้างชั้นใน (2) 5. ตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็ก ตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง ข้อถือสิทธิที่ 4 ข้อใดข้อ      หนึ่ง ที่ซึ่งโครงสร้างชั้นใน (2) ส่วนที่ 1 ที่ซึ่งส่วนของฐาน (21) มีลักษณะเป็นกระบะที่ซึ่ง      ด้านบนของฐาน มีแผ่นวางอยู่จำนวนสามแผ่นเรียงกัน ที่ซึ่งแผ่นตรงกลางไม่เชื่อมติดกับ      ฐาน (21) สามารถยกถอดออกได้ และแผ่นตรงกลางนี้เจาะรูวงกลม(26) ขนาดเส้นผ่าน      ศูนย์กลาง 2-4 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างรู 0.5-2.0 เซนติเมตร จำนวน 25-35 รู และเรียง      เป็นแนวตรงเดียวกัน ที่เหมาะสมตามการประดิษฐ์นี้คือ รูวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3      มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างรู 1.5 เซนติเมตร จำนวน 30 รู อีกสองแผ่นที่อยู่ด้านซ้ายและขวา      ของแผ่นตรงกลางจะเชื่อมติดกับฐาน (21) แต่ละแผ่นเจาะรูวงกลม (26) ขนาดเส้นผ่าน      ศูนย์กลาง 2-4 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างรู 0.5-2.0 เซนติเมตร จำนวน 15-30 รู และเรียง      เป็นแนวตรงเดียวกัน ที่เหมาะสมตามการประดิษฐ์นี้ คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร      ระยะห่างระหว่างรู 1.0 เซนติเมตร จำนวน 20 รู 6. ตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็ก ตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง ข้อถือสิทธิที่ 5 ข้อใดข้อ     หนึ่ง ที่ซึ่งโครงสร้างชั้นใน (2) ส่วนที่ 1 ที่ซึ่งแผ่นด้านบน (23) เจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4     มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างรู 0.5-2.0 เซนติเมตร จำนวน 25-35 รู และเรียงเป็นแนวตรง    เดียวกัน ที่เหมาะสมตามการประดิษฐ์นี้คือ บริเวณส่วนกลางของแผ่น เจาะรูเส้นผ่าน     ศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างรู 1.5 เซนติเมตร จำนวน 30 รู และบริเวณส่วนขอบ     รอบๆบริเวณส่วนกลางของแผ่น เจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างรู     น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร จำนวน 30 รู     7. ตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็ก ตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง ข้อถือสิทธิที่ 6 ข้อใดข้อ     หนึ่ง ที่ซึ่งโครงสร้างชั้นใน (2) ส่วนที่ 2 ที่ซึ่ง ด้านบนมีช่องวงกลม (28) ขนาดเส้นผ่าน     ศูนย์กลาง 23 เซนติเมตร ด้านข้างทั้งสองด้านที่อยู่ตรงข้ามกันมีส่วนติดตั้งแผ่นกรองอากาศ     (29) และแผ่นกรองอากาศ (30) ที่เลือกใช้ตามการประดิษฐ์นี้ คือ แผ่นกรองคาร์บอน (Carbon     Filter) ขนาด 0.5 ไมครอน และส่วนที่ติดแผ่นกรองอากาศ (29) และแผ่นกรองอากาศ (30) นี้     มีตำแหน่งอยู่ในช่องว่าง (3) ระหว่างโครงสร้างชั้นนอก (1) และโครงสร้างชั้นใน (2) ----------------------------------------------------------------