ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1503002110

วันที่ขอ : 15 Dec 2558

วันที่รับคำขอ : 15 Dec 2558

เลขที่ประกาศ : 11685

วันที่ประกาศ : 01 Jul 2559

เล่มที่ประกาศ : 7 / 17

เลขที่สิทธิบัตร : 11685

วันที่จดทะเบียน : 01 Jul 2559

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : นายกฤษดา ศรีจันทร์พิยม

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นาย กฤษดา ศรีจันทร์พิยม

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์จับยึดสายไฟ

สถานะสุดท้าย : แจ้งเพิกถอน

วันที่ตามสถานะ : 29 Oct 2563

IPC/ID

B23G 3/08

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์จับยึดสายไฟ ตามการประดิษฐ์ เป็นอุปกรณ์ที่จับยึดชนิด VAF ซึ่งสร้างขึ้นให้ใช้งานกับ สายจำนวน 2-3 เส้น โดยเมื่อทดลองใช้แล้ว ปรากฎว่า สามารถใช้กับสาย VAF ขนาด 2x1.5 มม2 จำนวน 2 เส้น ร่วมกับ สาย VAF ขนาด 2x2.5/1 มม2 จำนวน 1 เส้น โดยใช้ในบ้านพัก หรือห้องพักขนาดเล็ก เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านได้ทันที ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยมีการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ คือ ส่วนตัว อุปกรณ์ 1 ซึ่งจะมีการเจาะรูไว้ตรงกลางของตัวอุปกรณ์ 3 และมีตัวยึดสำหรับฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ 6 จะมีทั้ง 2 ด้านของตัวอุปกรณ์ ส่วนที่ 2 ของสิ่งประดิษฐ์นี้ คือ ฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ 2 จะมี ลักษณธแบน ยาว เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เว้ารูทั้ง 2 ข้างของฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ 5 สำหรับใส่ในตัวยึด สำหรัลฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ 6 และมีส่วนที่กดสายไฟที่ช่องกลางของตัวอุปกรณ์ 4

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์จับยึดสายไฟ ประกอบไปด้วยส่วนตัวอุปกรณ์ (1) และฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ (2) โดย จะมีการเจาะรูไว้ตรงกลางของตัวอุปกรณ์เป็นรู (3) และมีตัวยึด (6) สำหรับฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ จะมีทั้ง 2 ด้านของตัวอุปกรณ์ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ ที่ตัวอุปกรณ์ (1) จะมีการเจาะรู (3) ไว้ระหว่างกลางของตัวอุปกรณ์ (1) เป็นรูที่สามารถใส่สกรูเบอร์ (7) ได้ทันทีโดยเจาะรู (3) ให้เว้าเข้าด้านใน สำหรับทำให้หัวของสกรู (7) ที่เป็นแบบแบน แนบสนิทกับตัวอุปกรณ์ (1) ได้ และมีตัวยึด (6) สำหรับฝาครอบด้านบนต

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์จับยึดสายไฟ ประกอบไปด้วยส่วนตัวอุปกรณ์ (1) และฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ (2) โดย จะมีการเจาะรูไว้ตรงกลางของตัวอุปกรณ์เป็นรู (3) และมีตัวยึด (6) สำหรับฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ จะมีทั้ง 2 ด้านของตัวอุปกรณ์ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ ที่ตัวอุปกรณ์ (1) จะมีการเจาะรู (3) ไว้ระหว่างกลางของตัวอุปกรณ์ (1) เป็นรูที่สามารถใส่สกรูเบอร์ (7) ได้ทันทีโดยเจาะรู (3) ให้เว้าเข้าด้านใน สำหรับทำให้หัวของสกรู (7) ที่เป็นแบบแบน แนบสนิทกับตัวอุปกรณ์ (1) ได้ และมีตัวยึด (6) สำหรับฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ จะมีทั้งสองด้านของตัวอุปกรณ์ (1) และ ส่วนฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ (2) จะมีลักษณะแบน ยาว เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเว้ารู (3) ทั้งสองข้างของฝา ครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ ส่วนเว้ารูปตัวยู (5) สำหรับใส่ในตัวยืด (6) สำหรับฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ (2) โดยรู (3) ที่ทำการเจาะจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวยึดสำหรับฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ (6) ซึ่งจะสามารถสอดเข้า ตัวยึดสำหรับฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ (6) ได้แน่นพอดี และส่วนที่กดสายไฟที่ช่องกลาง (4) ของตัวอุปกรณ์ (1) จะมีความหนาเท่ากับความหนาของตัวอุปกรณ์ (1) และมีเฉพาะส่วนตรงกลาง เพื่อใช้ในการกดสายไฟให้ แนบไฟกับตัวอุปกรณ์