ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1203000694

วันที่ขอ : 11 Jul 2555

วันที่รับคำขอ : 11 Jul 2555

เลขที่ประกาศ : 9745

วันที่ประกาศ : 03 Apr 2558

เล่มที่ประกาศ : 4 / 16

เลขที่สิทธิบัตร : 9745

วันที่จดทะเบียน : 03 Apr 2558

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวแทน : นางสาวศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิธรรมถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ, นางสาวศกลวรรณ พ่อธานี, นางสาวศุภางค์ บุญสิทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง และกรรมวิธีการผลิต

สถานะสุดท้าย : แจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียน

วันที่ตามสถานะ : 01 Jun 2563

IPC/ID

A23L 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (11/07/55) การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับส่วนผสมและกรรมวิธีในการผลิตข้าวเหนียวมูน โดยใช้การ ปรับสัดส่วนน้ำกะทิที่ใช้ในการมูนกับข้าวเหนียว และการเติมกัมอารบิกลงในน้ำกะทิที่ใช้สำหรับ การมูนข้าวเหนียว โดยการปรับส่วนผสมและกรรมวิธีในการผลิตข้าวเหนียวมูน เพื่อยืดอายุการเก็บ รักษาข้าวเหนียวมูน โดยวิธีการแช่เยือกแข็งต่อไป โดยการผลิตนี้สามารถปรับใช้กับการผลิตใน ระดับอุตสาหกรรมอาหารได้ ซึ่งในการทดลองได้ทำการเตรียมข้าวเหนียวโดยการนึ่งในกระบะ สแตนเลส และผสมกับน้ำกะทิที่มีการปรับสูตร โดยมีการเติมกัมอารบิก และการมูมข้าวเหนียว สำหรับการแช่เยือกแข็งสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 การมูมกับกะทิทั้งหมด และวิธีที่ 2 การแบ่ง มูนโดยใช้กะทิเพียงครึ่งเดียว ส่วนที่เหลือบรรจุแยกในถุง จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปแช่เยือกแข็ง ที่อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และเก็บรักษาโดยการแช่เยือกแข็งที่ อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส โดยก่อนนำมาบริโภคต้องนำไปคืนรูปด้วยไมโครเวฟ หรือนึ่งด้วยไอน้ำ      การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับส่วนผสมและกรรมวิธีในการผลิตข้าวเหนียวมูน โดยใช้การ ปรับสัดส่วนน้ำกะทิที่ใช้ในการมูนกับข้าวเหนียว และการเติมกัมอารบิกลงในน้ำกะทิที่ใช้สำหรับ การมูนข้าวเหนียว โดยการปรับส่วนผสมและกรรมวิธีในการผลิตข้าวเหนียวมูม เพื่อยืดอายุการเก็บ รักษาข้าวเหนียวมูม โดยวิธีการแช่เยือกแข็งต่อไป โดยการผลิตนี้สามารถปรับใช้กับการผลิตใน ระดับอุตสาหกรรมอาหารได้ ซึ่งในการทดลองได้ทำการเตรียมข้าวเหนียวโดยการนึ่งในกระบะ สแตนเลส และผสมกับน้ำกะทิที่มีการปรับสูตร โดยมีการเติมกัมอารบิก และการมูมข้าวเหนียว สำหรับการแช่เยือกแข็งสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 การมูมกับกะทิทั้งหมด และวิธีที่ 2 การแบ่ง มูมโดยใช้กะทิเพียงครึ่งเดียว ส่วนที่เหลือบรรจุแยกในถุง จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปแช่เยือกแข็ง ที่อุณหภูมิ-30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และเก็บรักษาโดยการแช่เยือกแข็งที่ อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส โดยก่อนนำมาบริโภคต้องนำไปคืนรูปด้วยไมโครเวฟ หรือนึ่งด้วยไอน้ำ           

