ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0503001607

วันที่ขอ : 26 Dec 2548

วันที่รับคำขอ : 26 Dec 2548

เลขที่ประกาศ : 3882

วันที่ประกาศ : 30 Nov 2550

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 3882

วันที่จดทะเบียน : 30 Nov 2550

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นาย เจษฎาธรรมวนิช, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ, นางสาว นิชานันท์ทับทิมเทพย์, นางสาว ดวงพรอังสุมาลี

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์ สมหวังด่านชัยวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์สุวรรณสุทธิ, นางสาว เทพนิมิตรจุแดง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ปลดเข็มและเก็บเข็มและกระบอกฉีดยาใช้แล้ว

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 26 Dec 2558

IPC/ID

A61B1/00

A61M5/18

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การประดิษฐ์นี้มีลักษณะเป็น อุปกรณ์สำหรับปลดเข็ม และเก็บเข็มและกระบอกฉีดยาที่ใช้ แล้ว ที่ประกอบไปด้วย ส่วนบรรจุ, ฝาชั้นใน, ร่องเล็ก, ส่วนยึดฝาชั้นนอก, ฝาชั้นนอก, รูร่องหยัก ฟันปลา, ขอบสูง และ ร่องรับฝาชั้นนอก โดยส่วนบรรจุจะเป็นส่วนสำหรับไว้รองรับเข็มและกระบอก ฉีดยาใช้แล้ว, ส่วนฝาชั้นใน ที่บริเวณตรงกลางจะมีการเจาะเป็นรูร่องหยักฟันปลาเพื่อใช้สำหรับปลด เข็ม โดยเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว จะปิดฝาชั้นนอกทับลงไปบนฝาชั้นใน เพื่อปิดผนึกอุปกรณ์นี้ก่อนนำไป ทิ้งทำลายต่อไป ซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการปลดเข็มด้วยมือของ ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี และด้วยลักษณะของภาชนะที่ปิดผนึกเป็นอย่างดี จึงช่วยป้องกันการแพร่ของเชื้อ โรค และ ป้องกันการติดเชื้อโรคของบุคคล 3 โดยบังเอิญได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์ปลดเข็มและเก็บเข็มและกระบอกฉีดยาใช้แล้ว ประกอบไปด้วย ส่วนบรรจุ (1) มี ลักษณะเป็นภาชนะสำหรับบรรจุ โดยที่พื้นผิวด้านบนมีการเจาะรูบริเวณตรงกลาง เพื่อให้เป็น ช่องว่างสำหรับใส่เข็มและกระบอกฉีดยา และมีฝา 2 ชั้น คือ ฝาชั้นใน (2) ซึ่งเชื่อมติดอยู่กับ รูบริเวณตรงกลางของภาชนะบรรจุ (1) และ ฝาชั้นนอก (5) สำหรับใช้ปิดผนึกอุปกรณ์ โดยมี ลักษณะพิเศษคือ ส่วนภาชนะบรรจุ (1) มีร่อง (3) อยู่ที่บริเวณผนังด้านนอกของส่วนบรรจุใน ด้านใดด

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์ปลดเข็มและเก็บเข็มและกระบอกฉีดยาใช้แล้ว ประกอบไปด้วย ส่วนบรรจุ (1) มี ลักษณะเป็นภาชนะสำหรับบรรจุ โดยที่พื้นผิวด้านบนมีการเจาะรูบริเวณตรงกลาง เพื่อให้เป็น ช่องว่างสำหรับใส่เข็มและกระบอกฉีดยา และมีฝา 2 ชั้น คือ ฝาชั้นใน (2) ซึ่งเชื่อมติดอยู่กับ รูบริเวณตรงกลางของภาชนะบรรจุ (1) และ ฝาชั้นนอก (5) สำหรับใช้ปิดผนึกอุปกรณ์ โดยมี ลักษณะพิเศษคือ ส่วนภาชนะบรรจุ (1) มีร่อง (3) อยู่ที่บริเวณผนังด้านนอกของส่วนบรรจุใน ด้านใดด้านหนึ่งเพื่อใช้ยึดติด ส่วนยึดฝาชั้นนอก (4) ของฝาชั้นนอก (5) ไว้แบบชนิดที่สามารถดึง ออกได้ เพื่อยึดฝาชั้นนอกไว้ที่ส่วนบรรจุในขณะก่อนและระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ และที่ ฝาชั้นใน (2) มีการเจาะรูเป็นร่องหยักฟันปลา (5) โดยรอบที่บริเวณตรงกลางฝา เพื่อใช้สำหรับ ปลดเข็มฉีดยา และยกเป็นขอบสูง (6) ที่บริเวณขอบของฝาชั้นใน (2) เพื่อให้เกิดลักษณะของร่อง รับฝาชั้นนอก (7) สำหรับใช้เป็นส่วนที่เชื่อมยึดกับฝาชั้นนอก (5) ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ปิดผนึกอุปกรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ก่อนที่จะนำอุปกรณ์ไปทิ้งทำลาย