ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1401007158

วันที่ขอ : 28 Nov 2557

วันที่รับคำขอ : 28 Nov 2557

เลขที่ประกาศ : 156077

วันที่ประกาศ : 14 Sep 2559

เล่มที่ประกาศ : 84 / 27

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : หัวเชื้อชีวภาพ

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

วันที่ตามสถานะ : 04 Jul 2560

IPC/ID

C12N 1/14

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (30/12/58) หัวเชื้อชีวภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทดแทนปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์หรือใช้ร่วมกัน เนื่องจากหัว เชื้อชีวภาพมีปริมาณธาตุอาหารหลักได้ตามมาตรฐานของสารปรับปรุงชีวภาพหรือปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับการพัฒนาฟื้นฟูป่าชายเลน การเกษตรอินทรีย์ การประมง และอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากหัวเชื้อ ชีวภาพมีประสิทธิภาพช่วยชักนำการเจริญเติบโต เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับพืชและสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ กำจัดโลหะหนักที่ปนเปื้อน เพิ่มรสชาติและควบคุมจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ดังนั้นจึงสามารถนำหัวเชื้อ ชีวภาพนี้ไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์หรือใช้ร่วมกันได้แบบยั่งยืน

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แท็ก :

สถานะคำขอ