ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0503001190

วันที่ขอ : 19 Sep 2548

วันที่รับคำขอ : 19 Sep 2548

เลขที่ประกาศ : 3149

วันที่ประกาศ : 23 Mar 2550

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 3149

วันที่จดทะเบียน : 23 Mar 2550

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนิชานันท์ ทับทิมเทพย์, นายเจษฎา ธรรมวนิช, นายเจษฏา ธรรมมิญช และ/หรือ นายพิมพ์ประไพ ธีระชีพ และ/หรือ นางสาวนิชานันท์ ทับทิมแพทย์ 99 ถนนพุทธม, นาย เจษฏาธรรมวณิช, นางสาว นิชานันท์ทับทิมเทพย์, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทศศาสตร์หาญรุ่งโรจน์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ดามกระดูกปลายนิ้ว

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 19 Sep 2558

IPC/ID

A61F 5/01

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์ดามกระดูกปลายนิ้ว ตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะเป็นวัสดุดามทำจากโลหะ ที่มี การดัดให้มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง โดยบริเวณด้านยาวทั้งสองข้างจะมีลักษณะตรง แต่ บริเวณด้านกว้างจะดัดให้มีรูปโค้งมนเป็นรูปครึ่งวงกลม เพื่อให้รับกับรูปร่างของนิ้ว สำหรับใช้ในการ ดามกระดูกปลายนิ้ว เพื่อใช้แก้ไขความผิดรูปของนิ้วจากการที่เอ็นเหยียบนิ้วขาด โดยใช้พื้นที่ในการ ดามระหว่างอุปกรณ์กับนิ้วน้อย จึงทำให้ช่วยลดภาวะเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับจากการดามนิ้ว นาน ๆ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์ดามกระดูกปลายนิ้ว มีลักษณะเป็นวัสดุดามทำจากโลหะ มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบไปด้วยด้านกว้าง 2 ด้านและด้านยาว 2 ด้าน โดยด้านยาวทั้งสองด้าน (2), (3) จะมีลักษณะ เป็นแท่งตรงที่ขนานกัน โดยมีลักษณะพิเศษคือ อุปกรณ์นี้ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวงที่ด้าน กว้างทั้งสองด้าน (4), (5) จะดัดให้มีลักษณะโค้งมนในลักษณะครึ่งวงกลม เพื่อให้รับกับรูปร่างของนิ้ว

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์ดามกระดูกปลายนิ้ว มีลักษณะเป็นวัสดุดามทำจากโลหะ มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบไปด้วยด้านกว้าง 2 ด้านและด้านยาว 2 ด้าน โดยด้านยาวทั้งสองด้าน (2), (3) จะมีลักษณะ เป็นแท่งตรงที่ขนานกัน โดยมีลักษณะพิเศษคือ อุปกรณ์นี้ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวงที่ด้าน กว้างทั้งสองด้าน (4), (5) จะดัดให้มีลักษณะโค้งมนในลักษณะครึ่งวงกลม เพื่อให้รับกับรูปร่างของนิ้ว