ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0603000438

วันที่ขอ : 31 Mar 2549

วันที่รับคำขอ : 31 Mar 2549

เลขที่ประกาศ : 2946

วันที่ประกาศ : 06 Dec 2549

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 2946

วันที่จดทะเบียน : 06 Dec 2549

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาว ดวงพรอังสุมาลี, นางสาว สุภิดาทับทิมเทพย์, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ, นาย เจษฎาธรรมวนิช

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์สุวรรณสุทธิ, นางสาว ศิริพรศรีพลากิจ, นางสาว เทพนิมิตรจุแดง, นาย สมหวังด่านชัยวิจิตร

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เก็บเสมหะ

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 31 Mar 2559

IPC/ID

A61J 1/00

A61B 10/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์เก็บเสมหะตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย มีลักษณะเป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บ เสมหะ ที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดูดเสมหะ และเครื่องช่วยหายใจได้ โดยประกอบไปด้วย ส่วนประกอบต่าง ๆ คือ ภาชนะบรรจุ ฝาปิดด้านบน ฝาปิดด้านล่าง ฝาปิดผนึก สเกลวัดปริมาณ เสมหะ รูต่อท่อ ท่อ ข้อต่อเชื่อมเครื่องดูดเสมหะ และข้อต่อเชื่อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ โดยมีความ มุ่งหมายในการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับเก็บเสมหะให้สามารถใช้ได้ทั้งกับผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยที่มี ปัญหาเรื่องการหายใจ อีกทั้งยังได้ติดตั้งสเกลวัดปริมาณเสมหะ เพื่อความสะดวกในการประมาณ ปริมาณเสมหะซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์เก็บเสมหะตามการประดิษฐ์นี้ เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บเสมหะ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดูดเสมหะ และเครื่องช่วยหายใจ โดยประกอบไปด้วย ภาชนะบรรจุ ฝาปิดด้านบน ฝาปิดด้านล่าง ฝาปิดผนึก สเกลวัดปริมาณเสมหะ รูต่อท่อ ท่อ ข้อต่อเชื่อมเครื่องดูดเสมหะ และข้อต่อเชื่อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ โดยภาชนะบรรจุ (1) มี ลักษณะเป็นภาชนะบรรจุรูปทรงเรขาคณิต ที่มีช่องเปิดด้านบน บริเวณขอบปากภาชนะ ด้านบน และขอบภาชนะด้านล่างจะทำเป็นเกลียวไว้ สำหรับใช้เชื่อมเข้ากับฝาด้านบน (2) และฝาด้านล่าง (3) และที่บริเวณ

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์เก็บเสมหะตามการประดิษฐ์นี้ เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บเสมหะ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดูดเสมหะ และเครื่องช่วยหายใจ โดยประกอบไปด้วย ภาชนะบรรจุ ฝาปิดด้านบน ฝาปิดด้านล่าง ฝาปิดผนึก สเกลวัดปริมาณเสมหะ รูต่อท่อ ท่อ ข้อต่อเชื่อมเครื่องดูดเสมหะ และข้อต่อเชื่อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ โดยภาชนะบรรจุ (1) มี ลักษณะเป็นภาชนะบรรจุรูปทรงเรขาคณิต ที่มีช่องเปิดด้านบน บริเวณขอบปากภาชนะ ด้านบน และขอบภาชนะด้านล่างจะทำเป็นเกลียวไว้ สำหรับใช้เชื่อมเข้ากับฝาด้านบน (2) และฝาด้านล่าง (3) และที่บริเวณพื้นผิวของภาชนะ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะติดตั้งสเกลวัด ปริมาณเสมหะ (4) ไว้ เพื่อให้สะดวกต่อการประมาณปริมาณเสมหะที่เก็บได้ ส่วนฝาด้านบน (2) จะเจาะเป็นรู (5) อย่างน้อย 2 รู เพื่อใช้เชื่อมติดกับท่อ (6) และ (7) โดยท่อ (6) จะเป็น ส่วนที่เชื่อมติดกับข้อต่อเชื่อมเครื่องดูดเสมหะ (8) ซึ่งเป็นส่วนที่นำไปเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องดูด เสมหะเพื่อใช้เพิ่มแรงดูดในการดูดเสมหะ และท่อ (7) จะเป็นส่วนที่เชื่อมติดกับข้อต่อเชื่อม อุปกรณ์ช่วยหายใจ (9) ซึ่งจะเป็นส่วนที่นำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วย หายใจติดขัด หรือไม่สามารถหายใจได้เอง โดยเมื่อทำการดูดเสมหะเสร็จแล้ว ให้ถอดข้อ ต่อเชื่อมเครื่องดูดเสมหะ (8) และข้อต่อเชื่อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ (9) ออกจากเครื่องดูด เสมหะ และอุปกรณ์ช่วยหายใจ แล้วเปิดฝาด้านบน (2) จากนั้นให้นำฝาปิดผนึก (10) ซึ่งเป็นฝาที่ปิดสนิท พื้นผิวเรียบไม่มีการเจาะรู ปิดลงไปบนปากภาชนะบรรจุในด้านบน เพื่อ ทำการปิดผนึกอุปกรณ์เก็บเสมหะ เพื่อนำไปส่งตรวจต่อไป