ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1603002525

วันที่ขอ : 08 Dec 2559

วันที่รับคำขอ : 08 Dec 2559

เลขที่ประกาศ : 18982

วันที่ประกาศ : 24 Dec 2564

เล่มที่ประกาศ : 12 / 2564

เลขที่สิทธิบัตร : 18982

วันที่จดทะเบียน : 24 Dec 2564

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวจิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรส

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 11 Feb 2565

IPC/ID

C12Q 1/68

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ------28/08/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใซ้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอ เรส ภายในหลอดประกอบด้วย ส่วนผสมของเอนไซม์ เฮซ เอส แทค พอลิเมอเรส (HS Taq Polymerase) บัฟเฟอร์ (buffer) ดีเอนเอไพร์เมอร์ (DNA primer) ที่จำเพาะกับบางส่วนของยีนของแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ที่ต้องการตรวจสอบจำวน 3 สายพันธุ์ คือ Salmonella spp., Bacillus cereus และ Staphylococcus aureus และนํ้าตาลเทฮาโลส (Trehalose) ซึ่งกรรมวิธีในการผลิต สามารถทำโดยการผสมสารละลายที่เป็น ส่วนประกอบภายในหลอดดังที่ได้กล่าวมาข้างด้นแล้ว ลงในหลอดสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรสจากนั้น ทำสารละลายทั้งหมดภายในหลอดให้เป็นผงแห้งเคลือบกับผิวหลอดด้านในด้วยกระบวนการทำให้ระเหยแห้งที่ อุพหภูมิที่อุณหภูมิ -80 ถึง -110 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถเก็บรักษาหลอดที่ผลิต ขึ้นนี้ได้นาน 2 เดือน ภายใต้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ------------ ------14/12/2560------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรส เป็น การนำส่วนผสมของสารละลายที่ไม่สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้มาทำให้สามารถเก็บในอุณหภูมิห้องได้โดยการ ทำให้อยู่ในรูปของผงแห้งเคลือบอยู่ภายในหลอดสำหรับใช้ในการทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรส โดย ภายในหลอด ประกอบด้วย ส่วนผสมเอนไซม์ เฮข เอส แทค พอลิเมอเรส (HS Taq Polymerase) บัฟเฟอร์ (buffer) ดีเอนเอไพร์เมอร์ (DNA primer) ที่จำเพาะกับส่วนของยีนของแบคทีเรียก่อโรคในอาหารที่ต้องการ ตรวจสอบ และนํ้าตาลเทฮาโลส (Trehalose) หลอดตรวจสอบนี้ผลิตได้โดยการทำให้ส่วนผสมของสารละลาย กลายเป็นผงแห้งด้วยกระบวนการไลโอฟไลส์ ซึ่งสามารถใช้งานโดยการเติมสารละลายดีเอ็นเอที่สกัดจาก ตัวอย่างอาหาร พร้อมกับเติมนํ้ากลั่นปลอดเขื้อแล้วลงในหลอดให้ได้ปริมาตรสารละลายรวมทั้งหมดในหลอด เท่ากับ 50ไมโครลิตรจากนั้นนำไปใส่ในเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม แล้วนำสารละลายที่ได้ไปตรวจสอบ ผลด้วยวิธีเจลอิเล็คโตโพลิสิส (gel electrophoresis) และอ่านผลการทดลองภายใต้ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต ทั้งนี้หลอดตรวจสอบที่ได้ สามารถช่วยลดเวลาในการตรวจแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ช่วยอำนวยความสะดวก ในการขนส่งสารละลายสำหรับตรวจสอบ และสามารถตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารทั้งที่มิขีวิต และไม่มี ชีวิต นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารจำนวนมากและต้องการตรวจสอบคุณภาพ ด้านความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตขึ้นในจำนวนมากและให้ผลที่รวดเร็ว ------------          หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรส เป็น การนำส่วนผสมของสารละลายที่ไม่สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้มาทำให้สามารถเก็บในอุณหภูมิห้องได้โดยการ ทำให้อยู่ในรูปของผงแห้งเคลือบอยู่ภายในหลอดสำหรับใช้ในการทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรส โดย ภายในหลอด ประกอบด้วย ส่วนผสมเอนไซม์และบัฟเฟอร์ ชนิด 2x PCRBIO HS Taq Polymerase และดีเอน เอไพร์เมอร์ที่จำเพาะกับส่วนของยีน ผลิตได้โดยการทำให้ส่วนผสมเป็นผงแห้งด้วยกระบวนการไลโอฟิไลส์ และ วิธีการใช้งานสามารถทำโดยการเติมสารละลายดีเอ็นเอที่สกัดจากตัวอย่างอาหาร พร้อมกับเติมนํ้าลงใน หลอด การนำไปใสในเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม การนำสารละลายที่ได้ไปตรวจสอบผลด้วยวิธีเจลอิเล็คโต โพลิสิส (gel electrophoresis) และอ่านผลการทดลองภายใต้ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต ทั้งนี้ หลอดตรวจสอบ ที่ได้สามารถลดเวลาในการตรวจแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสารละลาย สำหรับตรวจสอบ และสามารถตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต นอกจากนี้ ยังเป็น ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารจำนวนมากและต้องการตรวจสอบคุณภาพด้านความปลอดภัยของ อาหารที่ผลิตขึ้นในจำนวนมากและให้ผลที่รวดเร็ว

