ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1503000215

วันที่ขอ : 24 Feb 2558

วันที่รับคำขอ : 24 Feb 2558

เลขที่ประกาศ : 11340

วันที่ประกาศ : 04 Apr 2559

เล่มที่ประกาศ : 4 / 17

เลขที่สิทธิบัตร : 11340

วันที่จดทะเบียน : 04 Apr 2559

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : นายสามารถ สร้างบัณฑิตสกุล

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสามารถ สร้างบัณฑิตสกุล

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ตการ์ดที่สามารถระบุตำแหน่งของเครื่องอ่านและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบจีพีอาร์เอสได้

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 18 Dec 2563

IPC/ID

G06K 13/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : คำขอใหม่ปรับปรุง    5/07/2559        เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ตการ์ดที่สามารถระบุตำแหน่งของเครื่องอ่าน และเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบจีพีอาร์เอสได้ ประกอบด้วย หน่วย ประมวลผลหลักที่รับกำลังงานไฟฟ้าเข้ามาจากส่วนจ่ายพลังงานไฟฟ้า และจะมีแป้น กดคำสั่ง สำหรับส่งผ่านคำข้อมูลกล่าวไปยังหน่วยประมวลผลหลัก หรือมีฐานอ่าน บัตรสมาร์ตการ์ด สำหรับอ่านข้อมูลที่แสดงหรือระบุอยู่ในบัตรสมาร์ตการ์ด หรือจะมี ฐานสแกนอัตลักษณ์บุคคล สำหรับอ่านข้อมูลอัตลักษณ์บุคล และจะมีจอแสดงผล ข้อมูล สำหรับแสดงผลข้อมูลที่ได้ และจะมีหน่วยระบุตำแหน่งจีพีเอส เพื่อให้ทราบถึง ตำแหน่งของเครื่องอ่านข้อมูลหรือตำแหน่งของบุคคลที่ใช้เครื่อง และจะมีหน่วยรับ- ส่งข้อมูลที่มีซิมการ์ดเชื่อมต่อติดตั้งอยู่ สำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของ เครื่อง ผ่านระบบจีพีอาร์เอส หรือรับ-ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกผ่านทาง เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องด้วยระบบจีพีอาร์เอส และอีกส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลหลัก จะสามารถส่งสัญญาณคำสั่งไปยังมิเตอร์คิดค่าบริการด้วยตัวนำสัญญาณ สำหรับส่ง สัญญาณกำหนดให้มิเตอร์คิดค่าบริการสามารถทำงานได้ในลักษณะสอดคล้องกับ การอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ตการ์ด และอีกส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลหลักจะมี กล้องและหน่วยส่งสัญญาณของความช่วยเหลือหรือสัญญาณที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เชื่อมต่ออยู่ สำหรับสัญญาณผ่านไปยังส่วนที่มีการเชื่อมต่อไว้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข 17/9/2558 1.เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ตการ์ดที่สามารถระบุตำแหน่งของเครื่อง อ่านและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบจีพีอาร์เอสได้ ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลหลัก (1) ที่มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อกันที่ซึ่งจะรับ กำลังงานไฟฟ้าจากส่วนจ่ายพลังงานไฟฟ้า (2) สำหรับส่งผ่านกำลังงานไฟฟ้าเข้า ยังหน่วยประมวลผลหลัก (1) หรือส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องอ่านบัตรฯ ด้วยตำนำ กำลังไฟฟ้า (3) และเป็นหน่วยรับ-ส่งข้อมูลและหน่วยประมวลผลหลักและหน่วย ควบคุมการทำงานหลักและเป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลหลักของเค

