ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1001001927

วันที่ขอ : 17 Dec 2553

วันที่รับคำขอ : 17 Dec 2553

เลขที่ประกาศ : 112482

วันที่ประกาศ : 20 Feb 2555

เล่มที่ประกาศ : 3 / 23

เลขที่สิทธิบัตร : 85727

วันที่จดทะเบียน : 08 Dec 2564

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตัวแทน : นางรัชดา เรืองสิน, นางสาวสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง, นางสาวรัตนากร แสนศักดิ์, นายอานนท์ จินดาดวง, นางสาววราภรณ์ นวลแปง, นางสาวสิริกุล ง้าววิเศษ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวสันต์ ภัทรอธิคม, นายจุมพล เยาวธานี, นายสุกรี สินธุภิญโญ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ระบบและวิธีการคาดการณ์ระดับความติดขัดสภาพจราจร โดยใช้วิธีการวัดความคล้ายของระดับความติดขัดสภาพจราจร

สถานะสุดท้าย : ออกหนังสือสำคัญเรียบร้อยแล้ว

วันที่ตามสถานะ : 24 Jan 2565

IPC/ID

G06F 19/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ------14/08/2563------(OCR) เป็นการประดิษฐ์ระบบรับข้อมูลระดับความติดขัดสภาพจราจรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบคาดการณ์ระดับความติดขัดสภาพจราจร และระบบกระจายข้อมูลที่ได้จากการคาดการณ์สภาพจราจร โดยใช้กระบวนการวัดความคล้ายของลำดับสภาพจราจร เป็นกระบวนการหลักในการคาดการณ์ และเครื่องลูกข่ายยังสามารถที่จะทำการร้องขอข้อมูลคาดการณ์ระดับความติดขัดนี้ได้ ------------ DC60 เป็นการประดิษฐ์ระบบรับข้อมูลระดับความติดขัดสภาพจราจรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบ คาดการณ์ระดับความติดขัดสภาพจราจร และระบบการกระจายข้อมูลที่ได้จากการคาดการณ์สภาพจราจร โดยใช้ กระบวนการวัดความคล้ายของลำดับสภาพจราจร เป็นกระบวนการหลักในการคาดการณ์ และเครื่องลูกข่ายยัง สามารถที่จะทำการร้องขอข้อมูลคาดการณ์ระดับความติดขัดนี้ได้ เป็นการประดิษฐ์ระบบรับข้อมูลระดับความติดขัดสภาพจราจรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบ คาดการณ์ระดับความติดขัดสภาพจราจร และระบบการกระจายจข้อมูลที่ได้จากการคาดการณ์สภาพจราจร โดยใช้ กระบวนการวัดความคล้ายของลำดับสภาพจราจร เป็นกระบวนการหลักในการคาดการณ์ และเครื่องลูกข่ายยัง สามารถที่จะทำการร้องขอข้อมูลคาดการณ์ระดับความติดขัดนี้ได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------14/08/2563------(OCR) 1. วิธีการคาดการณ์ระดับความติดขัดสภาพจราจร ที่ประกอบด้วย ระบบที่มี หน่วยประมวลผลกลางสำหรับประมวลผล และควบคุมการทำงานของระบบ หน่วยความจำที่ประกอบรวมด้วย ส่วนวัดความคล้ายระดับความติดขัด และจัดการข้อมูลสำหรับส่วนวัดความคล้ายระดับความติดขัด หน่วยเก็บข้อมูล และส่วนเชื่อมต่อเครือข่าย สำหรับเชื่อมต่อระบบเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูลสภาพจราจรจำนวนหนึ่งผ่านเครือข่าย และเครื่องลูกข่าย จำนวนหนึ่ง โดยที่วิธีการดังกล่าวประกอบด้วยขั้นต

