ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1301000874

วันที่ขอ : 21 Feb 2556

วันที่รับคำขอ : 21 Feb 2556

เลขที่ประกาศ : 138932

วันที่ประกาศ : 16 Jan 2558

เล่มที่ประกาศ : 1 / 26

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ, นายจตุรพิธ เกราะแก้ว

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา

สถานะสุดท้าย : ละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรหลังประกาศโฆษณา

วันที่ตามสถานะ : 06 Jan 2563

IPC/ID

G06F 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (31/01/57) จากปัญหาที่ผู้พิการทางสายที่ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีต้องการเรียนรู้การ นวดไทย ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยที่เดิมต้องเรียนรู้จากครูและต้องมีผู้ที่มานวด (ซึ่งคนตาบอดต้อง จับคู่กันฝึก) เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยเพื่อผู้พิการทางสายตา ทำให้การเรียนรู้มีความง่ายสะดวก สามารถเรียนด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ทบทวนบทเรียนและเป็นการฝึกก่อนนำไปใช้ปฏิบัติจริง โดยมี หลักการดังนี้ ตัวเครื่องมีหุ่นอวัยวะที่จะใช้นวดต่อเชื่อมกับส่วนโปรแกรมที่มีส่วนประมวลผลของส่วน โปรแกรมนวดและส่วนแสดงออกมาเป็นเสียงหรือแสง และมีส่วนจ่ายพลังงาน สามารถเปิด-ปิดให้เครื่อง พร้อมและมีสัญญาณบอกและโดยเมื่อคนตาบอดกดนวดลงบนเครื่องจะสามารถทราบว่าการนวดถูกต้อง หรือต้องปรับตามที่มีเสียงหรือแสงที่ได้มีการโปรแกรมไว้แล้วเพื่อบอกแก่คนตาบอดหรือคนตาบอดรางเลือน ทำให้คนตาบอดสามารถฝึกปฏิบัติการนวดกับหุ่นเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยได้      จากปัญหาที่ผู้พิการทางสายที่ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีต้องการเรียนรู้การ นวดไทย ทั้งในทางทฤษฏีและปฏิบัติ โดยที่เคิมต้องเรี่ยนรู้จากครูและต้องมีผู้ที่มานวด(ซึ่งคนตาบอดต้อง จับคู่กันฝึก) เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยเพื่อผู้พิพากทางสายตา ทำให้การเรียนรู้มีความง่ายสะดวก สามารถเรียนด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ทบทวนบนเรียนและเป็นการฝึกก่อนนำไปใช้ปฏิบัติจริง โดยมี หลักการดังนี้ ตัวเครื่องมีหุ่นอวัยวะที่จะใช้นวดต่อเชื่อมกับส่วนโปรแกรมที่มีส่วนประมวลผล ส่วนโปรแกรม นวดและส่วนโปรแกรมเสียง และมีส่วนจ่ายพลังงาน สามารถเปิด-ปิดให้เครื่องพร้อมและมีสัญญาณบอก และโดยเมื่อคนตาบอดกดนวดลงบนเครื่องจะสามารถทราบว่าการนวดถูกต้องหรือต้องปรับตามที่มีเสียง โปรแกรมบอก ทำให้คนตาบอดสามารถฝึกปฏิบัติการนวดกับหุ่นเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นหุ่นที่ใส่หรือฝังชุดอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยส่วน ของสวิตช์ ทำหน้าที่ในการรับรหัสในการกด โดยเชื่อมต่อไปยังส่วนของการประมวลผลให้มีการตัดสินใจออก เสียง ซึ่งเป็นโปรแกรมอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยผู้ใช้งานเรียนรู้การนวดจากโปรแกรมสอนการ นวดและสอนกายวิภาคของคน ผ่านการกดบนส่วนของสวิตช์ที่อยู่บนหุ่น โดยส่วนของ(1)หุ่นขนาดเท่ากับ อวัยวะส่วนต่างๆประกอบชุดปุ่มหรือแผ่นแป้นกด(2)จำนวนหนึ่ง มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดต่างๆ ที่ใส่หรือ ฝังอยู่ในหุ่น ทำหน้า

แท็ก :

สถานะคำขอ