ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1003000530

วันที่ขอ : 18 Jun 2553

วันที่รับคำขอ : 22 Jun 2553

เลขที่ประกาศ : 6555

วันที่ประกาศ : 02 Sep 2554

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 6555

วันที่จดทะเบียน : 02 Sep 2554

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางมนตบงกช กนกนันทพงศ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยหยอดตา

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 19 Apr 2561

IPC/ID

B65D 83/00

A61J 1/05

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์ช่วยหยอดตามีลักษณะเป็นกรวย ที่ซ้อนด้วยอุปกรณ์ทรงกระบอกเล็ก โดยอุปกรณ์ ทรงกระบอกเล็กจะอยู่บริเวณกึ่งกลางของกรวยใหญ่พอดี ซึ่งลักษณะของกรวยใหญ่ที่อยู่ด้าน นอกนั้นมีลักษณะที่ปลายเปิดทั้ง 2 ด้านโดยปลายเปิดด้านกว้างของกรวยใหญ่จะมีลักษณะรูปร่างรี พอเหมาะสำหรับครอบตาได้พอดี และปลายเปิดของด้านแคบของกรวยใหญ่จะยึดติดกับปลายเปิด ด้านบนของอุปกรณ์ทรงกระบอกเล็กที่อยู่ภายในเพื่อทำหน้าที่เสมือนฝาครอบปลายขวดยาหยอดตา ที่มีเกลียวอยู่ด้านใน และมีปลายเปิดอีกด้าน ของอุปกรณ์ทรงกระบอกเล็ก เป็นบริเวณที่ปลายขวดยา หยอดตาจะโผล่ออกมา เพื่อหยอดตา ซึ่งมีส่วนปลายเปิดเป็นรูกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 5-8 มิลลิเมตร และสามารถถอดกรวยใหญ่และอุปกรณ์ทรงกระบอกเล็กออกจากกันได้โดยการใช้มือดัน เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด ไม่ให้มีเชื้อโรคสะสมที่จะก่อให้เกิดการติดเชื้อต่อตาได้มีความมุ่ง หมายเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยในการหยอดตาให้การหยอดตามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์ช่วยหยอดตามีลักษณะเป็นอุปกรณ์ 2 ขนาดที่ซ้อนกันประกอบไปด้วยกรวยใหญ่ (1) และอุปกรณ์ทรงกระบอกเล็ก (2) โดยอุปกรณ์ทรงกระบอกเล็ก (2) จะอยู่ในบริเวณ กึ่งกลางของกรายใหญ่ (1) พอดี ซึ่งลักษณะของกรวยใหญ่ (1) ที่อยู่ด้านนอกนั้นมีลักษณะ มีปลายเปิดทั้ง2 ด้าน โดยปลายเปิดของกรวยด้านกว้าง (3) ของกรวยใหญ่ (1) จะมีลักษณะ รูปร่างเว้าเข้าและรูปร่างรีพอเหมาะสำหรับครอบตาได้พอดี ส่วนปลายเปิดของกรวยด้าน แคบ (4) ของกรวยใหญ่ (1) จะยึดติดกับปลายเปิดด้านบน (5) ของอุปกรณ์ทรงระบอ

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์ช่วยหยอดตามีลักษณะเป็นอุปกรณ์ 2 ขนาดที่ซ้อนกันประกอบไปด้วยกรวยใหญ่ (1) และอุปกรณ์ทรงกระบอกเล็ก (2) โดยอุปกรณ์ทรงกระบอกเล็ก (2) จะอยู่ในบริเวณ กึ่งกลางของกรายใหญ่ (1) พอดี ซึ่งลักษณะของกรวยใหญ่ (1) ที่อยู่ด้านนอกนั้นมีลักษณะ มีปลายเปิดทั้ง2 ด้าน โดยปลายเปิดของกรวยด้านกว้าง (3) ของกรวยใหญ่ (1) จะมีลักษณะ รูปร่างเว้าเข้าและรูปร่างรีพอเหมาะสำหรับครอบตาได้พอดี ส่วนปลายเปิดของกรวยด้าน แคบ (4) ของกรวยใหญ่ (1) จะยึดติดกับปลายเปิดด้านบน (5) ของอุปกรณ์ทรงระบอกเล็ก (2) ที่อยู่ภายในเพื่อทำหน้าที่เสมือนฝาขวดยาหยอดตาที่มีเกลียวอยู่ภายในและมีปลายเปิด (6) ของอุปกรณ์ทรงกระบอกเล็ก (2) เป็นบริเวณที่ปลายขวดยาหยอดตาจะโผล่ออกมา เพื่อ หยอดตา ซึ่งส่วนปลายเปิดที่เป็นรูกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 5-8 มิลลิเมตร และ สามารถถอดกรวยใหญ่ (1) และอุปกรณ์ทรงกระบอกเล็ก (2) ออกจากกันได้ โดยมีลักษณะพิเศษคือ อุปกรณ์ช่วยหยอดตามีลักษณะเป็นอุปกรณ์ 2 ขนาดที่ซ้อนกันประกอบไปด้วยกรวยใหญ่ (1) และอปกรณ์ทรงกระบอกเล็ก (2) ปลายเปิดของกรวยด้านขว้าง (3) ของกรวยใหญ่ (1) จะมี ลักษณะรูปร่างเว้าเข้าและรูปร่างรีพอเหมาะสำหรับครอบตาได้พอดี ส่วนปลายเปิดของกรวยด้าน แคบ (4) ของกรวยใหญ่ (1) จะยึดติดกัลปายเปิดด้านบน (5) ของอุปกรณ์ทรกงระบอกเล็ก (2) ที่อยู่ ภายในเพื่อทำหน้าที่เสมือนฝาขวดยาหยอดตาที่มีเกลียวอยู่ภายในปลายเปิด (6) ที่เป็นรูกลมมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 5-8 มิลลิเมตร และสามารถถอดกรวยใหญ่ (1) และอุปกรณ์ทรงกระบอกเล็ก (2) ออกจากกันได้