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แก้ไข 17/9/2558 1.เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ตการ์ดที่สามารถระบุตำแหน่งของเครื่อง อ่านและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบจีพีอาร์เอสได้ ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลหลัก (1) ที่มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อกันที่ซึ่งจะรับ กำลังงานไฟฟ้าจากส่วนจ่ายพลังงานไฟฟ้า (2) สำหรับส่งผ่านกำลังงานไฟฟ้าเข้า ยังหน่วยประมวลผลหลัก (1) หรือส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องอ่านบัตรฯ ด้วยตำนำ กำลังไฟฟ้า (3) และเป็นหน่วยรับ-ส่งข้อมูลและหน่วยประมวลผลหลักและหน่วย ควบคุมการทำงานหลักและเป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลหลักของเครื่องอ่านข้อมูลฯ ซึ่ง หน่วยประมวลผลหลัก (1) จะเชื่อมต่อเข้าด้วยแป้นกดคำสั่ง (4) สำหรับรอรับ คำสั่งที่ส่งผง่านเข้ามาด้วยตัวนำสัญญาณแป้นกด (5) หรือเชื่อมต่อเข้ากับฐานอ่าน บัตรสมาร์ตการ์ด (6) สำหรับอ่านข้อมูลที่แสดงหรือระบุอยู่ในบัตรสมาร์ตการด์ที ส่งผ่านเข้ามาด้วยตัวนำสัญญาณฐานอ่านบัตร (7) หรือเชื่อมเข้ากับฐานสแกนอัต ลักษณ์บุคคล (8) สำหรับอ่านข้อมูลอัตลักลักษณ์บุคลที่ส่งผ่านเข้ามาด้วยตัวนำ สัญญาณฐานสแกนอัตลักษณ์ (9) และรองรับการเชื่อมต่อเข้ากับจอแสดงผลข้อมูล (10) สำหรับแสดงผลข้อมูลที่ได้รับมาด้วยตัวนำสัญญาณจอแสดงผล (11) หรือ รองรับการเชื่อมต่อด้วยหน่วยระบุตำแหน่งจีพีเอส (12) สำหรับระบุตำแหน่งของ เครื่องอ่านข้อมูลฯส่งผ่านเข้ามาด้วยตัวนำสัญญาณระบุตำแหน่ง (13) และรองรับ การเชื่อมต่อเข้ากับหน่วยรับ-ส่งข้อมูล (14) สำหรับรับ-ส่งข้อมูลด้วยตัวนำสัญญาณ รับ-ส่งข้อมูล (15) ซึ่ง หน่วยรับ-ส่งข้อมูล (14) จะมีเซิร์ฟเวอร์ของเครื่อง (16) สำหรับเชื่อมต่อรับ-ส่ง ข้อมูลเข้ากับหน่วยประมวลผลหลัก (1) และใช้เชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ภายนอก (18) ด้วยตัวนำเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ภายนอก (19) และจะมีซิมการ์ดเชื่อมต่อ (20) อย่างน้อยหนึ่งซิมการ์ดเชื่อมต่อด้วยตัวนำสัญญาณซิมการ์ด (21) สำหรับช่วยรับ-ส่ง ------------------------------------------------------------------------ คำขอใหม่ปรับปรุง    5/07/2559 1.เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ตการ์ดที่สามารถระบุตำแหน่งของเครื่อง อ่านและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบจีพีอาร์เอสได้ ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลหลัก (1) ที่มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อกันที่ซึ่งจะรับ กำลังงานไฟฟ้าจากส่วนจ่ายพลังงานไฟฟ้า (2) สำหรับส่งผ่านกำลังงานไฟฟ้าเข้าไป ยังหน่วยประมวลผลหลัก (1) หรือส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องอ่านบัตรฯ ด้วยตัวนำ กำลังไฟฟ้า (3) และเป็นหน่วยรับ-ส่งข้อมูลและหน่วยประมวลผลหลักและหน่วย ควบคุมการทำงานหลักและเป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลหลักของเครื่องอ่านข้อมูลฯ ซึ่ง หน่วยประมวลผลหลัก (1) จะเชื่อมต่อเข้าด้วยแป้นกดคำสั่ง (4) สำหรับรอรับ คำสั่งที่ส่งผ่านเข้ามาด้วยตัวนำสัญญาณแป้นกด (5) หรือเชื่อมต่อเข้ากับฐานอ่าน บัตรสมาร์ตการ์ด (6) สำหรับอ่านข้อมูลที่แสดงหรือระบุอยู่ในบัตรสมาร์ตการด์ที ส่งผ่านเข้ามาด้วยตัวนำสัญญาณฐานอ่านบัตร (7) หรือเชื่อมเข้ากับฐานสแกนอัต ลักษณ์บุคคล (8) สำหรับอ่านข้อมูลอัตลักลักษณ์บุคลที่ส่งผ่านเข้ามาด้วยตัวนำ สัญญาณฐานสแกนอัตลักษณ์ (9) และรองรับการเชื่อมต่อเข้ากับจอแสดงผลข้อมูล (10) สำหรับแสดงผลข้อมูลที่ได้รับมาด้วยตัวนำสัญญาณจอแสดงผล (11) หรือ รองรับการเชื่อมต่อด้วยหน่วยระบุตำแหน่งจีพีเอส (12) สำหรับระบุตำแหน่งของ เครื่องอ่านข้อมูลฯส่งผ่านเข้ามาด้วยตัวนำสัญญาณระบุตำแหน่ง (13) และรองรับ การเชื่อมต่อเข้ากับหน่วยรับ-ส่งข้อมูล (14) สำหรับรับ-ส่งข้อมูลด้วยตัวนำสัญญาณ รับ-ส่งข้อมูล (15) ซึ่ง หน่วยรับ-ส่งข้อมูล (14) จะมีเซิร์ฟเวอร์ของเครื่อง (16) สำหรับเชื่อมต่อรับ-ส่ง ข้อมูลเข้ากับหน่วยประมวลผลหลัก (1) และใช้เชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ภายนอก (18) ด้วยตัวนำเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ภายนอก (19) และจะมีซิมการ์ดเชื่อมต่อ (20) อย่างน้อยหนึ่งซิมการ์ดเชื่อมต่อด้วยตัวนำสัญญาณซิมการ์ด (21) สำหรับช่วยรับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างหน่วยรับ-ส่งข้อมูล (14) กับเซิร์ฟเวอร์ของเครื่อง (16) ผ่านระบบจีพีอาร์ เอส หรือช่วยรับ-ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก (18) ผ่านระบบจีพีอาร์เอส มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือ หน่วยประมวลผลหลัก (1) จะเชื่อมสัญญาณต่อเข้ากับกล้อง (24) ที่มี ลักษณะเป็นกล้องมองที่ส่งสัญญาณออกมาอย่างต่อเนื่องหรือส่งผ่านออกมาเป็น ช่วงๆอย่างน้อยหนึ่งกล้อง สำหรับส่งสัญญาณภาพหรือเสียงออกมาอย่างต่อเนื่อง หรือส่งผ่านออกมาเป็นช่วงๆ ไปยังหน่วยประมวลผลหลัก (1) ด้วยตัวนำสัญญาณ กล้อง (25) 2.เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ตการ์ดที่สามารถระบุตำแหน่งของเครื่อง อ่านและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบจีพีอาร์เอสได้ตามข้อถือสิทธิ 1 หน่วยประมวลผลหลัก (1) จะเชื่อมสัญญาณต่อเข้ากับหน่วยส่งสัญญาณ (26) ที่มี ลักษณะเป็นปุ่มกดหรือแป้นสัมผัสหรือสวิทย์อย่างน้อยหนึ่งตัว สำหรับส่งสัญญาณ ขอความช่วยเหลือหรือสัญญาณที่ต้องการแจ้งให้ทราบไปยังหน่วยประมวลผลหลัก (1) ด้วยตัวนำสัญญาณส่งข้อมูล (27)