ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1103000985

วันที่ขอ : 16 Sep 2554

วันที่รับคำขอ : 16 Sep 2554

เลขที่ประกาศ : 11579

วันที่ประกาศ : 07 Jun 2559

เล่มที่ประกาศ : 6 / 17

เลขที่สิทธิบัตร : 11579

วันที่จดทะเบียน : 07 Jun 2559

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผศ.ดร.สิริธร สโมสร

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สารอนุพันธ์ 13-เอริลอัลคิลีนออกซีเบอร์เบอรินที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านมะเร็งเต้านม 13-Arylalkyleneoxyberberine Derivatives as Anti-Breast Cancer Agents

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 15 Sep 2564

IPC/ID

A61K 31/4375

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (16/12/58) การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับ สารอนุพันธ์ 13-เอริลอัลคิลีนออกซีเบอร์เบอริน (1) ที่แสดงฤทธิ์ ต้านมะเร็ง โดยทำการสังเคราะห์ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารตั้งต้นเบอร์เบอรินเพื่อให้มีฤทธิ์ต้าน เซลล์มะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก และ มะเร็งเต้านม พบว่าสารอนุพันธ์ 13-เอริลอัลคิลีนออกซีเบอร์ เบอรินบางตัว มีประสิทธิภาพสูงกว่าเบอร์เบอรินในการออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปอด และ มะเร็งช่อง ปาก สำหรับฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านม สารอนุพันธ์ 13-เอริลอัลคิลีนออกซิเบอร์เบอรินทุกตัว มี ประสิทธิภาพสูงกว่าเบอร์เบอริน 4-7580 เท่า และสูงกว่ายาต้านมะเร็ง อิลลิบติซิน และ ด๊อกโซรูบิซิน โดยเฉพาะสารประกอบ 10 มีค่า ซีเล็กติวิตี อินเด็กซ์ เท่ากับ 10,000 ซึ่งหมายถึง ปริมาณของสาร 10 ที่ สามารถต้านเซลล์มะเร็งเต้านมได้มีค่าต่ำมากเมื่อเทียบกับปริมาณของสาร 10 ที่มีผลทำให้เกิดความเป็น พิษต่อเซลล์ ปกติ ดังนั้น สาร 10 จึงจัดเป็นสารต้านมะเร็งที่เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งเต้านม และมี ความปลอดภัย สูงต่อเซลล์ปกติ (สูตรเคมี) 1 การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับ  สารอนุพันธ์  13-เอริลอัลคิลีนออกซีเบอร์เบอริน(1)  ที่แสดงฤทธิ์ ต้านมะเร็ง    โดยทำการสังเคราะห์ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารตั้งต้นเบอร์รินเพื่อให้มีฤทธิ์ต้าน เซลล์มะเร็งปอด  มะเร็งช่องปาก  และ  มะเร็งต้านนม  พบว่าสารอนุพันธ์  13-เอริลอัลคิลีนออกซีเบอร์ เบอรินบางตัว  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเบอร์เบอรินในการออกฤทธิ์ด้านเซลล์มะเร็งปอด  และ  มะเร็งช่อง ปาก  สำหรับฤทธิ์ด้านเซลล์มะเร็งเต้านม  สารอนุพันธ์  13-เอริลอัลคิลีนออกซิเบอร์เบอรินทุกตัว  มี ประสิทธิภาพสูงกว่าเบอร์เบอริน  4-7580  เท่า  และสูงกว่ายาต้านมะเร็ง อิลลิบติซินและด๊อกโซรูบิซิน doxorubicine   โดยเฉพาะสารประกอบ  10  มีค่า  ซีเล็กติวิตี้ อินเด็กซ์(selectivity  index)  เท่ากับ  10,000 ซึ่งหมายถึงปริมาณของสาร 10   ที่สามารถต้านเซลล์มะเร็งเต้านมได้มีค่าต่ำมากเมื่อเทียบกับปริมาณของสาร  10  ที่มีผลทำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ ปกติ  ดังนั้น  สาร  10  จึงจัดเป็นสารต้านมะเร็งที่เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งเต้านม  และมีความปลอดภัย สูงต่อเซลล์ปกติ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข 10/03/2559 1.  สารอนุพันธ์ของเบอร์เบอรินที่ได้จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง  ได้แก่สูตรโครงสร้าง  (1) ดังนี้                     (สูตรเคมี) เมื่อ  Ar  คือหมู่เบนซิลที่มีหมู่แทนที่  X  คือ  เฮไลด์    และ  n  เป็นเลขที่จำนวนเต็มมีค่าเท่ากับ  1-2  &nbs

