ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1201000319

วันที่ขอ : 27 Jan 2555

วันที่รับคำขอ : 27 Jan 2555

เลขที่ประกาศ : 159082

วันที่ประกาศ : 06 Jan 2560

เล่มที่ประกาศ : 2 / 2560

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : หัวเชื้อราอัดเม็ด

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

วันที่ตามสถานะ : 04 Jul 2560

IPC/ID

C05F 11/00

C12N 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (19/05/59) หัวเชื้อราอัดเม็ด สามารถนำไปใช้ ในการฟื้นฟูป่าชายเลน การเกษตรอินทรีย์ การประมง และ อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยใช้หัวเชื้อราอัดเม็ดในการชักนำการเจริญเติบโตและยับยั้งโรคเนื่องจากจุลินทรีย์ก่อ โรคของกล้าไม้ต่างๆ ได้แก่ ไม้ป่าชายเลน ผักใบเขียว ผักสลัด ข้าว อื่นๆ นอกจากนี้สามารถใช้หัวเชื้อรา อัดเม็ดเป็นตัวเร่งในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นสารปรับปรุงชีวภาพอัดเม็ด เพื่อการฟื้นฟูป่าชาย เลน การเกษตรอินทรีย์ การประมงและอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน แก้ไขบทสรุปการประดิษฐ์ 19/05/2559                หัวเชื้อราอัดเม็ด สามารถนำไปใช้ ในการฟื้นฟูป่าชายเลน การเกษตรอินทรีย์ การประมง และ อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยใช้หัวเชื้อราอัดเม็ดในการชักนำการเจริญเติบโตและยับยั้งโรคเนื่องจากจุลินทรีย์ก่อ โรคของกล้าไม้ต่างๆ ได้แก่ ไม้ป่าชายเลน ผักใบเขียว ผักสลัด ข้าว อื่นๆ นอกจากนี้สามารถใช้หัวเชื้อรา อัดเม็ดเป็นตัวเร่งในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นสารปรับปรุงชีวภาพอัดเม็ด เพื่อการฟื้นฟูป่าชาย เลน การเกษตรอินทรีย์ การประมงและอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน ------------------------------------------------------------------------------- หัวเชื้อราอัดเม็ด สามารถนำไปใช้ ในการฟื้นฟูป่าชายเลนและการเกษตร โดยใช้หัวเชื้อราอัดเม็ดใน การชักนำการเจริญเติบโตและยับยั้งโรคเนื่องจากจุลินทรีย์ของกล้าไม้ต่างๆ ได้แก่ ไม้ป่าชายเลน ผักใบเขียว ผักสลัด ข้าว อื่นๆ นอกจากนี้สามารถใช้หัวเชื้อราอัดเม็ดเป็นตัวเร่งในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ให้ กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด เพื่อการฟื้นฟูป่าชายเลนและการเกษตรแบบยั่งยืน

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข 19/05/2559 1. หัวเชื้อราอัดเม็ด ซึ่งประกอบด้วย - ขี้เลื่อย เท่ากับ 1 ส่วน - น้ำเชื้อราจุลินทรีย์ เท่ากับ 1 ส่วน - กากน้ำตาล เท่ากับ 0.1 ส่วน - หัวเชื้อราสด เท่ากับ 1 ส่วน 2. หัวเชื้อราสด ซึ่งประกอบด้วย - ขี้เลื่อย เท่ากับ 50 กรัม - ปูนขาว เท่ากับ 1.25 กรัม - ดีเกลือ เท่ากับ 0.5 กรัม - น้ำ เท่ากับ 80 มิลลิลิตร 3. การผลิตหัวเชื้อราอัดเม็ด ตามข้อถือสิทธิที่ 1-2 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งมีขั้นตอนการทำเริ่มจากการนำขี้เลื่อย

แท็ก :

สถานะคำขอ