ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1503001315

วันที่ขอ : 27 Aug 2558

วันที่รับคำขอ : 27 Aug 2558

เลขที่ประกาศ : 11631

วันที่ประกาศ : 17 Jun 2559

เล่มที่ประกาศ : 6 / 17

เลขที่สิทธิบัตร : 11631

วันที่จดทะเบียน : 17 Jun 2559

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตัวแทน : นายชัยรัตน์ จิตตสินนวา, นางสาวศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, นางสาวจันจิรา จินโนรส

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรผงมะขามป้อมพร้อมชงและกรรมวิธีการผลิตผงมะขามป้อมดังกล่าว

สถานะสุดท้าย : แจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 21 Apr 2564

IPC/ID

A23L 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : แก้ไข  24/06/2559         สูตรผงมะขามป้อมพร้อมชงและกรรมวิธีการผลิตผงมะขามป้อมดังกล่าวตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย ผงมะขามป้อม น้ำตาลทราย กรดซิตริก (citric acid) กรดทาร์ทาร์ลิก (tartarlic acid) กรดมาลิก (malic acid) มอลโตเด็กตรินช์ (maltodextrin, DE18-20) สารให้สีเขียว และสารลดแรงตึงผิว ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความเสถียร ของสี ไม่เกิดการตกตะกอน ในสภาวะของเครื่องดื่มที่เป็นกรด ----------------------------------------------------- คำขอใหม่ปรับปรุง         สูตรและกรรมวิธีการผลิตสารให้สีเขียวที่มีความเสถียรในผลิตภัณฑ์มะขามป้อมผงชงพร้อมดื่มตามการ ประดิษฐ์นี้ประกอบด้วย ผงมะขามป้อม น้ำตาลทราย กรดซิตริก (citric acid) กรดทาร์ทาร์ลิก (tartarlic acid) กรดมาลิก (malic acid) มอลโตเด็กตรินช์ (maltodextrin, DE18-20) สารให้สีเขียว และสารลดแรงตึงผิว ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความเสถียรของสี ไม่เกิดการตกตะกอน ในสภาวะของเครื่องดื่มที่เป็นกรด

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข  24/06/2559 1. สูตรผงมะขามป้อมพร้อมชง ประกอบด้วย             ผงมะขามป้อม ร้อยละ 5-10 โดยน้ำหนัก             น้ำตาลทราย ร้อยละ 30-70 โดยน้ำหนัก             กรดซิตริก (citric acid) ร้อยละ 0.1-2 โดยน้ำหนัก             กรดทาร์ท

