ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0903000792

วันที่ขอ : 29 Jul 2552

วันที่รับคำขอ : 29 Jul 2552

เลขที่ประกาศ : 6719

วันที่ประกาศ : 22 Nov 2554

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 6719

วันที่จดทะเบียน : 22 Nov 2554

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวแทน : นายชัยรัตน์ จิตตสินนวา

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, นางสาวนิติพร จำรัสจำเริญดี

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการผลิตและองค์ประกอบของแผ่นกรองน้ำมันทอดจากวัสดุทางธรรมชาติ ที่ผสมของผสมสารดูดซับ

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 29 Jul 2558

IPC/ID

B01D 39/14

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :        กรรมวิธีการการผลิตแผ่นกรองน้ำมันทอดจากวัสดุทางธรรมชาติที่ผสมของผสมสารดูดซับที่มีการเตรียม วัตถุดิบเฉพาะ โดยใช้วิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ พร้อมทั้งผสมของผสมสารดูดซับลงไปในแผ่นกระดาษกรองน้ำมัน ทอดเพื่อให้มีคุณสมบัติในการกรองน้ำมันที่ผ่านการทอดแล้วให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น โดยมีปริมาณของผสมสารดูด ซับ ร้อยละ 25 ถึง 35 ของปริมาณเยื่อเซลลูโลสหรือเซลลูโลสอะซิเตต ที่ได้จากการสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.  กรรมวิธีการผลิตของแผ่นกรองน้ำมันทอดจากวัสดุทางธรรมชาติที่ผสมของผสมสารดูดซับ ประกอบด้วย           ก.  การเตรียมวัสดุทางธรรมชาติโดยการตัด และล้างด้วยน้ำโดยแช่น้ำไว้เป็นเวลา 2  ชั่วโมง นำมาผึ่งให้แห้งแล้วจากแดด และทำการอบโดยควบคุมความชื้นร้อยละ 7-9 โดยน้ำหนัก แห้ง           ข.  นำวัสดุจากธรรมชาติขนาด 3-5 เซนติเมตรจากข

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1.  กรรมวิธีการผลิตของแผ่นกรองน้ำมันทอดจากวัสดุทางธรรมชาติที่ผสมของผสมสารดูดซับ ประกอบด้วย           ก.  การเตรียมวัสดุทางธรรมชาติโดยการตัด และล้างด้วยน้ำโดยแช่น้ำไว้เป็นเวลา 2  ชั่วโมง นำมาผึ่งให้แห้งแล้วจากแดด และทำการอบโดยควบคุมความชื้นร้อยละ 7-9 โดยน้ำหนัก แห้ง           ข.  นำวัสดุจากธรรมชาติขนาด 3-5 เซนติเมตรจากข้อ ก. มาผ่านกระบวนการระเบิดด้วยไอ น้ำ (steamexplosion) ที่ความดัน 15 บาร์ อุณหภูมิ 198-200 องศาเซลเซียส นาน 1.5 นาที นำเยื่อที่ ผ่านการย่อยได้มาแช่น้ำเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และล้างด้วยน้ำ 3 ครั้งเพื่อล้างเอาเฮมิเซลลูโลสออก และ นำเยื่อที่ได้มาแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 กรัมต่อกรัมของเยื่อ ต้มในอ่างน้ำเดือด 1  ชั่วโมง เพื่อแยกเอาลิกนินออก และล้างด้วยน้ำจนหมดความเป็นด่างจะได้เยื่อเซลลูโลส และนำเยื่อ เซลลูโลสที่ย่อยได้ทำให้เป็นเยื่อเซลลูโลสอะซิเตต           ค.  นำเยื่อเซลลูโลสหรือเยื่อเซลลูโลสอะซิเตตที่ได้ จากข้อ ข.ผสมกับน้ำกลั่นให้มีความ เข้มข้นร้อยละ  2.78 และปั่นด้วยเครื่องปั่น (Moulinex รุ่น DDF 341,France) เพื่อกระจายเยื้อแล้วปั่น  ให้เยื่อกระจาย            ง.  นำมาผสมกับสารดูดซับผสมร้อยละ 25 และร้อยละ 35 ของน้ำนหักของเยื่อกระดาษ (ซึ่งสารดูดซับผสมประกอบด้วย เบนโทไนต์ , ถ่านกัมมันต์ และซีไลต์ เป็นร้อยละ 37.5 ,50 และ  12.5 ตามลำดับ โดยหลังผสม สารผสมดังกล่าวจะถูกนำมาเติมกรดวิตริกอีกร้อยละ 1)      จ. ขึ้นรูปแผ่นกระดาษกรองโดยการนำของสผมจากข้อ ง. มาฟอร์มและขึ้นรูปเป็นแผ่น ด้วยตะแกรงแม่พิมพ์ให้มีความหนาสม่ำเสมอเท่ากันทั้งแผ่น            ฉ.นำตะแกรงแม่พิมพ์ที่มีเยื่อเซลลโลสผสมดูดซับผสมที่ได้จากข้อ ง. ไปผึ่งให้แห้งที่ อุรหภูมิห้องโดยวางตะแกรงเอียงทำมุม 45 องศา จะได้แผ่นกระดาษกรองน้ำมันทอดสผมของผสม สารดูดซับ  2. กรรมวิธีการผลิตของแผ่นกรองน้ำมันทอดจากวัสดุธรรมชาติที่ผสมของผสมสารดูดซับความ ข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งววัสดุทางธรรมชาติเลือกได้จากกลุ่มของ เปลือกข้าวโพดหวาน , เปลือก ข้าวโพดข้างเหนียว , ไหมข้าวโพดข้าวเหนียว , ฟางข้าว และชานอ้อย  3.แผ่นกรองน้ำมันทอดที่ได้จากกรรมวิธีของข้อถือสิทธิ 1-2 ช้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งใช้วัสดุทาง ธรรมชาติที่เหมาะสม คือ เปลือกข้าวโพดข้างเหนียว  4แผ่นกรองน้ำมันทอดที่ได้จากกรรมวิธีของข้อถือสิทธิ 1-3 ช้อใดข้อหนึ่ง  ที่ซึ่งปริมาณสารดูด ซับที่เหมาะสม คือ 35 % โดยน้ำหนัก   น้ำหนักเยื่อ