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------28/08/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลตีพอสิเมอเรส ประกอบด้วย ก. ส่วนผสมของเอนไซม์ เฮช เอส แทค พอลิเมอเรส (HS Taq Polymerase) และบัฟเฟอร์ (buffer) ปริมาตร 18-25 ไมโครลิตร ข. ดีเอนเอไพร์เมอร์ (DNA primers) ที่จำเพาะกับบางส่วนของยีนของแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์ คือ Salmonella

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------28/08/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลตีพอสิเมอเรส ประกอบด้วย ก. ส่วนผสมของเอนไซม์ เฮช เอส แทค พอลิเมอเรส (HS Taq Polymerase) และบัฟเฟอร์ (buffer) ปริมาตร 18-25 ไมโครลิตร ข. ดีเอนเอไพร์เมอร์ (DNA primers) ที่จำเพาะกับบางส่วนของยีนของแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์ คือ Salmonella spp., Bacillus cereus และ Staphylococcus aureus ความเข้มข้น 0.11-0.15 ไมโครโมลาร์ จำนวน 3 คู่ ง. น้ำตาลเทฮาโลส (Trehalose) ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ 2. กรรมวิธีการผลิตหลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอ เรส ตามข้อถือสิทธิ 1 ขั้นตอนดังนี้ ก. นำส่วนผสมของเอนไซม์ เฮซ เอส แทค พอลิเมอเรส (HS Taq Polymerase) และบัฟเฟอร์ (buffer) ปริมาตร 18-25 ไมโครลิตร ดีเอนเอไพร์เมอร์ (DNA primers) เข้มข้น 0.11-0.15 ไมโครโมลาร์ จำนวน 3 คู่ และน้ำตาลเทฮาโลส (Trehalose) เข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ มาผสมในหลอดสำหรับเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรส ภายใต้เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ข. จากนั้นทำสารละลายภายในหลอดให้เป็นผงแห้งเคลือบกับผิวหลอดด้านในด้วยกระบวนการทำให้ระเหย แห้งที่อุณหภูมิที่อุณหภูมิ -80 ถึง -110 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง จนกระทั่งได้หลอดที่พร้อมใช้งาน 3. กรรมวิธีการตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารโดยการใช้หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบ พร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรส ตามข้อถือสิทธิ 1 มีขั้นตอนดังนี้ ก. สกัดดีเอ็นเอจากสารละลายของตัวอย่างอาหารที่ต้องการทดสอบปริมาตร 25 กรัม ที่ถูกตีบดใน สารละลายบัฟเฟอร์เปปโตนวอเทอร์ (Buffer Peptone Water) ปริมาตร 225 มิลลิลิตร แล้ววางไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18- 24 ชั่วโมง ข. นำสารละลายดีเอ็นเอที่สกัดได้เติมลงในหลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งาน สำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรส ปริมาตร 5-10 ไมโครลิตร ปรับปริมาตรสารละลายในหลอดให้เท่ากับ 50ไมโครลิตรด้วยน้ำกลั้นปราศจากเชื้อ ค. แล้วนำหลอดที่ได้ไปใส่ในเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมโดยปรับสภาวะของอุณหภูมิให้เหมาะสมใน การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่มัลตีพอลิเมอเรส ดังนี้ คือ ปรับอุณหภูมิในการดีเนเจอเรชั่น (denaturation) เริ่มต้น 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที จากนั้นปรับอุณหภูมิสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลตีพอลิเมอเรส จำนวน 30 รอบ ของอุณหภูมิ ต่อไปนี้คือ (1) ดีเนเจอเรชั่น (denaturation) 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที (2) แอนเนลลิ่ง (annealing) 60 องศาเซลเซียส 30 วินาที และ (3) เอ็กเทนชั่น (extension) 72 องศาเซลเซียส 30 วินาที แล้วจึงปรับอุณหภูมิช่วงสุดท้ายเป็น 72 องศาเซลเซียส 7 