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แก้ไข  24/06/2559 1. สูตรผงมะขามป้อมพร้อมชง ประกอบด้วย             ผงมะขามป้อม ร้อยละ 5-10 โดยน้ำหนัก             น้ำตาลทราย ร้อยละ 30-70 โดยน้ำหนัก             กรดซิตริก (citric acid) ร้อยละ 0.1-2 โดยน้ำหนัก             กรดทาร์ทาร์ลิก (tartarlic acid) ร้อยละ 1-2 โดยน้ำหนัก             กรดมาลิก (malic acid) ร้อยละ 0.1-2 โดยน้ำหนัก             มอลโตเด็กตรินช์ (maltodextrin,DE18-20) ร้อยละ 20-50 โดยน้ำหนัก             สารให้สีเขียว ร้อยละ 0.0005-0.005 โดยน้ำหนัก             สารลดแรงตึงผิว ร้อยละ 0.0010-0.010 โดยน้ำหนัก 2. สูตรผงมะขามป้อมพร้อมชง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง สารให้สีเขียว เลือกได้จาก โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลลิน (sodium copper chlorophyllin), โพแทสเซียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลลิน (potassium copper chlorophyllin) 3. สูตรผงมะขามป้อมพร้อมชง ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง สารลดแรงตึงผิว เลือกได้จาก โซเดียมส เตียโรอิลแลคทิเลท (sodium stearoyl lactylate (SSL)) , ดิสทิล โมโนกลีเซอไรด์ (Distilled Monoglyceride (MG)), โมโนของไดอซีติลตาร์คาริกและไดกลีเซอไรด์ (Diacetyl Tartaric of Mono and Diglycerides (DATEM)), ซูโครสโมโนพัลมิเตท (Sucrose Monopalmitate (SMP)), Sodium lauryl sulfate(SLS), โซเดียมล อริลซัลเฟต (sodium dodecyl sulphate (SDS)), โดเดซิเบนซิน ซัลโฟเนท (Dodecylbenzene sulfonate (DoBS)) 4. สูตรผงมะขามป้อมพร้อมชง ตามข้อถือสิทธิ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง สารลดแรงตึงผิวที่เหมาะสมที่สุด คือ โซเดียมสเตียโรอิลแลคทิเลท (Sodium StearoylLactylate (SSL)) 5. กรรมวิธีการผลิตผงมะขามป้อมพร้อมชง ตามข้อถือสิทธิ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่ง มีขั้นตอนดังนี้             ก. นำสารให้สีเขียว กับ สารลดแรงตึงผิว ในอัตราส่วน 1:2 ตามลำดับ ละลายกับน้ำสะอาด ปริมาณ             100 มิลลิลิตร โดยให้ความร้อนประมาณ 60-80 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 นาที เพื่อให้ สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ข. นำสารละลายที่ได้จากข้อ ก ผสมกับน้ำตาลทราย ซึ่งอัตราส่วนของน้ำที่ใช้เตรียมสารละลายกับ             น้ำตาลมีความสำคัญต่อกระบวนการตกผลึกน้ำตาล โดยอัตราส่วนที่ใช้ของน้ำต่อน้ำตาลเท่ากับ             0.05-0.3 ต่อ 1             ค.    นำสารละลายที่ได้จากข้อ ข มาทำแห้งโดยใช้เทคนิคการกวนและตกผลึกกับน้ำตาล นำมา             อบแห้งที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียสเพื่อไล่ความชื้น ควบคุมความชื้น ร้อยละ 0.1-0.3 โดย             น้ำหนัก และปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity) เท่ากับ 0.5-0.7             ง.    นำน้ำตาลที่อบแห้งเรียบร้อยแล้ว มาผสมกับ ผงมะขามป้อม กรดซิตริก (citric acid) (ร้อยละ 0.1-             2 โดยน้ำหนัก) กรดทาร์ทาร์ลิก (tartarlic acid) (ร้อยละ 1-2 โดยน้ำหนัก) กรดมาลิก (malic             acid) (ร้อยละ 0.1-2 โดยน้ำหนัก) และมอลโตเด็กตรินซ์ (maltodextrin,DE18-20) (ร้อยละ 20-50             โดยน้ำหนัก)             6.  สูตรผงมะขามป้อมพร้อมชงและกรรมวิธีการผลิตผงมะขามป้อม ตามข้อถือสิทธิ 1-5 ข้อใดข้อหนึ่งที่             ซึ่ง สารลดแรงตึงผิว (SSL) เกิดโครงสร้างเชิงซ้อนกับสารให้สีเขียว ทำให้สารให้สีเขียวไม่ตกตะกอนในสภาวะที่เป็น             กรดของเครื่องดื่ม มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 3-4 และปริมาณของแข็งที่ละลายได้อยู่ในช่วง 6-12 องศาบริกซ์ ----------------------------------------------- คำขอใหม่ปรับปรุง 1. สูตรผลิตภัณฑ์มะขามป้อมผงชงพร้อมดื่ม ประกอบด้วย             ผงมะขามป้อม ร้อยละ 5-10 โดยน้ำหนัก             น้ำตาลทราย ร้อยละ 30-70 โดยน้ำหนัก             กรดซิตริก (citric acid) ร้อยละ 0.1-2 โดยน้ำหนัก             กรดทาร์ทาร์ลิก (tartarlic acid) ร้อยละ 1-2 โดยน้ำหนัก             กรดมาลิก (malic acid) ร้อยละ 0.1-2 โดยน้ำหนัก             มอลโตเด็กตรินช์ (maltodextrin,DE18-20) ร้อยละ 20-50 โดยน้ำหนัก             สารให้สีเขียว ร้อยละ 0.0005-0.005 โดยน้ำหนัก             สารลดแรงตึงผิว ร้อยละ 0.0010-0.010 โดยน้ำหนัก       2.   ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมผงชงพร้อมดื่ม ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง สารให้สีเขียว เลือกได้จาก โซเดียม คอป เปอร์ คลอโรฟิลลิน (sodium copper chlorophyllin), โพแทสเซียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลลิน (potassium copper chlorophyllin)      3.    สูตรผลิตภัณฑ์มะขามป้อมผงชงพร้อมดื่ม ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง สารลดแรงตึงผิว เลือกได้ จาก โซเดียมสเตียโรอิลแลคทิเลท (sodium stearoyl lactylate (SSL)) , ดิสทิล โมโนกลีเซอไรด์(Distilled Monoglyceride (MG)), โมโนของไดอซีติลตาร์คาริกและไดกลีเซอไรด์ (Diacetyl Tartaric of Mono and Diglycerides (DATEM)), ซูโครสโมโนพัลมิเตท (Sucrose Monopalmitate (SMP)), Sodium lauryl sulfate(SLS), โซเดียมลอริลซัลเฟต (sodium dodecyl sulphate (SDS)), โดเดซิเบนซิน ซัลโฟเนท (Dodecylbenzene sulfonate (DoBS))     4. สูตรผลิตภัณฑ์มะขามป้อมผงชงพร้อมดื่ม ตามข้อถือสิทธิ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง สารลดแรงตึงผิวที่ เหมาะสมที่สุด คือ โซเดียมสเตียโรอิลแลคทิเลท (Sodium StearoylLactylate (SSL))     5. กรรมวิธีการผลิตสารให้สีเขียวที่มีความเสถียรในผลิตภัณฑ์มะขามป้อมผงชงพร้อมดื่ม ตามข้อถือสิทธิ              1-4 ข้อใดข้อหนึ่ง มีขั้นตอนดังนี้              ก.   นำสารให้สีเขียว กับ สารลดแรงตึงผิว ในอัตราส่วน 1:2 ตามลำดับ ละลายกับน้ำสะอาด ปริมาณ                    100 มิลลิลิตร โดยให้ความร้อนประมาณ 60-80 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 นาที เพื่อให้                    สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน              ข.   นำสารละลายที่ได้จากข้อ ก ผสมกับน้ำตาลทราย ซึ่งอัตราส่วนของน้ำที่ใช้เตรียมสารละลายกับ                    น้ำตาลมีความสำคัญต่อกระบวนการตกผลึกน้ำตาล โดยอัตราส่วนที่ใช้ของน้ำต่อน้ำตาลเท่ากับ                    0.05-0.3 ต่อ 1              ค.   นำสารละลายที่ได้จากข้อ ข มาทำแห้งโดยใช้เทคนิคการกวนและตกผลึกกับน้ำตาล นำมาอบแห้ง                    ที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียสเพื่อไล่ความชื้น ควบคุมความชื้น ร้อยละ 0.1-0.3 โดยน้ำหนัก                    และปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity) เท่ากับ 0.5-0.7             ง.    นำน้ำตาลที่อบแห้งเรียบร้อยแล้ว มาผสมกับ ผงมะขามป้อม กรดซิตริก (citric acid) (ร้อยละ                    0.1-2 โดยน้ำหนัก) กรดทาร์ทาร์ลิก (tartarlic acid) (ร้อยละ 1-2 โดยน้ำหนัก) กรดมาลิก                   (malic acid) (ร้อยละ 0.1-2 โดยน้ำหนัก) และมอลโตเด็กตรินซ์ (maltodextrin,DE18-20)                   (ร้อยละ 20-50 โดยน้ำหนัก)             6.   สูตรและกรรมวิธีการผลิตสารให้สีเขียวที่มีความเสถียรในผลิตภัณฑ์มะขามป้อมผงชงพร้อมดื่ม ตามข้อ ถือสิทธิ 1-5 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง สารลดแรงตึงผิว (SSL) เกิดโครงสร้างเชิงซ้อนกับสารให้สีเขียว ทำให้สารให้สีเขียว ไม่ตกตะกอนในสภาวะที่เป็นกรดของเครื่องดื่ม มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 3-4 และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ อยู่ในช่วง 6-12 องศาบริกช์