ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0101002600

วันที่ขอ : 02 Jul 2544

วันที่รับคำขอ : 02 Jul 2544

เลขที่ประกาศ : 68548

วันที่ประกาศ : 06 May 2548

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 27265

วันที่จดทะเบียน : 08 Jan 2553

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีแห่งชาติ

ตัวแทน : นายกนกศักดิ์ ทองพาณิชย์, นางสาวบราลี วัฒนายากร, นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางอังคณา ฉายประเสริฐ, นางนิภา ติ่งต้อย, นายเทอดศักดิ์ พราหมณะนันท์, นายกิตติพันธ์ เสมอพิทักษ์, นายสง่า พัฒนากิจสกุล, นายเพทาย เย็นจิตโสมนัส, นายสุชัย เจริญรัตนกุล, นายนิธิพัฒน์ เจียรกุล, นางสาววิยะดา อาจรัตนกุล, นางสาวสมบุญ ศรีม่วง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : "ชุดตรวจสอบเชื้อวัณโรคจากสิ่งส่งตรวจในระดับห้องปฏิบัติการ โดยวิธี One-tube nested PCR"

สถานะสุดท้าย : แจ้งนำส่งหนังสือสำคัญ

วันที่ตามสถานะ : 02 Apr 2553

IPC/ID

C07K 7/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การประดิษฐ์นี้เกี่ยวกับการพัฒนาการใช้เทคนิค One-tube nested PCR เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรคจากสิ่งส่ง ตรวจชนิดต่าง ๆ โดยตรง โดยทดสอบและสังเคราะห์ ไพร์เมอร์ 16SOL-16SOR และ 16SIL-16SIR จากยีน 16SrRNA ซึ่งมีความ จำเพาะและความไวต่อเชื้อ M. tubercuicisi complex โดย สามารถเพิ่ม DNA ของเชื้อวัณโรคและกลุ่มก่อ วัณโรค โดยใช้ เทคนิค One-tube nested PCR แล้วตรวจแถบ DNA จากการทำ gel electrophoresis การทดสอบนี้ มีความจำเพาะความไวถึง 100 fg หรือเท่ากับดีเอ็นเอจาก 20 เซลล์ของเชื้อวัณโรค และ ไพร์เมอร์ชุดนี้ได้นำมา พัฒนาใช้ในชุดตรวจสอบสำเร็จเพื่อใช้ตรวจหา ดัเอ็นเอของเชื้อวัณโรคโดยวิธี One-tube nested PCR ซึ่งประกอบ ไป ด้วย ชุดเตรียมดีเอ็นเอจากสิ่งส่งตรวจ ชุดทำ PCR และชุดตรวจ แถบดีเอ็นเอด้วย gel electrophoresis ชุดตรวจสอบนี้ สามารถใช้ ในการตรวจหาเชื้อวัณโรคในสิ่งตรวจได้โดยตรง เช่น ตรวจใน เสมหะ และสิ่งส่งตรวจจากส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกาย สามารถทราบผลอย่างรวดเร็วภายใน 2 วัน และ ราคาถูกกว่าชุดตรวจสอบสำเร็จที่มีปรากฏอยู่

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. ชุดตรวจสอบเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรคโดยวิธี One-tube nested PCR ที่ซึ่งประกอบด้วย ชุดเตรียม DNA จากสิ่งส่งตรวจ ชุดทำ PCR และ ชุดทำ gel electrophoresis 2. ชุดตรวจสอบเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรคโดยวิธี One-tube nestes PCR ในข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งชุดเตรียม DNA จากสิ่งส่งตรวจ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้ สารละลาย digestion สารละลาย neutralization สารละลาย extraction buffer สารละลาย extraction buffer สารละลายกลือ สารละลายแอลกอฮอล์ สารละลาย diluents และสาร lysing 3. ชุดตรวจสอบ

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. ชุดตรวจสอบเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรคโดยวิธี One-tube nested PCR ที่ซึ่งประกอบด้วย ชุดเตรียม DNA จากสิ่งส่งตรวจ ชุดทำ PCR และ ชุดทำ gel electrophoresis 2. ชุดตรวจสอบเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรคโดยวิธี One-tube nestes PCR ในข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งชุดเตรียม DNA จากสิ่งส่งตรวจ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้ สารละลาย digestion สารละลาย neutralization สารละลาย extraction buffer สารละลาย extraction buffer สารละลายกลือ สารละลายแอลกอฮอล์ สารละลาย diluents และสาร lysing 3. ชุดตรวจสอบเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรคโดยวิธี One-tube nested PCR ในข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งชุดทำ PCR ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้ สารละลาย PCR reaction mixture negative DNA control และ positive control 4. ชุดทำ PCR ในข้อถือสิทธิที่ 3 ที่ซึ่งสารละลาย PCR reaction mixture ประกอบด้วยไพร์เมอร์ 2 คู่ 16SIL และ 16SIR ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อวัณโรคและกลุ่มก่อวัณโรคที่มีลำดับเบสดังนี้ 16SIL 5'GGA TAG GAC CAC GGG AT 3' 16SIR 5'TAC CGT CAA TCC GAG AG 3' 5. ชุดตรวจสอบเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรคโดยวิธี ONE-tube nested PCR ในข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งชุดทำ gel electrophoresis ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้ agarose สำหรับเตรียม gel สารละลาย electrophoretic buffer สาร DNA marker สารละลาย gel loading buffer และสาร gel stainning 6. กรรมวิธีการเตรียมดีเอ็นเอจากตัวอย่างส่งตรวจมีลักษณะพิเศษคือเตรียมโดยใช้แรงกระแทกจากลูกแก้ว 7. กรรมวิธีการทำ PCR ที่ประกอบด้วยไพร์เมอร์ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อวัณโรคและกลุ่มก่อวัณโรค มีลักษณะพิเศษ คือ มีขั้นตอนดังนี้ อุณหภูมิที่ 94 องศาเซลล์เซียส นาน 5 นาที 94 ํซ 1 นาที 70 ํซ 30 วินาที 72 ํซ 1 นาที จำนวน 20 รอบ และ 94 ํซ 1 นาที 50 ํซ 30 วินาที 72 ํซ 1 นาที จำนวน 35 รอบ 8. การใช้ชุดตรวจสอบเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรคโดยวิธี One-tube nested PCR สามารถตรวจหาเชื้อวัณ โรคได้จากสิ่งส่งตรวจโดยตรง ได้แก่จากเสมหะ และสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ จากร่างกาย โดยไม่ต้องผ่านการเพาะเชื้อก่อน 9. การใช้ชุดตรวจสอบเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรคโดยวิธี One-tube nested PCR สามารถตรวจหาเชื้อวัณ โรคได้จากสิ่งส่งตรวจได้แม่นยำถึงประมาณ 104 เซลล์เชื้อต่อมิลลิลิตรของสิ่งส่งตรวจ 10 การใช้ชุดตรวจสอบเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรคโดยวิธี One-tube nested PCR สามารถตรวจหาเชื้อวัณ โรคได้จากสิ่งส่งตรวจที่ความจำเพาะและความไวถึง 100 fg หรือเท่ากับดีเอ็นเอจาก 20 เซลล์ของเชื้อวัณโรค