ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1703000457

วันที่ขอ : 17 Mar 2560

วันที่รับคำขอ : 17 Mar 2560

เลขที่ประกาศ : 16970

วันที่ประกาศ : 26 Nov 2563

เล่มที่ประกาศ : 11 / 2563

เลขที่สิทธิบัตร : 16970

วันที่จดทะเบียน : 26 Nov 2563

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล, ดร.เสาวณีย์ บัวโทน

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการผลิตแคลลัสกานพลูอัดเม็ดสำหรับพักและขนส่งปลา

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 11 Mar 2564

IPC/ID

A61K 9/20

A61K 36/61

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ------09/01/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตแคลลัสกานพลูอัดเม็ดสำหรับพักและขนส่งปลา ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ การเพาะเลียงเนี้อเยื่อแคลลัสกานพลู การสกัดสารจากแคลลัสกานพลู กระบวนการอัดเม็ดแคลลัสกานพลู และการนำไปใช้ในการสงบประสาทและการพักปลา สำหรับการขนส่งปลาได้อย่างปลอดภัย ------------         กรรมวิธีการผลิตแคลลัสกานพลูอัดเม็ดสำหรับพักและขนส่งปลา ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแคลลัสกานพลู การสกัดสารจากแคลลัสกานพลู กระบวนการอัดเม็ดแคลลัสกานพลู และการนำไปใช้ในการสงบประสาทและการพักปลา สำหรับการขนส่งปลาได้อย่างปลอดภัย

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------14/02/2562------(OCR)                        หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า                                    ข้อถือสิทธิ 1. กรรมวิธีการผลิตแคลลัสกานพลูอัดเม็ดสำหรับพักและขนส่งปลา ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก. การเพาะเลี้ยงเ

