ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0503001608

วันที่ขอ : 26 Dec 2548

วันที่รับคำขอ : 26 Dec 2548

เลขที่ประกาศ : 3020

วันที่ประกาศ : 28 Dec 2549

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 3020

วันที่จดทะเบียน : 28 Dec 2549

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นาย เจษฎาธรรมวนิช, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ, นางสาว นิชานันท์ทับทิมเทพย์, นางสาว ดวงพรอังสุมาลี

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์ สมหวังด่านชัยวิจิตร, นางสาว เทพนิมิตรจุแดง, ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์สุวรรณสุทธิ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เก็บสารคัดหลั่งและอุจจาระ

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 26 Dec 2558

IPC/ID

A61J 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์เก็บสารคัดหลั่งและอุจจาระ ตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะเป็นภาชนะสำหรับบรรจุ ทรงกระบอกกลวง ที่โปร่งแสง มีปลายเปิดด้านหนึ่ง โดยที่บริเวณด้านในของภาชนะบรรจุในด้านใด ด้านหนึ่ง จะติดตั้งแถบสเกล เพื่อบอกระดับปริมาตรของสารคัดหลั่งและอุจจาระไว้ และที่ปลายด้าน ที่เปิดของภาชนะบรรจุจะมีเกลียวล็อกที่ขอบด้านนอก เพื่อใช้เป็นส่วนที่ล็อกเข้ากับเกลียวล็อกที่ขอบ ด้านในของฝาของฝาปิดซึ่งจะทำให้อุปกรณ์นี้สามารถปิดฝาได้อย่างแน่นสนิท และมีการทำรอยนูน ไว้โดยรอบของฝาปิด เพื่อให้สามารถหยิบจับได้สะดวกไม่ลื่นมือ และที่บริเวณกึ่งกลางฝาของฝาปิด ด้านในจะติดตั้งช้อนตักไว้ในแนวดิ่ง ในลักษณะที่ตั้งฉากกับพื้นผิวของฝาปิด หรือ ทำมุมไม่ตั้งฉาก กับพื้นผิวของฝาปิดก็ได้ โดยใช้สำหรับตักสารคัดหลั่งและอุจจาระโดยเชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวกับฝาปิด จึงช่วยเพิ่มความสะดวกในการเก็บสารคัดหลั่งและอุจจาระมาบรรจุในอุปกรณ์ และการตักสารคัด หลั่งและอุจจาระออกจากอุปกรณ์เพื่อไปดำเนินการวิเคราะห์ทางการแพทย์

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์เก็บสารคัดหลั่งและอุจจาระ ประกอบไปด้วย ภาชนะบรรจุ (1) มีลักษณะเป็นภาชนะ บรรจุทรงกระบอกกลวง และมีปลายเปิดด้านหนึ่ง โดยที่ด้านในภาชนะบรรจุ (1) ในด้านใดด้าน หนึ่ง มีการติดตั้งแถบสเกล (2) สำหรับวัดปริมาตร และที่บริเวณปลายด้านที่เปิดของภาชนะ บรรจุ (1) มีเกลียวล็อก (3) อยู่ที่ขอบด้านนอก สำหรับใช้เป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับ เกลียวล็อก (4) ที่ ขอบด้านในของฝาปิด (5) โดยที่ขอบด้านนอกของฝาปิด (5) มีการทำเป็นรอยนูน (6) โดยรอบ โดยมีลักษณะพิเศษคือ บริเวณฝาด้านในภาชนะบรรจุดังกล่าว มีส่วนยื่นที่มีลัก

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์เก็บสารคัดหลั่งและอุจจาระ ประกอบไปด้วย ภาชนะบรรจุ (1) มีลักษณะเป็นภาชนะ บรรจุทรงกระบอกกลวง และมีปลายเปิดด้านหนึ่ง โดยที่ด้านในภาชนะบรรจุ (1) ในด้านใดด้าน หนึ่ง มีการติดตั้งแถบสเกล (2) สำหรับวัดปริมาตร และที่บริเวณปลายด้านที่เปิดของภาชนะ บรรจุ (1) มีเกลียวล็อก (3) อยู่ที่ขอบด้านนอก สำหรับใช้เป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับ เกลียวล็อก (4) ที่ ขอบด้านในของฝาปิด (5) โดยที่ขอบด้านนอกของฝาปิด (5) มีการทำเป็นรอยนูน (6) โดยรอบ โดยมีลักษณะพิเศษคือ บริเวณฝาด้านในภาชนะบรรจุดังกล่าว มีส่วนยื่นที่มีลักษณะเป็นช้อนตัก (7) ซึ่งจะเชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวกับฝาปิด (5) ในลักษณะที่ตั้งฉากกับพื้นผิวของฝาปิด (5) 2. อุปกรณ์เก็บสารคัดหลั่งและอุจจาระ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งส่วนยื่นที่มีลักษณะเป็นช้อนตัก (7) เชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวกับฝาปิด (5) ในลักษณะทำมุมที่ไม่ตั้งฉากกับพื้นผิวของฝาปิด (5)