ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1503001019

วันที่ขอ : 06 Jul 2558

วันที่รับคำขอ : 06 Jul 2558

เลขที่ประกาศ : 11949

วันที่ประกาศ : 23 Sep 2559

เล่มที่ประกาศ : 9 / 17

เลขที่สิทธิบัตร : 11949

วันที่จดทะเบียน : 23 Sep 2559

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวแทน : นางเยาวพา พงษ์สุทธิพาณิชย์, นายปรีดา ยังสุขสถาพร

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายบัญฑิต อินณวงศ์, นางสาวจันจิรา จินโนรส

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ก่อนนึ่งฆ่าเชื้อ

สถานะสุดท้าย : แจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียน

วันที่ตามสถานะ : 10 Nov 2559

IPC/ID

A23B 4/005

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : คำขอใหม่ปรับปรุง              กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ก่อนนึ่งฆ่าเชื้อ โดยนำ เนื้อสัตว์ มาผัดให้ความร้อน จนมีระดับความสุก 50-95% จากนั้นกรองน้ำที่ออกจากเนื้อสัตว์แยกออกมาทิ้ง จะได้เนื้อสัตว์ที่มีลักษณะกึ่งสุก นำเครื่องปรุงรส หรือเครื่องเทศของผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคมา คลุกเคล้าเข้าด้วยกันตามประเภทของอาหาร และบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวเพื่อนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ ต่อไป ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์พร้อมบริโภคมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ผู้บริโภค

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : คำขอใหม่ปรับปรุง 1. กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ก่อนนึ่งฆ่าเชื้อ     มีขั้นตอนดังนี้     ก. นำเนื้อสัตว์ที่ตัดแต่งตามขนาดแล้ว มาล้างทำความสะอาด     ข. นำเนื้อสัตว์จากข้อ ก.มาผัดให้ความร้อน ที่อุณหภูมิ 70-100 องศาเซลเซียส จนมีระดับความสุก     50-95% จากนั้นกรองน้ำที่ออกจากเนื้อสัตว์แยกออกมาทิ้ง     ค. นำเครื่องปรุงรส หรือเครื่องเทศของผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบ

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

คำขอใหม่ปรับปรุง 1. กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ก่อนนึ่งฆ่าเชื้อ     มีขั้นตอนดังนี้     ก. นำเนื้อสัตว์ที่ตัดแต่งตามขนาดแล้ว มาล้างทำความสะอาด     ข. นำเนื้อสัตว์จากข้อ ก.มาผัดให้ความร้อน ที่อุณหภูมิ 70-100 องศาเซลเซียส จนมีระดับความสุก     50-95% จากนั้นกรองน้ำที่ออกจากเนื้อสัตว์แยกออกมาทิ้ง     ค. นำเครื่องปรุงรส หรือเครื่องเทศของผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค มาละลายเข้าด้วยกัน ตาม     ประเภทของอาหาร     ง. คลุกเคล้าเนื้อสัตว์ที่ได้จากข้อ ข. ด้วยเครื่องปรุงรสจากข้อ ค.     จ. กรองแยกส่วนผสมในข้อ ง. ที่เป็นในส่วนเนื้อสัตว์ และส่วนที่เป็นเครื่องปรุงรสออกจากกัน     ฉ. ชั่งสัดส่วนของเนื้อสัตว์ และเครื่องปรุงรส บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวให้มีปริมาณ     เท่ากันทุกถุง 2. กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ก่อนนึ่งฆ่าเชื้อ ที่ซึ่ง     บรรจุภัณฑ์ ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ซึ่งนำไปฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 110-121 องศาเซลเซียสเป็นระยะ     เวลานาน 10-50 นาที