ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0503001192

วันที่ขอ : 19 Sep 2548

วันที่รับคำขอ : 19 Sep 2548

เลขที่ประกาศ : 3148

วันที่ประกาศ : 23 Mar 2550

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 3148

วันที่จดทะเบียน : 23 Mar 2550

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นายเจษฎา ธรรมวนิช ตัวแทนเลขที่ 1244, นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ ตัวแทนเลขที่ 1622, นางสาวนิชานันท์ ทับทิมเทพย์ ตัวแทนที่ 1618, นางสาว นิชานันท์ทับทิมเทพย์, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ, นาย เจษฎาธรรมวนิช

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทศศาสตร์หาญรุ่งโรจน์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ค้ำยันสะโพก

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 19 Sep 2558

IPC/ID

A61G 1/00

A61B 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์ค้ำยันสะโพก ตามการประดิษฐ์นี้ เป็นอุปกรณ์สำหรับค้ำยันสะโพกให้อยู่ นิ่งและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการผ่าตัดข้อสะโพก โดยประกอบไปด้วย ตัวยัน ด้านหน้าสำหรับยันสะโพกส่วนหน้า และ ตัวยันด้านหลังสำหรับยันสะโพกส่วนหลัง ที่ เชื่อมยึดกันด้วย ตัวเชื่อมต่อที่สามารถขันเข้าออกเพื่อให้การเชื่อมต่อแน่นสนิท และ อุปกรณ์นี้ยังสามารถติดกับเตียงสำหรับการผ่าตัดได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์ค้ำยันสะโพก ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย ตัวยันด้านหน้า (1) สำหรับ ค้ำยันสะโพกส่วนหน้า และ ตัวยันด้านหลัง (2) สำหรับค้ำยันสะโพกส่วนหลัง ซึ่งมี ลักษณะพิเศษคือ - ตัวยันหน้า (1) ประกอบไปด้วย แท่งยึดหน้า (3), แท่งยันด้านบน (4) และ แท่ง ยันด้านล่าง (5) - แท่งยึดหน้า (3) ซึ่งเป็นวัสดุโลหะที่มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก ที่ตั้งตรงใน แนวดิ่ง และมีส่วนหนึ่งมีลักษณะโค้งงอ หักมุม แล้วตั้งตรงตามปกติ มีส่วน เชื่อมต่อที่มีรู 2 อั

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์ค้ำยันสะโพก ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย ตัวยันด้านหน้า (1) สำหรับ ค้ำยันสะโพกส่วนหน้า และ ตัวยันด้านหลัง (2) สำหรับค้ำยันสะโพกส่วนหลัง ซึ่งมี ลักษณะพิเศษคือ - ตัวยันหน้า (1) ประกอบไปด้วย แท่งยึดหน้า (3), แท่งยันด้านบน (4) และ แท่ง ยันด้านล่าง (5) - แท่งยึดหน้า (3) ซึ่งเป็นวัสดุโลหะที่มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก ที่ตั้งตรงใน แนวดิ่ง และมีส่วนหนึ่งมีลักษณะโค้งงอ หักมุม แล้วตั้งตรงตามปกติ มีส่วน เชื่อมต่อที่มีรู 2 อัน (6 ,7) สำหรับเป็นส่วนที่ใช้เชื่อมต่อแท่งยันด้านบน (4) และแท่งยันด้านล่าง (5) โดยมีตัวยึด (8) และ (9) ที่มีลักษณะเป็นเกลียวที่ สามารถขันเข้าออกได้เพื่อให้การเชื่อมยึดแน่นสนิท ปลายด้านหนึ่ง - แท่งยันด้านบน (4) เป็นแท่งวัสดุโลหะทรงกระบอก ปลายด้านหนึ่งเชื่อมติดกับ แผ่นวัสดุโลหะรูปกลม (10) ซึ่งหุ้มด้วยฟองน้ำ และ หนังอย่างดี โดยบริเวณนี้ จะเป็นบริเวณที่สัมผัสตัวผู้ป่วย เพื่อค้ำยันสะโพกบน ให้อยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม ปลายอีกด้านหนึ่งของแท่งยันด้านบน (4) จะเชื่อมต่อกับแท่งยึด หน้า (3) ที่บริเวณส่วนเชื่อมต่อ (7) โดยใช้ตัวยึด (8) ในการควบคุมความแน่น สนิทของการเชื่อมต่อ - แท่งยันด้านล่าง (5) เป็นแท่งวัสดุโลหะทรงกระบอก ปลายด้านหนึ่งเชื่อมติด กับแผ่นวัสดุโลหะรูปกลม (11) ซึ่งหุ้มด้วยฟองน้ำ และ หนังอย่างดี โดยบริเวณ นี้จะเป็นบริเวณที่สัมผัสตัวผู้ป่วย เพื่อค้ำยันสะโพกล่างให้อยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม โดยปลายอีกด้านหนึ่งของแท่งยันด้านล่าง (5) จะเชื่อมต่อกับแท่ง ยึดหน้า (3) ที่บริเวณส่วนเชื่อมต่อ (6) และใช้ตัวยึด (9) ในการควบคุมความ แน่นสนิทในการเชื่อมต่อ - ตัวยันด้านหลัง (2) ประกอบไปด้วย แท่งยึดหลัง (12) และ แท่งยันหลัง (13) - แท่งยึดหลัง (12) เป็นวัสดุโลหะที่มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก ที่ตั้งในแนว ดิ่ง ปลายด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นส่วนเชื่อมต่อที่มีรู (14) สำหรับสอดแท่งยัน หลัง (13) และมี ตัวยึดที่มีลักษณะเป็นเกลียว (15) ที่สามารถขันเข้าออก เพื่อปรับให้รูมีขนาดกว้าง หรือ แคบ ได้ตามขนาดของแท่งยัน เป็นตัวควบคุม การเชื่อมต่อให้แน่นสนิท - แท่งยันหลัง (13) เป็นแท่งวัสดุโลหะรูปทรงกระบอก ปลายด้านหนึ่งเชื่อมติด กับแผ่นวัสดุโลหะรูปกลม (16) ซึ่งหุ้มด้วยฟองน้ำ และ หนังอย่างดี โดยบริเวณ นี้จะเป็นบริเวณที่สัมผัสตัวผู้ป่วยเพื่อค้ำยันสะโพกหลังให้อยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม โดยปลายอีกด้านหนึ่งของแท่งยันหลัง (13) จะเชื่อมต่อกับแท่งยึด หลัง (12) ที่ส่วนเชื่อมต่อ (14)