ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0203000315

วันที่ขอ : 30 Apr 2545

วันที่รับคำขอ : 30 Apr 2545

เลขที่ประกาศ : 977

วันที่ประกาศ : 11 Apr 2546

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 977

วันที่จดทะเบียน : 11 Apr 2546

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นายเจษฎา ธรรมวนิช, นางสาวดุจดาว ตู้จินดา, นายเจษฎา ธรรมวณิช และคณะ ศูนย์ ประยุกต์ และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.ศาลา, นาย เจษฎาธรรมวนิช, นาย ชูชาติสุขชู, นาย กัมปนาทศรีสวรรค์, นางสาว ดุจดาวตู้จินดา, นายเจษฎา ธรรมวณิช และคณะ ศูนย์ ประยุกต์ และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.ศาลา

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์, รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ทวีเลาหพันธ์, นาย วิชาสุขพัทธี, นาย หลวยแก่นประกอบ, นาย อุดรพุ่มจันทร์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ภาชนะปลดเข็มฉีดยาด้วยแผ่นสปริง

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 30 Apr 2555

IPC/ID

B25B27/02

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ภาชนะปลดเข็มฉีดยาด้วยแผ่นสปริง ประกอบด้วย ผนังด้านหนึ่ง ซึ่งเปิดออกได้ และมี ผนังด้านหนึ่ง ซึ่งมีช่องขนาดใหญ่กว่ากระบอกฉีดยา เชื่อมต่อด้วยช่องเรียวยาว ซึ่งเมื่อมีระยะ ห่างออกจากช่องขนาดใหญ่กว่ากระบอกฉีดยาจะมีขนาดแคบลง และมีลักษณะพิเศษคือ มี แผ่นสปริงซึ่งมีช่องรูปทรง ขนาดและตำแหน่งเดียวกันกับผนังด้านซึ่งมีช่องขนาดใหญ่กว่า กระบอกฉีดยาดังกล่าว โดยแผ่นสปริงยึดติดกับผนังดังกล่าวนี้ และแผ่นสปริงจะมีปุ่มกดซึ่งโผล่ ทะลุผนังด้านดังกล่าวนี้ และปุ่มกดยึดติดกับแผ่นสปริง

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. ภาชนะปลดเข็มฉีดยาด้วยแผ่นสปริง ประกอบด้วย ผนังด้านหนึ่ง (1) ซึ่งเปิดออกได้ และมีผนังด้านหนึ่ง (2) ซึ่งมีช่องขนาดใหญ่กว่ากระบอกฉีดยา (3) เชื่อมต่อด้วยช่องเรียวยาว (4) ซึ่งเมื่อมีระยะห่างออกจาก ช่องขนาดใหญ่กว่ากระบอกฉีดยา (3) จะมีขนาดแคบลง โดยมีลักษณะพิเศษคือ มีแผ่นสปริง (5) ซึ่งมีช่องรูปทรง ขนาดและตำแหน่งเดียวกันกับ ผนัง (2) โดยยึดติดกับผนัง (2) แผ่นสปริง (5) ซึ่งมีปุ่มกด (6) โผล่ทะลุผนัง (2) และยึดติดกับแผ่น สปริง (5)

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. ภาชนะปลดเข็มฉีดยาด้วยแผ่นสปริง ประกอบด้วย ผนังด้านหนึ่ง (1) ซึ่งเปิดออกได้ และมีผนังด้านหนึ่ง (2) ซึ่งมีช่องขนาดใหญ่กว่ากระบอกฉีดยา (3) เชื่อมต่อด้วยช่องเรียวยาว (4) ซึ่งเมื่อมีระยะห่างออกจาก ช่องขนาดใหญ่กว่ากระบอกฉีดยา (3) จะมีขนาดแคบลง โดยมีลักษณะพิเศษคือ มีแผ่นสปริง (5) ซึ่งมีช่องรูปทรง ขนาดและตำแหน่งเดียวกันกับ ผนัง (2) โดยยึดติดกับผนัง (2) แผ่นสปริง (5) ซึ่งมีปุ่มกด (6) โผล่ทะลุผนัง (2) และยึดติดกับแผ่น สปริง (5)