นาที นำสารละลายในหลอดที่ได้หลังจากผ่านปฏิกิริยาลูกโซ่มัลตีพอลิเมอเรสแล้ว ไปตรวจสอบผลผลิตของปฏิกิริยา ลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรสด้วยวิธีเจลอิเล็คโตรโฟริสิส (gel electrophoresis) และอ่านผลการตรวจสอบภายใต้แสง อัลตราไวโอเลต ผลจะปรากฏแถบดีเอนเอเรืองแสง หากพบแถบดีเอนเอเรืองแสงขนาด 117 bp แปลผลว่ามี แบคทีเรีย Salmonella spp. ปนเปื้อนในอาหารที่นำมาทดสอบ หากพบแถบดีเอนเอเรืองแสงขนาด 148 bp แปลผลว่ามีแบคทีเรีย Bacillus cereus ปนเปื้อนใบอาหารที่นำมาทดสอบ และหากพบแถบดีเอนเอเรืองแสง ขนาด 176 bp แปลผลว่ามิแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ปนเปื้อนในอาหารที่นำมาทดสอบ ------------ ------14/12/2560------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอสิเมอเรส ที่ประกอบด้วย ด้วย ก. ส่วนผสมของเอนไซม์ เฮซ เอส แทค พอสิเมอเรส (HS Taq Polymerase) และบัฟเฟอร์ (buffer) ปริมาตร 18-25 ไมโครลิตร ข. ดีเอนเอไพร์เมอร์ (DNA primers) เข้มข้น 0.11-0.15 ไมโครโมลาร์ จำนวน 3 คู่ที่จำเพาะกับส่วนของยีน ของ แบคทีเรีย 3 สายพันธุ คือ Salmonella spp., Bacillus cereus และ Staphylococcus aureus ง. น้ำตาลเทฮาโลส (Trehalose) เข้มข้น 5% 2. กรรมวิธีการผลิตหลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอสิ เมอเรส ตามข้อถือสิทธิ 1 ขั้นตอนดังนี้ ก. นำส่วนผสมของเอนไซม์ เฮซ เอส แทค พอลิเมอเรส (HS Taq Polymerase) และบัฟเฟอร์ (buffer) ปริมาตร 18-25 ไมโครลิตร ดีเอนเอไพร์เมอร์ (DNA primers) เข้มข้น 0.11-0.15 ไมโครโมลาร์ จำนวน 3 คู่ และน้ำตาลเทอาโลส (Trehalose) เข้มข้น 5% มาผสมในหลอดสำหรับเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอสิเมอเรส ภายใต้เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ข. จากนั้นทำสารละลายภายในหลอดให้เปีนผงแห้งเคลือบกับผิวหลอดด้านในด้วยกระบวนการทำให้ระเหย แห้งที่อุณหภูมิที่อุณหภูมิ -80 ถึง -110 องศาเซลเซียสเปีนเวลา 16-18 ชั่ว,โมง จนกระทั่งได้หลอดที่พร้อมใช้งาน ค. หลอดที่พร้อมใช้งานนี้สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องได้ 1 เดือน หรือเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสได้ 2 เดือน 3. วิธีการใช้หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอสิเมอเรส ตามข้อถือสิทธิ 1 มิขั้นตอนดังนี้ ก. ทำการสกัดดีเอ็นเอจากสารละลายของตัวอย่างอาหารปริมาตร 25 กรัม ที่ถูกดีบดในสารละลายบัฟเฟอร์ เปปโตนวอเทอร์ (Buffer Peptone Water) ปริมาตร 225 มิลสิลิตร แล้ววางไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18- 24 ชั่วโมง ข.นำสารละลายดีเอ็นเอที่สกัดได้เติมลงในหลอดปริมาตร5-10 ไมโครลิตรปรับปริมาตรสารละลายในหลอด ให้เท่ากับ 50 ไมโครลิตรด้วยนั้ากลั่นปลอดเชื้อ ค. หลังจากนั้นจึงนำหลอดที่เติมสารละลายดีเอนเอและนั้าไปใสในเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมโดยปรับ สภาวะของอุณหภูมิ ตังนี้ คือ ปรับอุณหภูมิในการดีเนเจอเรชั่น (denaturation) เริ่มต้น 94 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 3 นาที จากนั้นปรับอุณหภูมิสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอสิเมอเรส จำนวน 30 รอบของอุณหภูมิ ต่อไปนี้ คือ (1)ดีเนเจอเรชั่น (denaturation) 94องศาเซลเซียส 30วินาที (2) แอนเนลลิ่ง (annealing) 60 องศา เซลเซียส 30 วินาที และ (3) เอ็กเทนชั่น (extension) 72 องศาเซลเซียส 30 วินาที แล้วจึงปรับอุณหภูมิช่วง 30 สุดท้ายเป็น 72 องศาเซลเซียส 7 นาที ง. นำสารละลายที่เป็นผลผลิตจากปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอสิเมอเรสที่ได้ในหลอดไป