ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1401007159

วันที่ขอ : 28 Nov 2557

วันที่รับคำขอ : 28 Nov 2557

เลขที่ประกาศ : 147719

วันที่ประกาศ : 04 Mar 2559

เล่มที่ประกาศ : 25 / 27

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : หัวเชื้อรา

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

วันที่ตามสถานะ : 07 Dec 2559

IPC/ID

C12N 1/14

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (28/11/57) หัวเชื้อราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตหัวเชื้อสารชีวภาพที่สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันในพืชและ สัตว์ กำจัดโลหะหนักที่ปนเปื้อน ชักนำการเจิญเติบโตและควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคของพืชและสัตว์ที่มี คุณค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้สามารถใช้หัวเชื้อราเป็นตัวเร่งร่วมกับแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการย่อยสลาย วัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นหัวเชื้อสารชีวภาพ สำหรับการนำไปใช้ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การประมงและ อุตสาหกรรมและทดแทนการใช้สารเคมีเคมี

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แท็ก :

สถานะคำขอ