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข  11/03/2558   1. ข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งประกอบด้วย -  ข้าวเหนียวนึ่งสุก             63-79% โดยน้ำหนัก -  หัวกะทิ             5-11% โดยน้ำหนัก -  น้ำ             3.6-7% โดยน้ำหนัก -  น้ำตาลทราย      

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แก้ไข  11/03/2558   1. ข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งประกอบด้วย -  ข้าวเหนียวนึ่งสุก             63-79% โดยน้ำหนัก -  หัวกะทิ             5-11% โดยน้ำหนัก -  น้ำ             3.6-7% โดยน้ำหนัก -  น้ำตาลทราย             11.5-18% โดยน้ำหนัก -  เกลือ             0.6-0.9% โดยน้ำหนัก -  กัมอารบิก             0.3-0.4% โดยน้ำหนัก 2. กรรมวิธีการการผลิตข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งตามข้อถือสิทธิ 1 มีขั้นตอนดังนี้        2.1 นำข้าวเหนียวจำนวน 1 กิโลกรัม แช่มในน้ำสะอาด อัตราส่วน 1:1 เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง        2.2 แยกเฉพาะส่วนข้าวเหนียวมานึ่ง เป็นเวลา 40 นาที        2.3 เตรียมนำกะทิสำหรับมูนกับข้าวเหนียวนึ่ง โดยการละลายกัมอารบิกร้อยละ 0.3-0.4 โดยน้ำหนัก              ในน้ำสะอาด ร้อยละ 3.6-7 โดยน้ำหนัก กวนด้วยเครื่องกวนที่อุณหภูมิห้องนาน 2 ชั่วโมง จากนั้น       นำไปผสมกับหัวกะทิคั้นสด น้ำตาลทราย ร้อยละ 11.5-18 โดยน้ำหนักและเกลือ ร้อยละ 0.6-0.9       โดยน้ำหนัก ให้ความร้อนจนส่วนผสมทั้งหมดละลาย และมีอุณหภูมิ 70-75 องศาเซลเซียส คงไว้       นาน 5-10 นาที 2.4 นำส่วนของน้ำกะทิมูน จากข้อ 2.3 มาผสมกับส่วนของข้าวเหนียวนึ่งจากข้อ 2.2 ปิดฝาภาชนะ       เพื่อให้ความร้อนระอุในภาชนะ ทิ้งไว้ให้เย็นจนถึงอุณหภูมิห้อง (วิธีการมูนแบบที่ 1) หรือ       สามารถเตรียมได้โดยวิธีการแบ่งมูนซึ่งจะนำกะทิสำหรับมูนจากข้อ 2.3 เพียงครึ่งเดียว ไปมูนกับข้าว       เหนียวนึ่ง ส่วนกะทิจากข้อ 2.3 ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง จะผสมกับข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปภายหลัง       จากคืนรูปด้วยไมโครเวฟ (วิธีการมูนแบบที่ 2) 2.5 บรรจุข้าวเหนียวมูนจากข้อ 2.4 ลงในกล่อพลาสติก เพื่อแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็ง แบบ       ลมเป่า (Air Blast Freezer) ที่อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และเก็บรักษาในตู้แช่       แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส 2.6 ก่อนนำไปรับประทาน ทำการละลายน้ำแข็งข้าวเหนียวจากข้อ 2.5 ด้วยไมโครเวฟความร้อน 540       วัตต์ นาน 4 นาที หรือนึ่งด้วยไอน้ำ ---------------------------------------------------------- แก้ไข(19 มิ.ย.57) 1. ข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งประกอบด้วย           - ข้าวเหนียวนึ่งสุก               63-79%     โดยน้ำหนัก           - หัวกะทิ                             5-11%     โดยน้ำหนัก           - น้ำ                                   4-7%      โดยน้ำหนัก           - น้ำตาลทราย                 11.5-18%    โดยน้ำหนัก           - เกลือ                           0.6-0.9%    โดยน้ำหนัก           - กัมอารบิก                     0.3-0.4%    โดยน้ำหนัก