ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1703001022

วันที่ขอ : 09 Jun 2560

วันที่รับคำขอ : 09 Jun 2560

เลขที่ประกาศ : 14518

วันที่ประกาศ : 29 Oct 2561

เล่มที่ประกาศ : 10 / 2561

เลขที่สิทธิบัตร : 14518

วันที่จดทะเบียน : 29 Oct 2561

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวแทน : นายชัยรัตน์ จิตตสินนวา

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ, นางสาวชนิกร คงพาณิชย์ตระกูล

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตน

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 13 Feb 2562

IPC/ID

A21D 8/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------01/05/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. สูตรโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตน ประกอบด้วย แป้งข้าวหอมมะลิ 26-27 %โดยน้ำหนัก แป้งบัควีต 15.5-16 %โดยน้ำหนัก แป้งข้าวโพด 10.0-11.0 %โดยนํ้าหนัก แซนแท

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------01/05/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. สูตรโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตน ประกอบด้วย แป้งข้าวหอมมะลิ 26-27 %โดยน้ำหนัก แป้งบัควีต 15.5-16 %โดยน้ำหนัก แป้งข้าวโพด 10.0-11.0 %โดยนํ้าหนัก แซนแทนกัม 0.5-0.6 %โดยนํ้าหนัก คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 0.5-0.6 %โดยนํ้าหนัก ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส 0.5-0.6 %โดยนํ้าหนัก ผงฟู 0.7-0.8 %โดยน้ำหนัก นมผง 2.5-2.9 %โดยน้ำหนัก เกลือ 0.7-0.8 %โดยนํ้าหนัก นํ้าตาล 2.5-3.0 %โดยนํ้าหนัก ยีสต์ 1.0-1.3 %โดยน้ำหนัก เนยขาว 4.0-4.5 %โดยน้ำหนัก เนยเค็ม 4.0-4.5 %โดยน้ำหนัก น้ำ 21.7-24.5 %โดยน้ำหนัก สารแต่งกลิ่นรส 0.3-0.5 %โดยน้ำหนัก 2. สูตรโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตนตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง การใช้แป้งข้าวหอมมะลิ แป้งบัค วีต และแป้งข้าวโพดที่อัตราส่วน 50:30:20 โดยนํ้าหนักแป้งปราศจากกลูเตนทั้งหมด ร่วมกับการเติม ไฮโดรคอลลอยด์ผสม คือ แซนแทนกัม คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และ ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิล เซลลูโลสที่ระดับความเข้มข้นของไฮโดรคอลลอยด์แต่ละชนิด 0.5 % โดยนํ้าหนัก เป็นสูตรที่เหมาะสม ที่สุด 3. กรรมวิธีการผลิตโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตน ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 มีขั้นตอนดังนี้ ก. นำแป้งข้าวหอมมะลิ แป้งบัควีต และแป้งข้าวโพด ผสมกันตามอัตราส่วนข้างต้น จากนั้นนำมาผสมกับแซนแทนกัม คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส นมผง และผงฟู นำไปร่อนผสมเข้าด้วยกัน ข. เติมนํ้าตาลและยีสต์ลงในส่วนผสมจากข้อ ก จากนั้นเทลงในหม้อผสมที่มีขนาด ของอ่างผสม 5 ลิตร สามารถปรับระดับความเร็วรอบของหัวตีได้ 6 ระดับ ขุดให้เป็นหลุมตรงกลาง แล้วจึงใส่ไข่ไก่และเกลือลงไป ตีด้วยความเร็วตํ่า คือระดับ 1-2 เป็นเวลา 1-2 นาที พอเริ่มเข้ากันให้ เติมน้ำลงไปเรื่อยๆ และเติมสารแต่งกลิ่นรส หลังจากนั้นตีด้วยความเร็วสูง คือระดับ 5-6 เป็นเวลา 2- 3 นาที จากนั้นเติมเนยขาวและเนยเค็มลงไปตีต่อด้วยความเร็วสูง คือระดับ 5-6 เป็นเวลา 3-5 นาที หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า ค. ทำการทดสอบโดด้วยการขึงหากเป็นฟิล์มแล้วก็หยุดตี นำโดที่ได้ออกจากหม้อ ผสมแล้วนวดไล่อากาศออก หลังจากนั้นหมักโดทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 32-35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30- 35 นาที นำโดที่พักแล้วมากดด้วยพิมพ์โดนัทให้มีความหนา 1.5-1.7 เซนติเมตร แล้วหมักโดต่ออีกครั้ง ที่อุณหภูมิ 32-35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30-35 นาที เมื่อหมักเสร็จแล้วนำโดที่ขึ้นรูปมาทอดด้วย เนยขาวที่อุณหภูมิ 175-180 องศาเซลเซียส โดยทอดด้านละ 50-55 วินาที นำไปพักให้เย็นบน กระดาษซับน้ำมัน 4. กรรมวิธีการผลิตโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตน ตามข้อถือสิทธิ 3 ที่ซึ่งการหมักโดที่ อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที กดพิมพ์ให้โดมีความหนา 1.5 เซนติเมตร หมักโดต่อที่ อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ทอดด้วยเนยขาวที่อุณหภูมิ 175 องศเซลเซียส ให้ผลดี ที่สุด ------------ ------06/11/2560------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. สูตรโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตน ประกอบด้วย แป้งข้าวหอมมะลิ 26-27 %โดยน้ำหนัก แป้งบัควีต 15.5-16 %โดยนํ้าหนัก แป้งข้าวโพด 10.0-11.0 %โดยนํ้าหนัก แซนแทนกัม 0.5-0.6 %โดยนํ้าหนัก คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 0.5-0.6 %โดยนํ้าหนัก ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส 0.5-0.6 %โดยน้ำหนัก ผงฟู 0.7-0.8 %โดยนํ้าหนัก นมผง 2.5-2.9 %โดยนํ้าหนัก เกลือ 0.7-0.8 %โดยน้ำหนัก นํ้าตาล 2.5-3.0 %โดยนํ้าหนัก ยีสต์ 1.0-1.3 %โดยน้ำหนัก เนยขาว 4.0-4.5 %โดยนํ้าหนัก เนยเค็ม 4.0-4.5 %โดยนํ้าหนัก ไข่ไก่ 5.0-6.0 %โดยนํ้าหนัก น้ำ 21.7-24.5 %โดยนํ้าหนัก สารแต่งกลิ่นรส 0.3-0.5 % โดยนํ้าหนัก 2. กรรมวิธีการการผลิตโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตน ตามข้อถือสิทธิ 1 มีขั้นตอนดังนี้ ก. นำแป้งข้าวหอมมะลิ แป้งบัควีต และแป้งข้าวโพด ผสมกันตามอัตราส่วนข้างต้น จากนั้นนำมาผสมกับแซนแทนกัม คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส นมผง และผงฟู นำไปร่อนผสมเข้าด้วยกัน ข. เติมนํ้าตาลและยีสต์ลงในส่วนผสมจากข้อ ข จากนั้นเทลงในหม้อผสม จากนั้นเท ลงในหม้อผสมที่มีขนาดของอ่างผสม 5 ลิตร สามารถปรับระดับความเร็วรอบของหัวตีได้ 6 ระดับ ขุด ให้เป็นหลุมตรงกลางแล้วจึงใส่ไข่ไก่และเกลือลงไป ตีด้วยความเร็วตํ่า คือระดับ 1-2 เป็นเวลา 1-2 นาที พอเริ่มเข้ากันให้เติมน้ำลงไปเรื่อยๆ และเติมสารแต่งกลิ่นรส หลังจากนั้นตีด้วยความเร็วสูง คือ ระดับ 5-6 เป็นเวลา 2-3 นาที จากนั้นเติมเนยขาวและเนยเค็มลงไปตีต่อด้วยความเร็วสูง คือระดับ 5- 6 เป็นเวลา 3-5 นาที ค. ทำการทดสอบโดด้วยการขึงหากเป็นฟิล์มแล้วก็หยุดตี นำโดที่ได้ออกจากหม้อ ผสมแล้วนวดไล่อากาศออก หลังจากนั้นหมักโดทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 32-35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30- 35 นาที นำโดที่พักแล้วมากดด้วยพิมพ์โดนัทให้มีความหนา 1.5-1.7 เซนติเมตร แล้วหมักโดต่ออีกครั้ง ที่อุณหภูมิ 32-35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30-35 นาที เมื่อหมักเสร็จแล้วนำโดที่ขึ้นรูปมาทอดด้วย หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า เนยขาวที่อุณหภูมิ 175-180 องศาเซลเซียส โดยทอดด้านละ 50-55 วินาที นำไปพักให้เย็นบน กระดาษซับนํ้ามัน 3. กรรมวิธีการผลิตโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตน ตามข้อถือสิทธิ 2 ที่ซึ่งการหมักโดที่ อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที กดพิมพ์ให้โดมีความหนา 1.5 เซนติเมตร หมักโดต่อที่ อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ทอดด้วยเนยขาวที่อุณหภูมิ 175 องศเซลเซียส ให้ผลดี ที่สุด 4. สูตรและกรรมวิธีกโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตนตามข้อถือสิทธิที่ 1-2 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง การใช้แป้งข้าวหอมมะลิ แป้งบัควีต และแป้งข้าวโพดที่อัตราส่วน 50:30:20 โดยนํ้าหนักแป้ง ปราศจากกลูเตนทั้งหมด ร่วมกับการเติมไฮโดรคอลลอยด์ผสม คือ แซนแทนกัม คาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลส และ ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลสที่ระดับความเข้มข้นของไฮโดรคอลลอยด์แต่ละชนิด 0.5 % โดยนํ้าหนัก เป็นสูตรที่เหมาะสมที่สุด ------------       1. สูตรโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตน ประกอบด้วย                     แป้งข้าวหอมมะลิ                                  26-27        %โดยน้ำหนัก                     แป้งบัควีต                                           15.5-16     %โดยน้ำหนัก                       แป้งข้าวโพด                                        10.0-11.0  %โดยน้ำหนัก                     แซนแทนกัม                                         