ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0303001228

วันที่ขอ : 02 Dec 2546

วันที่รับคำขอ : 02 Dec 2546

เลขที่ประกาศ : 3144

วันที่ประกาศ : 19 Mar 2550

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 3144

วันที่จดทะเบียน : 19 Mar 2550

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวดุจดาว ตู้จินดา, นางสาวนิชานันท์ ทับทิมเทพย์, 1.นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ 2.นายกัมปนาท ศรีสวรรค์ 3.นางสาวดุจดาว ตู้จินดา 4.นางสาวสุภิดา ทิบทิมเทพย์ , นางสาว สุภิดาทับทิมเทพย์, นางสาว ดุจดาวตู้จินดา, นาย กัมปนาทศรีสวรรค์, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : รองศาสตราจารย์ สุรินทร์ธนพิพัฒนศิริ, รองศาสตราจารย์ วิทเชษฐพิชัยศักดิ์, อาจารย์ รพีพงษ์สุคันธารุณ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องวัดมุมในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 02 Dec 2556

IPC/ID

G01B 3/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : เครื่องวัดมุมในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ที่ประกอบด้วย กล่องบรรจุและชุดวัดมุมที่จัดไว้ ภายในแบบมองเห็นได้ โดยมีลักษณะพิเศษคือมีแผ่นสเกล ที่มีสเกลแสดงค่ามุมตั้งแต่ 0 ถึง 90 องศา บนแผ่นสเกล โดยมีสเกล 0 อยู่ตรงกึ่งกลาง และเริ่มนับ 1 องศา ออกไปด้านข้างทั้งสองข้างจนถึง 90 องศา และมีลักษณะสามารถมองเห็นแนวที่ต้องการวัดได้ เข็มชี้บอกองศา ที่ยึดติดแบบเคลื่อนหมุนได้กับกึ่งกลางของส่วนแนวตรงที่ใช้เป็นแนววัดของ แผ่นสเกล โดยมีจุดหมุนอยู่ในแนวเดียวกับสเกล 90 องศา ทั้งสองข้างของแผ่นสเกลและมีช่องที่มีส่วน แนวตรงที่ใช้เป็นแนววัดของแผ่นสเกลอยู่ในแนวเดียวกับสเกล 90 องศา ทั้งสองข้างของแผ่นสเกล และเข็มชี้บอกองศามีส่วนถ่วงน้ำหนักที่บริเวณใกล้ปลายเข็ม

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. เครื่องวัดมุมในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ประกอบด้วย กล่องบรรจุและชุดวัดมุมที่จัดไว้ ภายในกล่องบรรจุแบบมองเห็นได้ โดยมีลักษณะพิเศษคือ ชุดวัดมุมประกอบด้วย แผ่นสเกล ที่มีสเกลแสดงค่ามุมตั้งแต่ 0 ถึง 90 องศา บนแผ่นสเกล โดยมีสเกล 0 อยู่ตรงกึ่ง กลาง และเริ่มนับ 1 องศา ออกไปด้านข้างทั้งสองข้างจนถึง 90 องศา และมีลักษณะสามารถมอง เห็นแนวที่ต้องการวัดได้ เข็มชี้บอกองศา ที่ยึดติดแบบเคลื่อนหมุนได้กับกึ่งกลางของส่วนแนวตรงที่ใช้เป็นแนววัดของ แผ่นสเกล โดยมีจุดหมุ

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. เครื่องวัดมุมในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ประกอบด้วย กล่องบรรจุและชุดวัดมุมที่จัดไว้ ภายในกล่องบรรจุแบบมองเห็นได้ โดยมีลักษณะพิเศษคือ ชุดวัดมุมประกอบด้วย แผ่นสเกล ที่มีสเกลแสดงค่ามุมตั้งแต่ 0 ถึง 90 องศา บนแผ่นสเกล โดยมีสเกล 0 อยู่ตรงกึ่ง กลาง และเริ่มนับ 1 องศา ออกไปด้านข้างทั้งสองข้างจนถึง 90 องศา และมีลักษณะสามารถมอง เห็นแนวที่ต้องการวัดได้ เข็มชี้บอกองศา ที่ยึดติดแบบเคลื่อนหมุนได้กับกึ่งกลางของส่วนแนวตรงที่ใช้เป็นแนววัดของ แผ่นสเกล โดยมีจุดหมุนอยู่ในแนวเดียวกับสเกล 90 องศา ทั้งสองข้างของแผ่นสเกล 2. เครื่องวัดมุมในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง แผ่นสเกลมีลักษณะเป็น รูปครึ่งวงกลมและมีช่องรูปครึ่งวงกลมที่มีส่วนแนวตรงที่ใช้เป็นแนววัดของแผ่นสเกลอยู่ในแนวเดียวกับ สเกล 90 องศา ทั้งสองข้างของแผ่นสเกล 3. เครื่องวัดมุมในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งแผ่นสเกลมีลักษณะเป็นรูป สี่เหลี่ยม และสามารถมองเห็นแนวที่ต้องการวัดได้ 4. เครื่องวัดมุมในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งแผ่นสเกลมีลักษณะด้านใด ด้านหนึ่งเป็นแนวระนาบ และสามารถมองเห็นแนวที่ต้องการวัดได้ 5. เครื่องวัดมุมในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 4 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง เข็มชี้ บอกองศามีส่วนถ่วงน้ำหนักที่บริเวณใกล้ปลายเข็ม 6. เครื่องวัดมุมในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 5 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งกล่อง บรรจุมีลักษณะใส ซึ่งทำให้มองเห็นแผ่นสเกลทั้งด้านหน้าและด้านหลังของแผ่นสเกล 7. เครื่องวัดมุมในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 6 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งกล่อง บรรจุเป็นรูปสี่เหลี่ยม 8. เครื่องวัดมุมในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 6 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งกล่อง บรรจุมีด้านใดด้านหนึ่งเป็นแนวระนาบ