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------14/08/2563------(OCR) 1. วิธีการคาดการณ์ระดับความติดขัดสภาพจราจร ที่ประกอบด้วย ระบบที่มี หน่วยประมวลผลกลางสำหรับประมวลผล และควบคุมการทำงานของระบบ หน่วยความจำที่ประกอบรวมด้วย ส่วนวัดความคล้ายระดับความติดขัด และจัดการข้อมูลสำหรับส่วนวัดความคล้ายระดับความติดขัด หน่วยเก็บข้อมูล และส่วนเชื่อมต่อเครือข่าย สำหรับเชื่อมต่อระบบเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูลสภาพจราจรจำนวนหนึ่งผ่านเครือข่าย และเครื่องลูกข่าย จำนวนหนึ่ง โดยที่วิธีการดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนของ การดึงข้อมูลสภาพจราจรปัจจุบัน ที่ประกอบด้วย ระดับความติดขัดสภาพจราจรจากแหล่งข้อมูลจราจร ดังกล่าว การจัดรูปแบบของข้อมูลจราจรปัจจุบันดังกล่าว การเปรียบเทียบลำดับระดับความติดขัดของข้อมูลจราจรปัจจุบันดังกล่าวกับข้อมูลสภาพจราจรในอดีตที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลของระบบ และเลือกช่วงของข้อมูลสภาพจราจรในอดีตที่มีความคล้ายกับลำดับระดับความติดขัดข้อมูลปัจจุบันดังกล่าวมากที่สุด และ การคาดการณ์ระดับความติดขัดจราจรโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสภาพจราจรในอดีตที่ถูกเลือกดังกล่าว 2. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ยังประกอบด้วยการกรองและกำจัดข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ออก 3. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง การเลือกช่วงของข้อมูลสภาพจราจรในอดีตที่มีความคล้ายกับลำดับระดับความติดขัดข้อมูลปัจจุบันดังกล่าวมากที่สุด ทำโดยการใช้กระบวนการของ Dynamic programming ------------ 1. วิธีการคาดการณ์ระดับความติดขัดสภาพการจราจร ที่ประกอบด้วย ระบบที่มี หน่วยประมวลผลกลาง สำหรับประมวลผล และควบคุมการทำงานของระบบ หน่วยความจำที่ประกอบรวมด้วย ส่วนวัดความคล้าย ระดับความติดขัด และจัดการข้อมูลสำหรับส่วนวัดความคล้ายระดับความติดขัด หน่วยเก็บข้อมูล และส่วน เชื่อมต่อเครือข่าย สำหรับเชื่อมต่อระบบเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูล สภาพจราจรจำนวนหนึ่งผ่านเครือข่าย และเครื่องลูกข่าย จำนวนหนึ่ง โดยที่วิธีการดังกล่าวประกอบด้วย ขั้นตอนของ (สูตร) การดึงข้อมูลสภาพจราจรปัจจุบัน ที่ประกอบด้วย ระดับความติดขัดสภาพจราจรจากแหล่ง ข้อมูลจราจร ดังกล่าว (สูตร) การจัดรูปแบบของข้อมูลจราจรปัจจุบันดังกล่าว (สูตร) การเปรียบเทียบลำดับระดับความติดขัดของข้อมูลจราจรปัจจุบันดังกล่าวกับข้อมูลสภาพจราจร ในอดีตที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลของระบบ และเลือกช่วงของข้อมูลสภาพจราจรในอดีตที่มี ความคล้ายกับลำดับระดับความติดขัดข้อมูลปัจจุบันดังกล่าวมากที่สุด และ (สูตร) การคาดการณ์ระดับความติดขัดการจราจร โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสภาพจราจรในอดีตที่ถูก เลือกดังกล่าว 2. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ยังประกอบด้วยการกรองและกำจัดข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ออก 3. วิธีการตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง การเลือกช่วงของข้อมูลสภาพจราจรในอดีตที่มีความคล้ายกับ ลำดับระดับความติดขัดข้อมูลปัจจุบันดังกล่าวมากที่สุด ทำโดยการใช้กระบวนการของ Dynamic programming