ตรวจสอบผลด้วยวิธี เจลอิเล็คโตรโฟริสิส (gel electrophoresis) และอ่านผลการตรวจสอบภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต โดยผลจะ ปรากฏแถบดีเอนเอเรืองแสงขนาด 117 bp ของแบคทีเรีย Salmonella spp. ขนาด 148 bp ของแบคทีเรีย Bacillus cereus และขนาด 176 bp ของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ------------ 1. หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรส มีลักษณะเป็นภาชนะบรรจุสารที่ประกอบด้วย ด้วย (1) ส่วนผสมเอนไซม์และบัฟเฟอร์ ชนิด 2x PCRBIO HS Taq Polymerase 18-25 ไมโครลิตร (2) ดีเอนเอไพร์เมอร์เข้มข้น 0.11-0.15 ไมโครโมลาร์ จำวน 3 คู่ที่จำเพาะกับส่วนของยีนของ แบคทีเรีย 3 สายพันธุ์ คือ Salmonella spp., Bacillus cereus และ Staphylococcus aureus (3) Trehalose เข้มข้น 5% 2. กรรมวิธีการผลิตหลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิ เมอเรส ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งเริ่มจากการนำสาร (1) ส่วนผสมเอนไซม์และบัฟเฟอร์ ชนิด 2x PCRBIO HS Taq Polymerase 18-25 ไมโครลิตร (2) ดีเอนเอไพร์เมอร์เข้มข้น 0.11-0.15 ไมโครโมลาร์ จำนวน 3 คู่ที่จำเพาะกับส่วนของยีนของ แบคทีเรีย 3 สายพันธุ์ คือ Salmonella spp., Bacillus cereus และ Staphylococcus aureus (3) น้ำตาล Trehalose เข้มข้น 5% มาผสมในหลอดสำหรับเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรสภายใต้เครื่อง เพิ่มปริมาณดีเอนเอ จากนั้นทำสารละลายภายในหลอดให้เป็นผงแห้งเคลือบกับผิวหลอดด้านในด้วย กระบวนการทำให้ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ -80 ถึง -110 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง จนกระทั่ง ได้หลอดที่พร้อมใช้งานที่สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องได้ 1 เดือน หรือเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เก็บได้ 2 เดือน 3. วิธีการใช้หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรส ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 โดยทำการสกัดดีเอ็นเอจากสารละลายของตัวอย่างอาหารปริมาตร 25 กรัม ที่ถูกตี บดในสารละลายบัฟเฟอร์เปปโตนวอเทอร์ (Buffer Peptone Water) ปริมาตร 225 มิลลิลิตร แล้ววางไว้ที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18- 24 ชั่วโมง แล้วจึงนำสารละลายดีเอ็นเอที่สกัดได้เติมลงในหลอด ตามข้อถือสิทธิ 1 และ 2 ปริมาตร 5-10 ไมโครลิตร ปรับปริมาตรสารละลายในหลอดให้เท่ากับ 50 ไมโครลิตรด้วยน้ำกลั้นปลอดเชื้อ หลังจากนั้นจึงนำหลอดที่เติมสารละลายดีเอนเอและน้ำไปใส่ในเครื่องเพิ่ม ปริมาณสารพันธุกรรมโดยปรับสภาวะของอุณหภูมิ ดังนี้ คือ ปรับอุณหภูมิในการ denaturation เริ่มต้น 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที จากนั้นปรับอุณหภูมิสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรส จำนวน 30 รอบ ของอุณหภูมิ ต่อไปนี้คือ (1) denaturation 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที (2) annealing 60 องศาเซลเซียส 30 วินาที และ (3) extension 72 องศาเซลเซียส 30 วินาที แล้วจึงปรับอุณหภูมิช่วงสุดท้ายเป็น 72 องศา เซลเซียส 7 นาที แล้วนำสารละลายที่เป็นผลผลิตจากปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรสที่ได้ในหลอดไป ตรวจสอบผลด้วยวิธีเจลอิเล็คโตรโฟริสิส (gel electrophoresis) และอ่านผลการตรวจสอบภายใต้แสง อัลตราไวโอเลต โดยผลจะปรากฏแถบดีเอนเอเรืองแสงขนาด 117 bp ของแบคทีเรีย Salmonella spp ขนาด 148 bp ของแบคทีเรีย Bacillus cereus และขนาด 176 bp ของแบคทีเรีย staphylococcus aureus