ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1103000363

วันที่ขอ : 08 Apr 2554

วันที่รับคำขอ : 08 Apr 2554

เลขที่ประกาศ : 6933

วันที่ประกาศ : 07 Feb 2555

เล่มที่ประกาศ : 2 / 13

เลขที่สิทธิบัตร : 6933

วันที่จดทะเบียน : 07 Feb 2555

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวแทน : นายชัยรัตน์ จิตตสินนวา

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, นายชัยเลิศ โลหะกิจเสถียร

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการเพาะข้าวกล้องงอก

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 07 Apr 2564

IPC/ID

A23L 1/025

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (08/04/54) การประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นถึงเป็นการเพาะข้าวกล้องงอกโดยใช้วิธีการผลิตแบบการแช่-เพาะให้สัมผัสอากาศ ร่วมกับการใช้คลื่นอุลตร้าซาวนด์ที่มีความสามารถในการกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาจึงช่วยเร่งอัตราการงอกของ เมล็ดได้ ทำให้ระยะเวลาในการเพาะงอกลดลง เป็นการเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการผลิตข้าวกล้องงอกใน ระดับอุตสาหกรรมได้       การประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นถึงเป็นการเพาะข้าวกล้องงอกโดยใช้วิธีการผลิตแบบการแช่-เพาะให้สัมผัสอากาศ ร่วมกับการใช้คลื่นอุลตร้าซาวนด์ที่มีความสามารถในการกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาจึงช่วยเร่งอัตราการงอกของ เมล็ดได้ ทำให้ระยะเวลาในการเพาะงอกลดลง เป็นการเพิ่มกำลังและประสิทธิในการผลิตข้าวกล้องงอกใน ระดับอุตสาหกรรมได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. กรรมวิธีการเพาะข้าวกล้องงอก ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้   ก. นำข้าวกล้องแช่น้ำในอัตราส่วนข้าวกล้องต่อน้ำเท่ากับ 1 ต่อ 3 โดยน้ำหนัก   ข. นำไปผ่านคลื่นอุลตร้าซาวนด์ที่มีกำลังคลื่นแตกต่างกันในช่วง 20 - 80% เป็นเวลา 1 ชัวโมง ควบคุม         อุณหภูมิที่ 35 องศาเซลเซียส   ค. แช่ข้าวกล้องในน้ำต่อเป็นเวลา 6 ชั่วโมง   ง.

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. กรรมวิธีการเพาะข้าวกล้องงอก ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้   ก. นำข้าวกล้องแช่น้ำในอัตราส่วนข้าวกล้องต่อน้ำเท่ากับ 1 ต่อ 3 โดยน้ำหนัก   ข. นำไปผ่านคลื่นอุลตร้าซาวนด์ที่มีกำลังคลื่นแตกต่างกันในช่วง 20 - 80% เป็นเวลา 1 ชัวโมง ควบคุม         อุณหภูมิที่ 35 องศาเซลเซียส   ค. แช่ข้าวกล้องในน้ำต่อเป็นเวลา 6 ชั่วโมง   ง. เทน้ำออกแล้วล้างข้าวกล้องให้สะอาด   จ. นำไปหุ้มกระดาษที่ชุ่มน้ำเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 2. กรรมวิธีการเพาะข้าวกล้องงอกตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งคลื่นอุลตร้าซาวนด์ที่มีกำลังคลื่น 40 % จะให้ความ ยาวในส่วนของคัพภะที่งอกออกมาสูงที่สุด