ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0703001349

วันที่ขอ : 30 Nov 2550

วันที่รับคำขอ : 30 Nov 2550

เลขที่ประกาศ : 6289

วันที่ประกาศ : 10 Jun 2554

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 6289

วันที่จดทะเบียน : 10 Jun 2554

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนิชานันท์ ทับทิมเทพย์, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายศรัญยู ลือเลื่อง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กล่องถอดใบมีดและเก็บใบมีดที่ใช้แล้ว

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 30 Nov 2560

IPC/ID

A61B 17/14

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การประดิษฐ์นี้มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถอดใบมีดและเก็บใบมีดที่ใช้แล้ว ประกอบด้วย ส่วนถอดใบมีด, ส่วนยึดส่วนถอดใบมีด, ช่องสอดใบมีด, ช่องเปิด, ส่วนบรรจุใบมีด ที่ใช้แล้ว และตัวล็อค โดยส่วนถอดใบมีดจะเป็นจะเป็นส่วนที่ยึดใบมีดและง้างใบมีดให้ออกจากด้ามของ มีดผ่าตัด เมื่อถอดใบมีดออกจากด้ามใบมีดจะตกลงส่วนบรรจุใบมีด เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงในการ ติดเชื้อโรค หรือเกิดการลื่นหลด หล่นออกนอกภาชนะที่ทิ้งทำให้มีโอกาศในการแพร่เชื้อโรค ช่วย ให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ช่วยลดอัตราการบดเจ็บและการติดเชื้อของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. กล่องถอดใบมีดและเก็บใบมีดที่ใช้แล้วประกอบด้วย ส่วนถอดใบมีด (1) จะอยู่บริเวณด้าน บนของกล่องถอดใบมีดและเก็บใบมีดที่ใช้แล้ว ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนที่ทำหน้าที่รองรับใบมีด (1.1) ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปตัวซี ด้านตรงข้ามของส่วนรองรับใบมีดจะมีก้านกด (1.2) ที่บริเวณตรง กลางของก้านกดจะมีร่องอยู่เพื่อทำหน้าที่ง้างใบมีดให้ออกจากด้ามของมีดผาตัดและล็อคใบมีดให้ อยู่กับที่ และส่วนบนของบริเวณส่วนถอดใบมีดจะมีด้ามกด (1.3) เพื่อทำหน้าที่ส่งแรงกดไปกดก้าน

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. กล่องถอดใบมีดและเก็บใบมีดที่ใช้แล้วประกอบด้วย ส่วนถอดใบมีด (1) จะอยู่บริเวณด้าน บนของกล่องถอดใบมีดและเก็บใบมีดที่ใช้แล้ว ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนที่ทำหน้าที่รองรับใบมีด (1.1) ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปตัวซี ด้านตรงข้ามของส่วนรองรับใบมีดจะมีก้านกด (1.2) ที่บริเวณตรง กลางของก้านกดจะมีร่องอยู่เพื่อทำหน้าที่ง้างใบมีดให้ออกจากด้ามของมีดผาตัดและล็อคใบมีดให้ อยู่กับที่ และส่วนบนของบริเวณส่วนถอดใบมีดจะมีด้ามกด (1.3) เพื่อทำหน้าที่ส่งแรงกดไปกดก้าน กด (1.2) เพื่อกดให้ก้านกด (1.2) ทำหน้าที่ง้างใบมีดให้ออกจากด้ามของมีดผ่าตัดอีกทีหนึ่ง ซึ่งส่วน ถอดใบมีด (1) จะยึดติดกับกล่องถอดใบมีดได้โดยใช้ส่วนยึดส่วนถอดใบมีด (2) ที่ยึดอยู่ทางด้าบน ของกล่องถอดใบมีดและเก็บใบมีดที่ใช้แล้ว ส่วนด้านหน้าของกล่องถอดใบมีดจะมีช่องสอดใบมีด (3) ซึ่งเป็นช่องเปิดเพื่อรองรับใบมีดที่ต้องการถอดใบมีดออกจากด้ามมีดผาตัด และด้านหลังของ กล่องถอดใบมีดและเก็บใบมีดที่ใช้แล้วจะมีช่องเปิด (7) เพื่อเป็นช่องเปิด สำหรับรองรับสอดส่วน บรรจุใบมีดที่ใช้แล้ว (4) เพื่อนำไบมีดที่ทำการถอดแล้วออกมาทิ้งหรือทำลายและด้านบน ของช่อง เปิด (7) จะมีส่วนตัวล๊อค (5) ยึดติดอยู่ เพื่อทำหน้าที่ล็อคส่วนบรรจุใบมีดที่ใช้แล้ว (4) ใช้ติดกับตัว กล่องถอดใบมีดและเก็บที่ใช้แล้ว ส่วนบรรจุใบมีดที่ใช้แล้ว (4) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รองรับ ใบมีดที่ตกลงมาหลังจากทำการถอดใบมีดด้วยส่วนถอดใบมีด (1) โดยด้านหน้าของแล้ว ส่วนบรรจุ ใบมีดที่ใช้แล้ว (4) จะมีส่วนตัวล็อคที่ (6) ยึดติดอยู่ เพื่อทำหน้าที่ล็อคส่วนบรรจุใบมีดที่ใช้แล้ว (4) ให้ ติดกับตัวกล่องถอดใบมีดและเก็บใบมีดที่ใช้แล้ว