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------14/02/2562------(OCR)                        หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า                                    ข้อถือสิทธิ 1. กรรมวิธีการผลิตแคลลัสกานพลูอัดเม็ดสำหรับพักและขนส่งปลา ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแคลลัสกานพลู นำชิ้นส่วนกานพลูไปการฟอกฆ่าเชื้อโดยแช่ในแอลกอฮอล์ 70%     เป็นเวลา 1 นาที ย้ายลงสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaClO-) ที่ความเข้มข้น 5-10% หยดสาร     จับใบและเขย่าเป็นเวลา 10 นาที จึงย้ายขั้นส่วนกานพลูลงสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaClCO-)     ที่ความเข้มข้น 3-5% เติมสารจับใบ 1-2 หยด และเขย่าเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นให้นำมาเพาะเลี้ยง     ในอาหารสูตรวู๊ดดี้แพลนทีมีเดียม (Woody plant medium; WPM) ที่เติมฮอร์โมนควบคุมการ      เจริญเติบโตในระดับความเข้มข้น 0.5-1 มิลลิกรัม เป็นเวลา 3-5 เดือน ข. การสกัดสารจากแคลลัสกานพลู นำแคลลัสกานพลูมาที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาทำการสกัด     ด้วยแอลกอฮอล์ 70-95% จากนั้นทำการกรอง แล้วจึงนำสารที่กรองได้ไปทำการระเหยตัวทำละลาย      แอลกอฮอล์ ค. กระบวนการอัดเม็ดแคลลัสกานพลู ทำการชั่งแป้งข้าวโพด 15-20 กรัม เตรียมสารทวีน 80 (Tween     80) เป็นตัวทำละลาย 0.5-1% น้ำกลั่น และสารสกัดกานพลูที่ได้จากการสกัด 50-100 ส่วนในล้าน     ส่วน (ppm) มาผสมให้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำไปอัดเม็ดและนำไปอบให้แห้งด้วยตู้อบลม     ร้อน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 4-6 ชั่วโมง ------------ ------28/08/2561------(OCR)                            หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า                                      ข้อถือสิทธิ 1. กรรมวิธีการผลิตแคลลัสกานพลูอัดเม็ดสำหรับพักและขนส่งปลา ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแคลลัสกานพลู นำชิ้นส่วนกานพลูไปการฟอกฆ่าเชื้อโดยแขในแอลกอฮอล์ 70%     เป็นเวลา 1 นาที ย้ายลงสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaCIO-) ที่ความเข้มข้น 5-10% หยดสาร     จับใบและเขย่าเป็นเวลา 10 นาที จึงย้ายชิ้นส่วนกานพลูลงสารละลายโซเดียมไรโปคลอไรต์ (NaCIO-)     ที่ความเข้มข้น 3-5% เติมสารจับใบ 1-2 หยด และเขย่าเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นให้น้ำมาเพาะเลี้ยง    ในอาหารสูตรวู๊ดดี้แพลนท์มีเดียม (Woody plant medium; WPM) ที่เติมฮอร์โมนควบคุมการ    เจริญเติบโตในระดับความเข้มข้น 0.5-1 มิลลิกรัม เป็นเวลา 3-5 เดือน ข. การสกัดสารจากแคลลัสกานพลู นำแคลลัสกานพลูมาที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาทำการสกัด     ด้วยแอลกอฮอล์ 70-95% จากนั้นทำการกรอง แล้วจึงน่าสารที่กรองได้ไปทำการระเหยตัวทำละลาย     แอลกอฮอล์ ค. กระบวนการอัดเม็ดแคลลัสกานพลู ทำการชั่งแป้งข้าวโพด 15-20 กรัม เตรียมสารทวีน 80 (Tween     80) เป็นตัวทำละลาย 0.5-1% น้ำกลั่น และสารสกัดกานพลูที่ได้จากการสกัด 50-100 ส่วนในล้าน     ส่วน (ppm) มาผสมให้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นน่าไปอัดเม็ดและนำไปอบให้แห้งด้วยตู้อบลม     ร้อน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 4-6 ชั่วโมง ------------ ------09/01/2561------(OCR)                                                     หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า                                                              ข้อถือสิทธิ 1.  กรรมวิธีการผลิตแคลลัสกานพลูอัดเม็ดสำหรับพักและขนส่งปลา ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้      ก. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแคลลัสกานพลู นำชิ้นส่วนกานพลูไปการฟอกฆ่าเชื้อโดยแช่ในแอลกอฮอล์70%          เป็นเวลา 1 นาที ย้ายลงสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaCIC-) ที่ความเข้มข้น 5-10% หยดสาร          จับใบและเขย่าเป็นเวลา 10นาทีจึงย้ายชินส่วนกานพลูลงสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์         (NaCIO- ) ที่ความเข้มข้น 3-5% เติมสารจับใบ 1-2 หยด และเขย่าเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นให้นำมา         เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรวู๊ดดี้แพลนท์มีเดียม (Woody plant medium; WPM) ที่เติมฮอร์โมนควบคุม         การเจริญเติบโตในระดับความเข้มข้น 0.5-1 มิลลิกรัม เป็นเวลา 3-5 เดือน     ข. การสกัดสารจากแคลล์สกานพลู นำแคลล์สกานพลูมาที่ได้จากการเพาะเลียงเนื้อเยื่อมาทำการสกัด         ด้วยแอลกอฮอล์ 70-95% จากนั้นทำการกรอง แล้วจึงนำสารที่กรองได้ไปทำการระเหยตัวทำละลาย         แอลกอฮอล์    ค. กระบวนการอัดเม็ดแคลลัสกานพลู ทำการชั่งแป้งข้าวโพด 15-20 กรัม เตรียมสารสารทวีน 80        (Tween 80) เป็นตัวทำละลาย 0.5-1% น้ำกลั่น และสารสกัดกานพลูที่ได้จากการสกัด 50-100 ppm         มาผสมให้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำไปอัดเม็ดและนำไปอบให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อน (hot air         oven) ที่อุณหภูมิ 50-55องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 4-6ชั่วโมง 2.การนำแคลลัสกานพลูอัดเม็ด ตามข้อถือสิทธิข้อที 1 ไปใช้ในการสงบประสาทและการพักปลา ------------ 1. กรรมวิธีการผลิตแคลลัสกานพลูอัดเม็ดสำหรับพักและขนส่งปลา ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้     ก. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแคลลัสกานพลู นำชิ้นส่วนกานพลูไปการฟอกฆ่าเชื้อโดยแช่ในแอลกอฮอล์ 70%         เป็นเวลา 1 นาที ย้ายลงสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaCIO(สูตร)) ที่ความเข้มข้น 5-10% หยดสาร         จับใบและเขย่าเป็นเวลา 10 นาที จึงย้ายชิ้นส่วนกานพลูลงสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์         (NaCIO(สูตร)) ที่ความเข้มข้น 3-5% เติมสารจับใบ 1-2 หยดและเขย่าเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นให้นำมา         เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร WPM (Woody plant medium) ที่เติมฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตใน         ระดับความเข้มข้น 0.5-1 มิลลิกรัม เป็นเวลา 3-5 เดือน ทำการปรับสูตรอาหารเพาะเลี้ยงให้เหมาะสม         เพื่อพัฒนาและเพิ่มปริมาณแคลลัส     ข. การสกัดสารจากแคลลัสกานพลู นำแคลลัสกานพลูมาที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาทำการสกัด         ด้วยแอลกอฮอล์ 70-95% จากนั้นทำการกรอง แล้วจึงนำสารที่กรองได้ไปทำการระเหยตัวทำละลาย         แอลกอฮอล์     ค. กระบวนการอัดเม็ดแคลลัสกานพลู ทำการชั่งแป้งข้าวโพด 15-20 กรัม เตรียมสาร Tween 80 เป็นตัว         ทำละลาย 0.5-1% น้ำกลั่น และสารสกัดกานพลูที่ได้จากการสกัด 50-100 ppm มาผสมให้กลายเป็น         เนื้อเดียวกัน จากนั้นนำไปอัดเม็ดและนำไปอบให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ         50-55 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 4-6 ชั่วโมง 2. การนำแคลลัสกานพลูอัดเม็ด ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ไปใช้ในการสงบประสาทและการพักปลา