0.5-0.6     %โดยน้ำหนัก                     คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส                        0.5-0.6      %โดยน้ำหนัก                     ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส                 0.5-0.6      %โดยน้ำหนัก                     ผงฟู                                                   0.7-0.8      %โดยน้ำหนัก                     นมผง                                                  2.5-2.9     %โดยน้ำหนัก                     เกลือ                                                   0.7-0.8     %โดยน้ำหนัก                     น้ำตาล                                                 2.5-3.0     %โดยน้ำหนัก                     ยีสต์                                                    1.0-1.3      %โดยน้ำหนัก                     เนยขาว                                                4.0-4.5      %โดยน้ำหนัก                     เนยเค็ม                                                4.0-4.5      %โดยน้ำหนัก                     ไข่ไก่                                                   5.0-6.0      %โดยน้ำหนัก                     น้ำ                                                       21.7-24.5  %โดยน้ำหนัก                     สารแต่งกลิ่นรส                                       0.3-0.5      %โดยน้ำหนัก      2.  กรรมวิธีการการผลิตโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตน ตามข้อถือสิทธิ 1 มีขั้นตอนดังนี้                     ก. นำแป้งข้าวหอมมะลิ  แป้งบัควีต และแป้งข้าวโพด ผสมกันตามอัตราส่วนข้างต้น จากนั้นนำมาผสมกับแซนแทนกัม คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส นมผง และผงฟู นำไปร่อนผสมเข้าด้วยกัน                     ข. เติมน้ำตาลและยีสต์ลงในส่วนผสมจากข้อ ข จากนั้นเทลงในหม้อผสม (kitchen aid) จากนั้นเทลงในหม้อผสม (kitchen aid, model 5k5ss, USA) ที่มีขนาดของอ่านผสม 5 ลิตร สามารถปรับระดับความเร็วรอบของหัวตีได้ 6 ระดับ ขุดให้เป็นหลุมตรงกลางแล้วจึงใส่ไข่ไก่และเกลือ ลงไป ตีด้วยความเร็วต่ำ คือระดับ 1-2 เป็นเวลา 1-2 นาที พอเริ่มเข้ากันให้เติมน้ำลงไปเรื่อยๆ และ เติมสารแต่งกลิ่นรส หลังจากนั้นตีด้วยความเร็วสูง คือระดับ 5-6 เป็นเวลา 2-3 นาที จากนั้นเติมเนย ขาวและเนยเค็มลงไปตีต่อด้วยความเร็วสูงคือระดับ 5-6 เป็นเวลา 3-5 นาที                     ค.ทำการทดสอบโดด้วยการขึงหากเป็นฟิล์มแล้วก็หยุดตี นำโดที่ได้ออกจากหม้อ kitchen aid แล้วนวดไล่อากาศออก หลังจากนั้นหมักโดทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 32-35 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 30-35 นาที นำโดที่พักแล้วมากดด้วยพิมพ์โดนัทให้มีความหนาประมาณ 1.5-1.7 เซนติเมตร แล้วหมักโดต่ออีกครั้งที่อุณหภูมิ 32-35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 32-35 นาที เมื่อหมักเสร็จแล้วนำโด ที่ขึ้นรูปมาทอดด้วยเนยขาวที่อุณหภูมิ 175-180 องศาเซลเซียส โดยทอดด้านละ 50-55 วินาที นำไป พักให้เย็นบนกระดาษซับน้ำมัน       3. กรรมวิธีการการผลิตโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตน ตามข้อถือสิทธิ 2 ที่ซึ่งการหมักโดที่ อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที กดพิมพ์ให้โดมีความหนา 1.5 เซนติเมตร หมักโดต่อที่ อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ทอดด้วยเนยขาวที่อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส ให้ผลดี ที่สุด       4.  สูตรและกรรมวิธีกโดนัทยีสต์ทอดปราศจากกลูเตนตามข้อถือสิทธิที่ 1-2 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง การใช้แป้งข้าวหอมมะลิ แป้งบัควีต และแป้งข้าวโพดที่อัตราส่วน 50:30:20 โดยน้ำหนักแป้ง ปราศจากกลูเตนทั้งหมด ร่วมกับการเติมไฮโดรคอลลอยด์ผสม คือ แซนแทนกัม คาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลส และ ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลสที่ระดับความเข้มข้นของไฮโดรคอลลอยด์แต่ละชนิด 0.5% โดยน้ำหนัก เป็นสูตรที่เหมาะสมที่สุด