ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1301005172

วันที่ขอ : 16 Sep 2556

วันที่รับคำขอ : 16 Sep 2556

เลขที่ประกาศ : 158287

วันที่ประกาศ : 29 Nov 2559

เล่มที่ประกาศ : 95 / 27

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางปรียาภรณ์ ไชยสัตย์, นายอมร ไชยสัตย์, นายสมพร มูลมั่งมี, นางสาววราภรณ์ บุญตั้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยละลายน้ำได้

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

วันที่ตามสถานะ : 04 Jul 2560

IPC/ID

C07C 247/04

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (16/09/56) กระบวนการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยละลายน้ำได้ เป็นการเตรียมพอลิเมอร์ แคปซูลในระบบน้ำในน้ำมันในน้ำโดยใช้พอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เองทางชีวภาพเป็นเปลือกหุ้มปุ๋ยไว้ ภายใน เพื่อควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยออกมาจากแคปซูล โดยประกอบด้วย ชั้นน้ำ 1 คือ ปุ๋ยละลายน้ำได้ สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ และน้ำ ชั้นน้ำมัน คือ พอลิแอลแลคติกแอซิด และตัวทำละลายอินทรีย์ และ ชั้นน้ำ 2 คือ สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ เกลือ และน้ำ โดยทำการผสมตามลำดับขั้นตอน จากนั้น ทำการ ระเหยตัวทำละลายอินทรีย์ ออกจะได้พอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยละลายน้ำได้      กระบวนรการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยะละลายน้ำได้ เป็นการเตรียมพอลิเมอร์ แคปซูลในกระบบส้ำในน้ำมันโดยใช้พอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เองทางชีวภาพเป็นเปลือกหุ้มปุ่ยไว้ ภายใน เพื่อควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยออกมาจากแคปซูล โดยประกอบด้วย ชั้นน้ำ 1 คือ ปุ๋ยละลายน้ำได้  สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่ประจุ และ น้ำ ซับน้ำมัน คือ พอลิแอลแลคติกแอซิด และตัวทำละลายอินทรีย์ และ ชั้นน้ำ 2 คือ สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ เกลือ และน้ำ โดยทำการผสมตามลำดับขั้นตอน จากนั้น ทำการ ระเหยตัวทำละลายอินทรีย์ อาจจะได้พอลแอลแลคิกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยละลายน้ำได้ 

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข 26/04/2559 1. พอลิแอลแลคติคแอซิดแคปซูลหุ้มปุ่ยละลายน้ำได้ ประกอบด้วย . ชั้นน้ำ 1 -ปุ๋ยละลายน้ำได้ เท่ากับ 40-50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของส่วนผสมขั้นน้ำ 1 -น้ำ เท่ากับ 50-60 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของส่วนผสมขั้นน้ำ 1 -สารลดแรงตึงผิว ชนิดไม่มีประจุ เท่ากับ 0.4-1.0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของส่วนผสมขั้นน้ำ 1 ชั้นน้ำมัน -พอลิแอลแลคติกแอซิด เท่ากับ 4.5-20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของตัวทำละลา

แท็ก :

สถานะคำขอ