ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0603000435

วันที่ขอ : 31 Mar 2549

วันที่รับคำขอ : 31 Mar 2549

เลขที่ประกาศ : 6956

วันที่ประกาศ : 15 Feb 2555

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 6956

วันที่จดทะเบียน : 15 Feb 2555

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.ดร. อุไรวรรณโฆษิตานนท์, นาง พิมพ์ใจนัยโกวิท, ผศ.ดร. อมรรัตน์ลีลาภรณ์, นาย ปฐมวรรค์ปัญญาเลิศ, นาง วิมลเพชรกาญจนาพงศ์

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : รศ.ดร. อุไรวรรณโฆษิตานนท์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ชุดทดสอบการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสระยะแรก โดยเทคนิค PCR

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 31 Mar 2559

IPC/ID

G01N 33/48

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ชุดทดสอบการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสระยะแรก โดยเทคนิค PCR ประกอบด้วย การเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอ 2 ขั้นตอน ในหลอดทดลองพร้อมใช้ เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในขั้นตอนที่ 1 และ 2 (First-round PCR reaction tube และ Second round PCR reaction, ตามลำดับ ) โดยพัฒนาไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อส่วนของ 23S RNA ของเชื้อเลปโตสไปราสายพันธ์ก่อโรค 4 เส้นได้แก่ LepF1, PU1, SU1 และ PS2 การ ทดสอบต้องทดสอบ ตัวควบคุมผลบวก (positive control) และตัวควบคุมผลลบ (negative control) ไปพร้อมกับตัวอย่างจากผู้ป่วย ชุดทดสอบนี้ควรใช้ตรวจหาเชื้อเลปโตสไปราสาย พันธุ์ก่อโรคได้จากตัวอย่างเลือดในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วย หรือตรวจตัวอย่าง ปัสสาวะในสัปดาห์ที่ 2 จะมีโอกาสให้ผลบวกในกลุ่มผู้ป่วยเลปโตสไปโรซิสเพิ่มมากขึ้น

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. ชุดทดสอบการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสระยะแรก โดยเทคนิค PCR ประกอบด้วย 1.1 First-round PCR reaction tube หลอดปลาสติกขนาด 500 ไมโครลิตร บรรจุสารดังนี้ - 10X PCR buffer 5 ไมโครลิตร - 25 mM MgCL2 8 ไมโครลิต - 10 mM dNTPs 1 ไมโครลิตร - Primer LepF1 1 ไมโครลิตร

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. ชุดทดสอบการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสระยะแรก โดยเทคนิค PCR ประกอบด้วย 1.1 First-round PCR reaction tube หลอดปลาสติกขนาด 500 ไมโครลิตร บรรจุสารดังนี้ - 10X PCR buffer 5 ไมโครลิตร - 25 mM MgCL2 8 ไมโครลิต - 10 mM dNTPs 1 ไมโครลิตร - Primer LepF1 1 ไมโครลิตร - Primer PS2 1 ไมโครลิตร - Taq DNA polymerase 0.2 ไมโครลิตร - น้ำกลั่น 28.8 ไมโครลิตร 1.2. Second-round PCR reaction tube หลอดปลาสติกขนาด 500 ไมโครลิตบรรจุสารดังนี้ - 10X PCR buffer 5 ไมโครลิตร - 25 mM MgCL2 8 ไมโครลิต - 10 mM dNTPs 1 ไมโครลิตร - Primer PU1 1 ไมโครลิตร - Primer SU1 1 ไมโครลิตร - Primer PS2 1 ไมโครลิตร - Taq DNA polymerase 0.2 ไมโครลิตร - น้ำกลั่น 30.8 ไมโครลิตร 1.3 Positive control หลอดบรรจุสารสกัดดีเอ็นเอ ของเชื้อ pathogenic Leptospira และ non-pathogenic Leptospira 1.4 Negative control หลอดบรรจุสารสกัดดีเอ็นเอจากเลือดจากคนปกติ 1.5 Primers ที่จำเพาะลำดับนิวคลีโอไทด์บนยีนของ 23 S RNA ของเชื้อ Leptospira จำนวน 4 เส้น ดังนี้ LepF1 (5' GTTACCAAGCACAAGATTAG 3') PU1 (5' TATCAGAGCCTT TTAATGG 3') SU1 (5' TTTAGGGTTAGCGTGGTA 3') PS2 (5' TAGTCCCGATTACATTTTC 3')