ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0803000743

วันที่ขอ : 06 Jun 2551

วันที่รับคำขอ : 06 Jun 2551

เลขที่ประกาศ : 4870

วันที่ประกาศ : 21 May 2552

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 4870

วันที่จดทะเบียน : 21 May 2552

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนิชานันท์ ทับทิมเทพย์, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชลเวช ชวศิริ, รองศาสตราจารย์นายแพทย์หญิงศรีนวล ชวศิริ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เก้าอี้นั่งที่สามารถปรับให้ผู้นั่งเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืนได้

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 06 Jun 2561

IPC/ID

B62M 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : เก้าอี้นั่งที่สามารถปรับให้ผู้นั่งเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืนได้ ประกอบด้วย ฐาน ยึดด้านซ้าย-ขวาหลักที่ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นโครงยึดหลัก และอีกส่วนหนึ่งจะมีแกนล้อใน แนวนอนที่รองรับการติดตั้งเข้าของล้อเลื่อน และส่วนหนึ่งของโครงยึดด้านซ้าย-ขวาจะ เป็นฐานยึดด้านซ้าย-ขวารองที่ซึ่งจะมีแกนล้อในแนวตั้งที่รองรับการติดตั้งเข้าของ ล้อเลื่อน และส่วนหนึ่งของโครงยึดด้านซ้าย-ขวาหลักจะมีฐานบังคับยกด้านซ้าย-ขวา สำหรับรองรับการล็อคเข้าด้วยแกนล็อคด้านซ้าย-ขวาของแขนโยกยกด้านซ้าย-ขวา และ ปลายด้านบนของแขนโยกยกด้านซ้าย-ขวาจะมีปุ่มกดด้านซ้าย-ขวาที่ใช้กดถ่ายทอด กำลังส่งผ่านไปยังปลายด้านล่างเพื่อที่จะทำให้แกนล็อคด้านซ้าย-ขวาล็อคหรือคลายล็อค เข้ากับแนวร่องล็อคด้านซ้าย-ขวา และอีกส่วนหนึ่งของแขนโยกยกด้านซ้าย-ขวาจะมี ก้านบังคับโช๊คอัพด้านซ้าย-ขวาที่มีปลายอีกด้านหนึ่งของสายส่งผ่านกำลังด้านซ้าย-ขวา ติดตั้งอยู่ และปลายอีกด้านหนึ่งของสายส่งผ่านกำลังด้านซ้าย-ขวาจะติดตั้งเข้ากับโช๊ค อัพด้านล่างซ้าย-ขวาที่อยู่ระหว่างฐานเชื่อมต่อด้านล่างกับฐานเชื่อมต่อด้านบนของฐาน ยกขึ้น-ลงด้านซ้าย-ขวาที่ซึ่งจะรับแรงในการยกขึ้น-ลงตามต้องการ และระหว่างฐาน เชื่อมต่อด้านล่างกับฐานเชื่อมต่อฐานรับพนักพิงหรือฐานเชื่อมต่อฐานรับด้านหลังจะมี ฐานช่วยปรับระดับที่มีรูเจาะทะลุฐาน สำหรับรองรับการเลือกยึดเข้าด้วยปลายด้านใด ด้านหนึ่งของโช๊คอัพเสริมด้านหลัง เพื่อที่ปรับระดับความสูง-ต่ำของฐานเชื่อมต่อฐานรับ พนักพิงหรือฐานเชื่อมต่อฐานรับด้านหลังให้สูง-ต่ำได้มากกว่าปกติ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. เก้าอี้นั่งที่สามารถปรับให้ผู้นั่งเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืนได้ ประกอบด้วย ฐานยึดด้านซ้ายหลัก (1) ที่มีลักษณะเป็นฐานยึดหรือแผ่นยึดหรือท่อยึดโครงสร้างที่ นำมาเชื่อมต่อกันด้านซ้ายที่ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นโครงยึดด้านซ้ายหลัก (4) จำนวนหนึ่งที่มี ลักษณะเป็นท่อยึดหรือฐานยึดหรือท่อยึดหรือโครงสร้างที่นำมาเชื่อมต่อกันด้านซ้าย และ อีกส่วนหนึ่งของฐานยึดด้านซ้ายหลัก (1) จะมีแกนล้อในแนวนอนด้านซ้าย (2) ติดตั้งอยู่ สำหรับรองรับการติดตั้งเข้าของล้อเลื