แท็ก : สิทธิบัตรยา

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แก้ไข 10/03/2559 1.  สารอนุพันธ์ของเบอร์เบอรินที่ได้จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง  ได้แก่สูตรโครงสร้าง  (1) ดังนี้                     (สูตรเคมี) เมื่อ  Ar  คือหมู่เบนซิลที่มีหมู่แทนที่  X  คือ  เฮไลด์    และ  n  เป็นเลขที่จำนวนเต็มมีค่าเท่ากับ  1-2           2.  สารอนุพันธ์ของเบอร์เบอริน ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ได้แก่ 13(4-ฟลูออโรเบนซิลออกซี)-9,10-ไดเมทอกซี-5,6-ไดไฮโดรเบนโซ[จี]-1,3-เบนโซไดออกโซโล[5,6- เอ]ควิโนซิลิเนียม โบรไมด์ (8) 13-(4-ไตรฟลูออโรเบนซิลออกซี)-9,10-ไดเมทอกซี-5,6-ไดไฮโดรเบนโซ[จี]-1,3-เบนโซไดออกโซ [5,6-เอ]ควิโนซิลิเนียม โบรไมด์ (9) 9,10-ไดเมทอกซี-13-(4-เมทิลเบนซิลออกซี)-5,6-ไดไฮโดรเบนโซ[จี]-1,3-เบนโซไดออกโซโล[5,6- เอ]ควิโนลิซิเนียม โบรไมด์ (10) 9,10-ไดเมทอกซี-13-(4-เมทิลเบนซิลออกซี)-5,6-ไดไฮโดรเบนโซ[จี]-1,3-เบนโซไดออกโซโล[5,6- เอ]ควิโนซิลิเนียม โบรไมด์ (11)           3.  การใช้สารอนุพันธ์ของเบอร์เบอริน ตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่ซึ่งใช้ในรูปของเกลือ เฮไลด์           4.  การใช้สารอนุพันธ์ของเบอร์เบอริน ตามข้อถือสิทธิที่ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งใช้ร่วมกับ สารอื่นที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง           5.  การใช้สารอนุพันธ์ของเบอร์เบอริน ตามข้อถือสิทธิที่ 4 ที่ซึ่งใช้ร่วมกับการฉายรังสีรักษา           6.  การใช้สารอนุพันธ์ของเบอร์เบอริน ตามข้อถือสิทธิที่ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งใช้เป็นสาร ออกฤทธิ์ในการผลิตยา หรือสารต้านมะเร็ง                     ----------------------------------------------------------- 1.  สารอนุพันธ์ของเบอร์เบอรินที่ได้จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง  ได้แก่สูตรโครงสร้าง  (1) ดังนี้                     (สูตรเคมี) เมื่อ  Ar  คือหมู่เบนซิลที่มีหมู่แทนที่  X  คือ  เฮไลด์    และ  n  เป็นเลขที่จำนวนเต็มมีค่าเท่ากับ  1-2           2.  สารอนุพันธ์ของเบอร์เบอริน ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ได้แก่ 13(4-ฟลูออโรเบนซิลออกซี)-9,10-ไดเมทอกซี-5,6-ไดไฮโดรเบนโซ[จี]-1,3-เบนโซไดออกโซโล[5,6- เอ]ควิโนซิลิเนียม โบรไมด์ (8) 13-(4-ไตรฟลูออโรเบนซิลออกซี)-9,10-ไดเมทอกซี-5,6-ไดไฮโดรเบนโซ[จี]-1,3-เบนโซไดออกโซโล[5,6- เอ]ควิโนซิลิเนียม โบรไมด์ (9) 9,10-ไดเมทอกซี-13-(4-เมทิลเบนซิลออกซี)-5,6-ไดไฮโดรเบนโซ[จี]-1,3-เบนโซไดออกโซโล[5,6-เอ] ควิโนซิลิเนียม โบรไมด์ (10) 9,10-ไดเมทอกซี-13-(4-เมทิลเบนซิลออกซี)-5,6-ไดไฮโดรเบนโซ[จี]-1,3-เบนโซไดออกโซโล[5,6-เอ] ควิโนซิลิเนียม โบรไมด์ (11)           3.  การใช้สารอนุพันธ์ของเบอร์เบอริน ตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่ซึ่งใช้ในรูปของเกลือเฮไลด์           4.  การใช้สารอนุพันธ์ของเบอร์เบอริน ตามข้อถือสิทธิที่ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ใช้ร่วมกับ สารอื่นที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง           5.  การใช้สารอนุพันธ์ของเบอร์เบอริน ตามข้อถือสิทธิที่ 4 ที่ซึ่งใช้ร่วมกับการฉายรังสีรักษา           6.  การใช้สารอนุพันธ์ของเบอร์เบอริน ตามข้อถือสิทธิที่ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งใช้เป็นสาร ออกฤทธิ์ในการผลิตยา หรือสารต้านมะเร็ง