ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1003000040

วันที่ขอ : 15 Jan 2553

วันที่รับคำขอ : 15 Jan 2553

เลขที่ประกาศ : 9037

วันที่ประกาศ : 07 Aug 2557

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 9037

วันที่จดทะเบียน : 07 Aug 2557

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล, นายชาญชัย นีรพัฒนกุล, นางสาวอรกนก พรรณรักษา

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : รศ.ดร.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช, ศ.ดร.อำพล ไมตรี, ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา, ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง, นางสาวนิชาญา จันโทสุทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : วัคซีนเททานัสท็อกซอยด์ในรูปของลิโปโซมสำหรับให้ทางจมูก และกรรมวิธีการเตรียม

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 08 Nov 2560

IPC/ID

A61K 39/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับวัคซีนเททานัสท็อกซอยด์ในรูปของลิโปโซมสำหรับให้ทาง จมูก ซึ่งในการเปิดเผยการประดิษฐ์ได้กล่าวถึงสูตรส่วนผสมของลิโปโซมบรรจุเททานัส ท็อกซอยด์ และวิธีการเตรียม โดยอนุภาคลิโปโซมประกอบขึ้นด้วยไขมันฟอสโฟลิปิดชนิด ฟอสฟาทิดิลโคลีนที่ได้ถั่วเหลือง และคอเลสเตอรอลในอัตราส่วนโมลเท่ากับ 7 ต่อ 3 และ เททานัส ท็อกซอยด์ที่ใช้เป็นท็อกซอยด์ชนิดบริสุทธิ์เข้มข้น ส่วนวิธีการเตรียมทำโดยวิธีระเหย กลับวัดภาค แล้วลดขนาดอนุภาคด้วยการใช้คลื่นเสียงเพื่อให้ได้ขนาดอนุภาคลิโปโซมที่สม่ำเสมอ ตั้งแต่ 0.01 - 5 ไมครอน ซึ่งลิโปโซมบรรจุเททานัสท็อกซอยด์ที่อยู่ในรูปสารน้ำแขวนตะกอนนี้มี จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นวัคซีนที่ให้ทางจมูกเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของการให้วัคซีนด้วยการฉีดแบบ ดั้งเดิม

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. วัคซีนเททานัสท็อกซอยด์ในรูปของลิโปโซมสำหรับให้ทางจมูก ที่ประกอบด้วย ก) เททานัสท็อกซอยด์บริสุทธิ์ 0.20 - 0.40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ข) ฟอสฟาทิดิลโคลีน 0.70 - 0.90 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ค) คอเลสเตอรอล 0.10 - 0.30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ง) สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์ 97.00 - 99.00 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก 2. วัคซีนเททานัสท็

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. วัคซีนเททานัสท็อกซอยด์ในรูปของลิโปโซมสำหรับให้ทางจมูก ที่ประกอบด้วย ก) เททานัสท็อกซอยด์บริสุทธิ์ 0.20 - 0.40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ข) ฟอสฟาทิดิลโคลีน 0.70 - 0.90 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ค) คอเลสเตอรอล 0.10 - 0.30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ง) สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์ 97.00 - 99.00 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก 2. วัคซีนเททานัสท็อกซอยด์ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง เททานัสท็อกซอยด์บริสุทธิ์ดังกล่าว มีความเข้มข้น อยู่ในช่วง 1% ถึง 99% 3. วัคซีนเททานัสท็อกซอยด์ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง ฟอสฟาทิดิลโคลีนดังกล่าว ได้แก่ ฟอสฟาทิดิลโคลีนที่ได้จากถั่วเหลือง 4. วัคซีนเททานัสท็อกซอยด์ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์ ดังกล่าว มีความเข้มข้นเท่ากับ 0.01 โมลาร์ และมีค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ 7.4 5. กรรมวิธีการเตรียมวัคซีนเททานัสท็อกซอยด์ในรูปของลิโปโซมสำหรับให้ทางจมูก ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก) เตรียมวัตภาคน้ำมัน โดยผสมฟอสฟาทิดิลโคลีน 161.7 มิลลิกรัม คอเลสเตอรอล 34.2 มิลลิกรัม ไดคลอโรมีเธน 10 มิลลิลิตร และไดเอธิลอีเธอร์ 10 มิลลิลิตร ข) เตรียมวัตภาคน้ำ โดยผสมเททานัสท็อกซอยด์บริสุทธิ์เข้มข้น 8 มิลลิลิตร กับ สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์ ความเข้มข้น 0.01 โมลาร์ ที่มีค่าพีเอช 7.4 ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ค) ผสมวัตภาคน้ำและวัตภาคน้ำมัน ให้เป็นเนื้อเดียวกันในอ่างน้ำระบบสั่น ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ง) นำส่วนผสมที่ได้ไประเหยตัวทำละลายอินทรีย์ออกโดยใช้เครื่องระเหยสูญญากาศแบบ หมุน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แล้วนำส่วนผสมที่ได้มาปรับให้มีปริมาตรสุดท้าย เท่ากับ 20 มิลลิลิตร ด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์ จ) นำส่วนผสมที่ได้ไปลดขนาดอนุภาคอีกครั้ง ด้วยการใช้คลื่นเสียงในอ่างน้ำระบบสั่น ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 6. การใช้วัคซีนเททานัสท็อกซอยด์ในรูปของลิโปโซมสำหรับให้ทางจมูก ทำได้โดยการหยอดทาง จมูก สูดเข้าจมูก พ่นเข้าจมูก 7. การใช้วัคซีนเททานัสท็อกซอยด์ ตามข้อถือสิทธิที่ 6 ที่ซึ่ง วัคซีนดังกล่าวใช้เป็นวัคซีนที่ให้ทาง จมูกของมนุษย์ สัตว์