ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0803001483

วันที่ขอ : 12 Dec 2551

วันที่รับคำขอ : 12 Dec 2551

เลขที่ประกาศ : 6288

วันที่ประกาศ : 10 Jun 2554

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 6288

วันที่จดทะเบียน : 10 Jun 2554

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนิชานันท์ ทับทิมเทพย์, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางมณฑา มณีเสาวภาคย์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับรองรับขาและเท้า

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 12 Dec 2557

IPC/ID

A61B 17/14

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :          อุปกรณ์รองรับขาและเท้า ประกอบด้วย ส่วนที่มีลักษณะเป็นขาสี่ขาที่วางตัวเป็นมุมต่อกันบริเวณส่วนปลายของขาแต่ละขาจะมีลูกล้อเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ง่าย มีน๊อตเชื่อมติดบริเวณส่วนฐานซึ่งอยู่บริเวณปลายอีกด้านหนึ่งของขาทั้งสี่ขา ซึ่งอุปกรณ์รองรับขาและเท้าสามารถปรับ ระดับสูงต่ำและหมุนได้ถึง 360 องศา มีก้านแข็ง เป็นตัวเชื่อมระหว่างส่วนฐาน กับบริเวณรองรับขาและเท้าซึ่งบริเวณปลายของก้านแข็ง จะมีน๊อต เชื่อมต่อระหว่างส่วนรองรับขาและเท้ากับบริเวณปลายของก้านแข็ง ทำให้สามารถปรับระดับการลาดเอียงได้ถึง 90 องศา

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.  อุปกรณ์สำหรับรองรับขาและเท้า ประกอบด้วย            - ส่วนที่มีลักษณะเป็นขา (1) สี่ขาที่วางตัวเป็นมุมต่อกัน (1) บริเวณส่วนปลายของขา (1) แต่ละขาจะมีลูกล้อ (2)      - น๊อต (3) เชื่อมติดบริเวณส่วนฐาน (4) ซึ่งอยู่บริเวณปลายอีกด้านหนึ่งของขา (1)ทั้งสี่ขา ซึ่งอุปกรณ์รองรับขาและเท้าสามารถปรับระดับสูงต่ำและหมุนได้ถึง 360 

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1.  อุปกรณ์สำหรับรองรับขาและเท้า ประกอบด้วย            - ส่วนที่มีลักษณะเป็นขา (1) สี่ขาที่วางตัวเป็นมุมต่อกัน (1) บริเวณส่วนปลายของขา (1) แต่ละขาจะมีลูกล้อ (2)      - น๊อต (3) เชื่อมติดบริเวณส่วนฐาน (4) ซึ่งอยู่บริเวณปลายอีกด้านหนึ่งของขา (1)ทั้งสี่ขา ซึ่งอุปกรณ์รองรับขาและเท้าสามารถปรับระดับสูงต่ำและหมุนได้ถึง 360 องศา           - ก้านแข็ง (5) เชื่อมระหว่างส่วนฐาน (4) กับบริเวณรองรับขาและเท้า (6) ซึ่งบริเวณปลายของก้านแข็ง (5) จะมีน๊อต (7) เชื่อมต่อระหว่างส่วนรองรับขาและเท้า (6) กับบริเวณปลายของก้านแข็ง (5) สามารถปรับระดับการลาดเอียงได้ถึง 90 องศา           โดยมีลักษณะพิเศษคือ           ก้านแข็ง (5) เชื่อมระหว่างส่วนฐาน (4) กับบริเวณรองรับขาและเท้า (6) ซึ่งบริเวณปลายของก้านแข็ง (5) จะมีน๊อต (7) เชื่อมต่อระหว่างส่วนรองรับขาและเท้า (6) กับบริเวณปลายของก้านแข็ง (5) สามารถปรับระดับการลาดเอียงได้ถึง 90 องศา  โดยการไขน๊อต (7) เข้าออกเพื่อปรับระดับดังกล่าวเพื่อรองรับการวางขาและเท้าได้ดียิ่งขึ้น