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. เก้าอี้นั่งที่สามารถปรับให้ผู้นั่งเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืนได้ ประกอบด้วย ฐานยึดด้านซ้ายหลัก (1) ที่มีลักษณะเป็นฐานยึดหรือแผ่นยึดหรือท่อยึดโครงสร้างที่ นำมาเชื่อมต่อกันด้านซ้ายที่ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นโครงยึดด้านซ้ายหลัก (4) จำนวนหนึ่งที่มี ลักษณะเป็นท่อยึดหรือฐานยึดหรือท่อยึดหรือโครงสร้างที่นำมาเชื่อมต่อกันด้านซ้าย และ อีกส่วนหนึ่งของฐานยึดด้านซ้ายหลัก (1) จะมีแกนล้อในแนวนอนด้านซ้าย (2) ติดตั้งอยู่ สำหรับรองรับการติดตั้งเข้าของล้อเลื่อนด้านซ้ายหลัก (3) และ ส่วนหนึ่งของโครงยึดด้านซ้ายหลัก (4) จะเป็นฐานยึดด้านซ้ายรอง (5) ที่มี ลักษณะเป็นฐานยึดหรือแผ่นหรือยึดท่อยึดหรือโครงสร้างที่นำมาเชื่อมต่อกันด้านซ้าย หน้าที่ซึ่งจะมีแกนล้อในแนวตั้งด้านซ้าย (6) ติดตั้งอยู่ สำหรับรองรับการติดตั้งเข้าของ ล้อเลื่อนด้านซ้ายเสริม (7) และส่วนหนึ่งของฐานยึดด้านซ้ายรอง (5) หรือส่วนหนึ่งของ โครงยึดด้านซ้ายหลัก (4) จะมีแขนโยกล็อคด้านซ้าย (8) ที่ซึ่งปลายด้านล่างจะเป็นแท่ง กดล้อด้านซ้าย (9) ติดตั้งอยู่ สำหรับรับแรงส่งผ่านกดเข้ากับผิวด้านนอกของล้อเลื่อน ด้านซ้ายหลัก (3) ไม่ให้เลื่อนไป-มา และ จะมีฐานยึดด้านขวาที่มีลักษณะเป็นฐานยึดหรือแผ่นยึดหรือท่อยึดหรือโครงสร้าง ที่นำมาเชื่อมต่อกันด้านขวาที่ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นโครงยึดด้านขวาหลัก (11) จำนวนหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นท่อยึดหรือฐานยึดหรือท่อยึดหรือโครงสร้างที่นำมาเชื่อมต่อกันด้านซ้าย และอีกส่วนหนึ่งของฐานยึดด้านขวาหลักจะมีแกนล้อในแนวนอนด้านขวา ติดตั้งอยู่ สำหรับรองรับการติดตั้งเข้าของล้อเลื่อนด้านขวาหลัก (10) และ ส่วนหนึ่งของโครงยึดด้านขวาหลัก (11) จะเป็นฐานยึดด้านขวารอง (12) ที่มี ลักษณะเป็นฐานยึดหรือแผ่นยึดหรือท่อยึดหรือโครงสร้างที่นำมาเชื่อมต่อกันด้านซ้าย หน้าที่ซึ่งจะมีแกนล้อในแนวตั้งด้านขวา (13) ติดตั้งอยู่ สำหรับรองรับการติดตั้งเข้าของ ล้อเลื่อนด้านขวาเสริม (14) และส่วนหนึ่งของฐานยึดด้านขวารอง (12) หรือส่วนหนึ่งของ โครงยึดด้านขวาหลัก (11) จะมีแขนโยกล็อคด้านขวา (15) ที่ซึ่งปลายด้านล่างจะเป็น แท่งกดล้อด้านขวาติดตั้งอยู่ สำหรับรับเเรงส่งผ่านกดเข้ากับผิวด้านนอกของล้อเลื่อน ด้านขวาหลัก (10) ไม่ให้เลื่อนไป-มา ระหว่างฐานยึดด้านซ้ายหลัก (1) หรือโครงยึดด้านซ้ายหลัก (4) หรือฐานยึด ด้านซ้ายรอง (5) กับฐานยึดด้านซ้ายขวาหรือโครงยึดด้านขวาหลัก (11) หรือฐานยึด ด้านขวารอง (12) จะเป็นฐานเชื่อมต่อด้านล่าง (16) จำนวนหนึ่งที่มีลักษณะเป็นท่อยึด หรือฐานยึดหรือแผ่นยึดหรือโครงสร้างที่นำมาเชื่อมต่อกัน สำหรับเป็นฐานรับตรงกลาง รองรับการติดตั้งเข้าของส่วนประกอบอื่นๆที่ต้องการติดตั้ง และ ส่วนหนึ่งของโครงยึดด้านซ้ายหลัก (4) หรือฐานยึดด้านซ้ายรอง (5) จะมีฐาน บังคับยกด้านซ้าย (17) ที่ซึ่งจะมีแนวร่องล็อคด้านซ้าย (18) จำนวนหนึ่งติดตั้งอยู่ สำหรับรองรับการล็อคเข้าด้วยแกนล็อคด้านซ้ายของแขนโยกยกด้านซ้าย (19) ที่มี ลักษณะเป็นแท่งหรือโครงยาวระยะหนึ่งที่ซึ่งปลายด้านบนจะมีปุ่มกดด้านซ้าย (20) ติดตั้งอยู่ สำหรับใช้กดถ่ายทอดกำลังส่งผ่านไปยังปลายด้านล่างเพื่อที่จะทำให้แกนล็อค ด้านซ้ายล็อคหรือคลายล็อคเข้ากับแนวร่องล็อคด้านซ้าย (18) และอีกส่วนหนึ่งของแขน โยกยกด้านซ้าย (19) จะมีก้านบังคับโช๊คอัพด้านซ้าย (21) ติดตั้งอยู่ที่ซึ่งจะมีปลายด้าน หนึ่งของสายส่งผ่านกำลังด้านซ้าย (22) ติดตั้งอยู่ และปลายอีกด้านหนึ่งของสายส่งผ่าน กำลังด้านซ้าย (22) จะติดตั้งเข้ากับโช๊คอัพด้านล่างซ้าย (23) และ ส่วนหนึ่งของโครงยึดด้านขวาหลัก (11) หรือฐานยึดด้านขวารอง (12) จะมีฐาน บังคับยกด้านขงา (24) ที่ซึ่งจะมีแนวร่องล๊อกด้านขวา (25) จำนวนหนึ่ง สำหรับรองรับ การล็อคเข้าด้วยแกนล็อคของแขนโยกยกด้านขวา (26) ที่มีลักษณะเป็นแท่งหรือโครง ยาวระยะหนึ่งที่ซึ่งปลายด้านล่างจะเป็นแกนล็อคด้านขวา สำหรับล็อคเข้ากับแนวร่อง ล็อคด้านขวา (25) และปลายด้านบนจะมีปุ่มกดด้านขวา (27) ติดตั้งอยู่ สำหรับใช้กด ถ่ายทอดกำลังส่งผ่านไปยังปลายด้านล่างเพื่อที่จะทำให้แกนล็อคด้านขวาล็อคหรือคลาย ล็อคเข้ากับแนวพร่องล็อคด้านขวา (25) และอีกส่วนหนึ่งของแขนโยกยกด้านขวา (26) จะ มีก้านบังคับโช๊คอัพด้านขวา (28) ติดตั้งอยู่ที่ซึ่งจะมีปลายด้านหนึ่งของสายส่งผ่านกำลัง ด้านขวา (29) ติดตั้งอยู่ และปลายอีกด้านหนึ่งของสายส่งผ่านกำลังด้านขวา (29) จะ ติดตั้งเข้ากับโช๊คอัพด้านล่างขวา (30) และ ด้านบนของฐานเชื่อมต่อด้นล่าง (16) จะเป็นฐานเชื่อมต่อด้านบน (46) จำนวน หนึ่งมีลักษณะเป็นท่อยึดหรือฐานยึดหรือแผ่นยึดหรือโครงสร้างที่นำมาเชื่อมต่อกันที่ซึ่ง ด้านซ้ายของฐานเชื่อมต่อด้านบน (46) จะเป็นฐานยกขึ้น-ลงด้านซ้าย (48) ที่มีลักษณะ เป็นท่อหรือฐานหรือโครงสร้างยาวระยะหนึ่งที่ซึ่งปลายด้านหนึ่งจะเป็นฐานรับแรงนั่ง ด้านข้างซ้าย (49) และส่วนหนึ่งของฐานยกขึ้น-ลงด้านซ้าย (48) จะเป็นแนวโค้งงอฐาน ยกด้านซ้าย (50) ระยะหนึ่ง และปลายด้านบนจะเป็นฐานรับแรงพิงด้านข้างซ้าย (51) สำหรับรับแรงกดทับจากการพิงจากแรงกดทับภายนอก และ ด้านขวาของฐานเชื่อมต่อด้านบน (46) จะเป็นฐานยกขึ้น-ลงด้านขวา (52) ที่มี ลักษณะเป็นท่อหรือฐานหรือโครงสร้างยาวระยะหนึ่งที่ซึ่งปลายด้านหน้าจะเป็นฐานรับ แรงนั่งด้านข้างขวา (53) และส่วนหนึ่งของฐานยกขึ้น-ลงด้านขวา (52) จะเป็นแนวโค้งงอ ฐานยกด้านขวา (54)ระยะหนึ่ง และปลายด้านบนจะเป็นฐานรับแรงพิงด้านข้างขวา (55) สำหรับรับแรงกดทับจากการพิงจากแรงกดทับภายนอก และ ด้านหลังของฐานยกขึ้น-ลงด้านซ้าย (48) จะเป็นฐานยกขึ้น-ลงเสริมด้านซ้าย (58) ที่มีลักษณะเป็นท่อหรือฐานหรือโครงสร้างยาวระยะหนึ่งที่ซึ่งปลายด้านบนจะเชื่อม เข้ากับฐานรับแรงพิงด้านข้างซ้าย (51) และปลายด้านล่างจะเป็นแนวโค้งงอฐานยกเสริม ด้านซ้าย (59) ระยะหนึ่งที่เชื่อมเข้ากับส่วนหนึ่งของฐานยกขึ้น-ลงด้านซ้าย (48) และ ด้านหลังของฐานยกขึ้น-ลงด้านขวา (52) จะเป็นฐานยกขึ้น-ลงเสริมด้านขวา (60) ที่มีลักษณะเป็นท่อหรือฐานหนือโครงสร้างยาวระยะหนึ่งที่ซึ่งปลายด้านบนจะเชื่อมเข้า กับฐานรับแรงพิงด้านข้างขวา (55) และปลายด้านล่างจะเป็นแนวโค้งงอฐานยกเสริม ด้านขวา (61) ระยะหนึ่งที่เชื่อมเข้ากับส่วนหนึ่งของฐานยกขึ้น-ลงด้านขวา (52) และ ส่วนหนึ่งของฐานยกขึ้น-ลงเสริมด้านซ้าย (58) จะมีปลายด้านหลังของคานช่วย ยกด้านหลังซ้าย (63) ติดตั้งอยู่ที่มีลักษณะเป็นท่อยึดหรือฐานยึดหรือแผ่นยึดหรือ โครงสร้างที่นำมาเชื่อมต่อกัน และปลายด้านหน้าของคานช่วยยกด้านหลังซ้าย (63) จะ ติดตั้งเข้ากับปลายด้านหลังของคานช่วยยกด้านหน้าซ้าย (64) ที่มีลักษณะเป็นท่อยึด หรือฐานยึดหรือแผ่นยึดหรือโครงสร้างที่นำมาเชื่อมต่อกัน และที่ปลายด้านหน้าของคาน ช่วยยกด้านหน้าซ้าย (64) จะติดตั้งเข้ากับของโครงยึดด้านซ้ายหลัก (4) หรือฐานยึด ด้านซ้ายรอง (5) และบริเวณที่ติดตั้งเข้าด้วยกันระหว่างปลายด้านหน้าของคานช่วยยก ด้านหลังซ้าย (63) กับปลายด้านหลังของคานช่วยยกด้านหน้าซ้าย (64) หรือส่วนหนึ่ง ของคานช่วยยกด้านหลังซ้าย (63) หรือส่วนหนึ่งของคานช่วยยกด้านซ้าย (64) จะมี ปลายด้านล่างของคานดันฐานยกขึ้น-ลงด้านซ้าย (65) ติดตั้งอยู่ที่มีลักษณะเป็นท่อยึด หรือฐานยึดหรือแผ่นยึดหรือโครงสร้างที่นำมาเชื่อมต่อกัน และปลายด้านบนของคานดัน ฐานยกขึ้น-ลงด้านซ้าย (65) จะติดตั้งเข้ากับส่วนหนึ่งของฐานยกขึ้น-ลงด้านซ้าย (48) สำหรับเป็นส่วนรับแรงส่งผ่านไปยังฐานยกขึ้น-ลงด้านซ้าย (48) ขึ้น-ลงตามต้องการ และ ส่วนหนึ่งของฐานยกขึ้น-ลงเสริมด้านขวา (60) จะมีปลายด้านหลังของคานช่วย ยกด้านหลังขวา (66) ติดตั้งอยู่ที่มีลักษณะเป็นท่อยึดหรือฐานยึดหรือแผ่นยึดหรือ โครงสร้างที่นำมาเชื่อมต่อกัน และปลายด้านหน้าของคานช่วยยกด้านหลังขวา (66) จะ ติดตั้งเข้ากับปลายด้านหลังของคานช่วยยกด้านหน้าขวา (67) ที่มีลักษณะเป็นท่อยึด หรือฐานยึดหรือแผ่นยึดหรือโครงสร้างที่นำมาเชื่อมต่อกัน และปลายด้านหน้าของคาน ช่วยยกด้านหน้าขวา (67) จะติดตั้งเข้ากับของโครงยึดด้านขวาหลัก (11) หรือฐานยึด ด้านขวารอง (12) และบริเวณที่ติดตั้งเข้าด้วยกันระหว่างปลายด้านหน้าของคานช่วยยก ด้านหลังขวา (66) กับปลายด้านหลังของคานช่วยยกด้านหน้าขวา (67) หรือส่วนหนึ่ง ของคานช่วยยกด้านหลังขวา (66) หรือส่วนหนึ่งของคานช่วยยกด้านหน้าขวา (67) จะมี ปลายด้านล่างของคานดันฐานยกขึ้น-ลงด้านขวา (68) ติดตั้งอยู่ที่มีลักษณะเป็นท่อยึด หรือฐานยึดหรือแผ่นยึดหรือโครงสร้างที่นำมาเชื่อมต่อกัน และปลายด้านบนของคานดัน ฐานยกขึ้น-ลงด้านขวา (68) จะติดตั้งเข้ากับส่วนหนึ่งของฐานยกขึ้น-ลงด้านขวา (52) สำหรับรบแรงส่งผ่านในการดันให้ฐานยกขึ้น-ลงด้านขวา (52) ขึ้น-ลงตามต้องการ และ ระหว่างด้านซ้ายของฐานเชื่อมต่อด้านล่าง (16) กับด้านซ้ายของฐานเชื่อมต่อ ด้านบน (46) จะมีโช๊คอัพด้านล่างซ้าย (23) จำนวนติดตั้งอยู่ที่ซึ่งจะมีปลายด้านหนึ่งของ สายส่งผ่านกำลังด้านซ้าย (22) ติดตั้งอยู่ สำหรับรับแรงการบังคับจากก้านบังคับโช๊คอัพ ด้านซ้าย (21) หรือจากภายนอกเพื่อที่จะทำให้โช๊คอัพด้านล่างซ้าย (23) สามารถยืดออก หรือหดเข้าได้ซึ่งจะส่งผลทำให้ด้านซ้ายของฐานเชื่อมต่อด้านบน (46) ยกขึ้น-ลงได้ตาม ต้องการ และ ระหว่างด้านขวาของฐานเชื่อมต่อด้านล่าง (16) กับด้านซ้ายของฐานเชื่อมต่อ ด้านบน (46) จะมีโช๊คอัพด้านล่างขวา (30) จำนวนติดตั้งอยู่ที่ซึ่งจะมีปลายด้านหนึ่งของ สายส่งผ่านกำลังด้านขวา (29) ติดตั้งอยู่ สำหรับรับแรงการบังคับจากก้านบังคับโช๊คอัพ ด้านขวา (28) หรือจากภายนอกเพื่อที่จะทำให้โช๊คอัพด้านล่างขวา (30) สามารถยืดออก หรือหดเข้าได้ซึ่งจะส่งผลทำให้ด้านขวาของฐานเชื่อมต่อด้านบน (46) ยกขึ้น-ลงได้ตาม ต้องการ และระหว่างฐานเชื่อมต่อด้านล่าง (16) กับฐานเชื่อมต่อด้านบน (46) จะมีโช๊ค อัพเสริมด้านล่าง (69) จำนวนติดตั้งอยู่ สำหรับช่วยในการยืดออกหรือหดเข้าของโช๊คอัพ ด้านล่างซ้าย (23) หรือช่วยในการยืดออกหรือหดเข้าของโช๊คอัพด้านล่างขวา (30) ทาง ด้านล่างจากแรงกดจากภายนอกที่กดทับลงบนแผ่นรองนั่งด้านบน (47) ได้ และระหว่าง ฐานเชื่อมต่อด้านล่าง (16) กับฐานเชื่อมต่อฐานรับพนักพิง (56) หรือฐานเชื่อมต่อฐานรับ ด้านหลัง (62) จะมีโช๊คอัพเสริมด้านหลัง (70) จำนวนติดตั้งอยู่ สำหรับช่วยในการดันขึ้น หรือดึงลงของฐานเชื่อมต่อฐานรับพนักพิง (56) หรือฐานเชื่อมต่อฐานรับด้านหลัง (62) มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือ ระหว่างฐานเชื่อมต่อด้านล่าง (16) กับฐานเชื่อมต่อฐานรับพนักพิง (56) หรือฐาน เชื่อมต่อฐานรับด้านหลัง (62) ที่มีปลายด้านใดด้านหนึ่งของโช๊คอัพเสริมด้านหลัง (70) ยึดอยู่ จะมีฐานรับช่วยปรับระดับ (71) จำนวนหนึ่งยึดอยู่ที่มีลักษณะเป็นแผ่นหรือฐานรับที่ มีรูเจาะทะลุฐาน (72) จำนวนหนึ่ง สำหรับช่วยในเลือกยึดเข้าด้วยปลายด้านในด้านหนึ่ง ของโช๊คอัพเสริมด้านหลัง (70) เพื่อที่ปรับระดับความสูง-ต่ำของฐานเชื่อมต่อฐานรับพนัก พิง (56) หรือฐานเชื่อมต่อฐานรับด้านหลัง (62) ให้สูง-ต่ำได้มากกว่าปกติ