ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1101001417

วันที่ขอ : 05 Aug 2554

วันที่รับคำขอ : 05 Aug 2554

เลขที่ประกาศ : 120165

วันที่ประกาศ : 28 Jan 2556

เล่มที่ประกาศ : 2 / 24

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายจตุรพิธ เกราะแก้ว, นางสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทย

สถานะสุดท้าย : ละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรหลังประกาศโฆษณา

วันที่ตามสถานะ : 06 Jan 2563

IPC/ID

G06F 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (15/10/55) จากปัญหาที่เด็กตาบอดชั้นอนุบาลที่โรงเรียนสอนคนตาบอดใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะดวกในการฝึกอ่าน และจำอักษรเบรลล์ กล่องเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทย ช่วยให้การฝึกจดจำอักษรเบรลล์สำหรับ เด็กชั้นอนุบาลมีความสะดวกมากขึ้น โดยมีหลักการทำงานคือ มีการรับรหัสจากการกดปุ่มของผู้ใช้ นำไป ประมวลผลเพื่อหาไฟล์เสียงที่สอดคล้องกับการกดรหัส และนำไปประมวลผลเปล่งเสียงออกทางลำโพงให้ นักเรียนทราบว่ากำลังฝึกรหัสอักษรเบรลล์ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ หรือคำใดอยู่ ซึ่งมีความสะดวกใน การใช้งานมากขึ้น โดยปุ่มที่ให้นักเรียนกดเพื่อฝึกนั้นจะมีการจัดวางรูปแบบเหมือนกับจุด 6 จุดสำหรับ รหัสอักษรเบรลล์ ทำให้นักเรียนสามารถสร้างเป็นความสัมพันธ์ได้ว่าการกดปุ่มรูปแบบใดตรงกับพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต์ใด จากปัญหาที่เด็กตาบอดชั้นอนุบาลที่โรงเรียนสอนคนตาบอดใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะดวกในการฝึกอ่าน และจำอักษรเบรลล์กล่องเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทยช่วยให้การฝึกจดจำอักษรเบรลล์สำหรับ เด็กชั้นอนุบาลมีความสะดวกมากขึ้นโดยมีหลักการทำงานคือมีการรับรหัสจากการกดปุ่มของผู้ใช้นำไป ประมวลผลเพื่อหาไฟล์เสียงที่สอดคล้องกับการกดรหัสและนำไปประมวลผลเปล่งเสียงออกทางลำโพง ให้นักเรียนทราบว่ากำลังฝึกรหัสอักษรเบรลล์พยํญชนะ สระ และวรรณยุกต์ หรือคำใดอยู่ซึ่งมีความสะดวกใน การใช้งานมากขึ้นโดยปุ่มที่ให้นักเรียนกดเพื่อฝึกนั้นจะมีการจัดวางรูปแบบเหมือนกับจุด 6 จุดสำหรับ รหัสอักษรเบรลล์ทำให้นักเรียนสามารถสร้างเป็นความสัมพันธ์ได้ว่าการกดปุ่มรูปแบบใดตรงกับพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต์ใด

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทย เป็นชุดอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย ส่วนของสวิต์ ทำหน้าที่ป้อนรหัส และควบคุมการทำงานของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทย โดยเชื่อมต่อไปยังส่วนของการ ประมวลผล ส่วนของการบันทึกเสียง ส่วนของการขยายเสียง ส่วนของแหล่งจการจ่ายพลังงาน ส่วนของ โปรแกรม ส่วนของการจัดเก็บไฟล์เสียง และส่วนของไฟล์ดรรชนี เพื่อให้ผู่ใช้งานสามารถเรียนรู้อักษร เบรล์ภาษาไทยผ่านการกดส่วนของสวิตช์ และฟังเสียงจากส่วนขยายเสียงได้ โดยส่วนของสวิตช์ ประกอบด้วย ชุดปุ่มสำหรับฝึกกดอักษรเบรลล์ (1) จ

แท็ก :

สถานะคำขอ