ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1301005171

วันที่ขอ : 16 Sep 2556

วันที่รับคำขอ : 16 Sep 2556

เลขที่ประกาศ : 175544

วันที่ประกาศ : 26 Apr 2561

เล่มที่ประกาศ : 22 / 2561

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์อมร ไชยสัตย์, ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์, นางสาวปวีณา ตีกา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : พอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยและกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหย

สถานะสุดท้าย : ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 26 Apr 2561

IPC/ID

B01J 13/18

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (07/12/59) กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหย เป็นการเตรียมพอลิเมอร์แคปซูล ในระบบน้ำมันในน้ำโดยเทคนิคกลับวัฏภาค จากนั้น ใช้กลไกการระเหยตัวทำละลายเพื่อให้เกิดการแยกวัฏ ภาคภายใน เกิดเป็นเปลือกพอลิเมอร์หุ้มน้ำมันหอมระเหยเป็นแกนไว้ภายใน เพื่อลดและควบคุมอัตราการ ระเหยของน้ำมันหอมระเหย ทำให้มีระยะเวลาใช้งานนานขึ้น โดยประกอบด้วย ชั้นวัฏภาคกระจาย คือ พอลิ เมอร์ชนิดมีขั้ว น้ำมันหอมระเหย ตัวทำละลายอินทรีย์ และสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ และชั้นวัฏภาค ต่อเนื่อง คือ สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ และน้ำ โดยทำการผสมตามลำดับขั้นตอน จากนั้น ทำการระเหย ตัวทำละลายอินทรีย์ ออกจะได้พอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหย แก้ไข 7/12/2559              กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์น้ำในแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหย เป็นการเตรียมพอลิเมอร์แคปซูล ในระบบน้ำมันในน้ำโดยเทคนิคกลับวัฏภาค จากนั้น ใช้กลไกการระเหยตัวทำละลายเพื่อให้เกิดการแยกวัฏ ภาคภายใน เกิดเป็นเปลือกพอลิเมอร์หุ้มน้ำมันหอมระเหยเป็นแกนไว้ภายใน เพื่อลดและควบคุมอัตราการ ระเหยของน้ำมันหอมระเหย ทำให้มีระยะเวลาให้งานนานขึ้น โดยประกอบด้วย ชั้นวัฏภาคกระจาย คือ พอลิ เมอร์ชนิดมีขั้ว น้ำมันหอมระเหย ตัวทำละลายอินทรีย์ และสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ และชั้นวัฏภาค ต่อเนื่อง คือ สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ และน้ำ โดยทำการผสมตามลำดับขั้นตอน จากนั้น ทำการระเหย ตัวทำละลายอินทรีย์ ออกจะได้พอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำม้นหอมระเหย ----------------------      กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์น้ำในแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหย เป็นการเตรียมพอลิเมอร์แคปซูล ในระบบน้ำมันในน้ำโดยเทคนิคกลับวัฏภาค จากนั้น ใช้กลไกการระเหยตัวทำละลายเพื่อให้เกิดการแยกวัฏ ภาคภายใน เกิดเป็นเปลือกพอลิเมอร์หุ้มน้ำมันหอมระเหยเป็นแกนไว้ภายใน เพื่อลดและควบคุมอัตราการ ระเหยของน้ำมันหอมระเหย ทำให้มีระยะเวลาให้งานนานขึ้น โดยประกอบด้วย ชั้นวัฏภาคกระจาย คือ พอลิ เมอร์ชนิดมีขั้ว น้ำมันหอมระเหย ตัวทำละลายอินทรีย์ และสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ และชั้นวัฏภาค ต่อเนื่อง คือสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ และน้ำโดยทำการผสมตามลำดับขั้นตอน จากนั้น ทำการระเหย ตัวทำละลายอินทรีย์ ออกจะได้พอลเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำม้นหอมระเหย

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข 18 ส.ค. 2560 1. พอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหย ซึ่งประกอบด้วย วัฏภาคกระจายที่ประกอบด้วย - พอลิเมอร์ชนิดมีขั้ว เท่ากับ 5-20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคกระจาย - น้ำมันหอมระเหย เท่ากับ 5-20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคกระจาย - สารลดแรงตึงผิว ชนิดไม่มีประจุ เท่ากับ 1-10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัฏภาคกระจาย โดยสารอินทรีย์เป็นตัวทำละลายในวัฏภาคกระจาย วัฏภาคต่อเนื่องที่ประกอบด้วย

แท็ก :

สถานะคำขอ