ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0301001815

วันที่ขอ : 16 May 2546

วันที่รับคำขอ : 16 May 2546

เลขที่ประกาศ : 62625

วันที่ประกาศ : 23 Jun 2547

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 45981

วันที่จดทะเบียน : 18 Sep 2558

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง, นางสาวฉวีวรรณ จินดาธรรม, นางสาวมณีรัตน์ เอกพงศ์ไพสิฐ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สารเนตร ไวคกุล, ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล, นายแพทย์บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ, นายวังชา ชุมทัพ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 08 Mar 2560

IPC/ID

G09B 23/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ประกอบด้วย ส่วนจำลองข้อเข่าช่วงบนที่ประกอบด้วย ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงบน ส่วนจำลอง กระดูกโคนขา ส่วนจำลองกล้ามเนื้อโคนขาช่วงบน ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงล่าง ที่ ประกอบด้วย ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงล่าง ส่วนจำลองกระดูกหน้าแข้ง ส่วนจำลองกล้ามเนื้อ หน้าแข้ง ส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข่า ที่จัดไว้บนส่วนจำลองกระดูกโคนขา และอยู่ ระหว่างส่วนจำลองกระดูกหน้าแข้ง ส่วนจำลองกระดูกสะบ้า ที่จัดไว้บนส่วนจำลองถุงของ เหลวในข้อเข่า โดยมีส่วนจำลองเอ็นกระดูกสะบ้า ที่มีปลายด้านหนึ่งยึดติดกับ ส่วนจำลอง กระดูกโคนขา และปลายอีกด้านหนึ่งยึดติดกับส่วนจำลองกระดูกหน้าแข้งโดยบริเวณตอนกลาง ยึดติดบนส่วนจำลองกระดูกสะบ้า และ ส่วนจำลองผิวหนัง ที่หุ้มปิดส่วนจำลองดังกล่าวทั้ง หมดโดยมีลักษณะพิเศษ คือ ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงบน และส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงล่าง เชื่อมต่อกันแบบพับได้ มีส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข้าที่สามารถซ่อมแซมแล้วใช้ได้อีก หรือเปลี่ยนได้มีชุดนำของเหลวเข้า - ออก ส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข่า ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์สำหรับเปิด-ปิด และท่อนำของเหลวซึ่งเชื่อมต่อกับ ส่วนจำลองข้อเข่าช่วงบน และส่วน ฐานจำลองข้อเข่าช่วงล่างเคลื่อนกลับคืนตำแหน่งเดิม และส่วนจำลองผิวหนังบริเวณข้อเข่าซึ่ง สามารถเปิดออกและปิดได้ หุ่นจำลองข้อเข้าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ตามการประดิษฐ์นี้ สามารถแสดง ผลการฝึกเจาะ เช่น กรณีที่ฝึกเจาะถูกตำแหน่งจะสมารถดูดของเหลวออกจากถุงของเหลวในข้อ เข่าได้ หรือในกรณีที่ฝึกฉีดยาเข้าข้อเข่า เมื่อฉีดยาเข้าถุงของเหลวในข้อเข่าอย่างถูกต้องจนของ เหลวเต็มถุงของเหลวในข้อเข่าแล้ว ก็จะสามารถนำของเหลวออกมาโดยผ่านทางท่อนำของ เหลวและ อุปกรณ์สำหรับเปิด-ปิด ได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ประกอบด้วย ส่วนจำลองข้อเข่าช่วงบนที่ประกอบด้วย ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงบน (1) ส่วน จำลองกระดูกโคนขา (3) ส่วนจำลองกล้ามเนื้อโคนขาช่วงบน(12) ส่วนจำลองข้อเข่าช่วงล่าง ที่ประกอบด้วย ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงล่าง (2) ส่วน จำลองกระดูกหน้าแข้ง (4) ส่วนจำลองกล้ามเนื้อหน้าแข้ง (13) ส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข่า (5) ที่จัดไว้บนส่วนจำลองกระดูกโคนขา (3) และ อยู่ระหว่างส่วนจำลองกระดูกหน้าแข้ง (4) ส่วนจำลองกระดูกสะบ้

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ประกอบด้วย ส่วนจำลองข้อเข่าช่วงบนที่ประกอบด้วย ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงบน (1) ส่วน จำลองกระดูกโคนขา (3) ส่วนจำลองกล้ามเนื้อโคนขาช่วงบน(12) ส่วนจำลองข้อเข่าช่วงล่าง ที่ประกอบด้วย ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงล่าง (2) ส่วน จำลองกระดูกหน้าแข้ง (4) ส่วนจำลองกล้ามเนื้อหน้าแข้ง (13) ส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข่า (5) ที่จัดไว้บนส่วนจำลองกระดูกโคนขา (3) และ อยู่ระหว่างส่วนจำลองกระดูกหน้าแข้ง (4) ส่วนจำลองกระดูกสะบ้า (6) ที่จัดไว้บน ส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข่า(5) โดยมี ส่วนจำลองเอ็นกระดูกสะบ้า (7) ที่มีปลายด้านหนึ่งยึดติดกับ ส่วนจำลองกระดูกโคนขา (3) และปลายอีกด้านหนึ่งยึดติดกับ ส่วนจำลองกระดูกหน้าแข้ง (4) โดยบริเวณตอนกลางยึดติดบน ส่วนจำลองกระดูกสะบ้า(6) และ ส่วนจำลองผิวหนัง (14) ที่หุ้มปิดส่วนจำลองดังกล่าวทั้งหมด โดยมีลักษณะพิเศษ คือ ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงบน (1) และส่วนฐานจำลองข้อเข่า ช่วงล่าง (2) เชื่อมต่อกันแบบพับได้ มีส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข่า (5)ที่สามารซ่อมแซม แล้วใช้ได้อีกหรือเปลี่ยนได้ มีชุดนำของเหลวเข้า - ออก ส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข่า (5) ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์สำหรับเปิด-ปิด (10) และท่อนำของเหลว (11) ซึ่งเชื่อมต่อกับ ส่วนจำลองถุงของ เหลวในข้อเข่า (5) 2. หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ตามข้อถือสิทธิ 1. มีเส้นวัสดุที่มี ความยืดหยุ่น (8) และ (9) เชื่อมต่อเพื่อให้ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงบน (1) และส่วนฐาน จำลองข้อเข่าช่วงล่าง (2) เคลื่อนกลับคืนตำแหน่งเดิม 3. หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ตามข้อถือสิทธิ 1. หรือ 2. ที่ซึ่ง ส่วนจำลองผิวหนังบริเวณข้อเข่า (14) สามารถเปิดออกและปิดได้